Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
4 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/lib/gdthumb.php

  r12157 r15078  
  22/*  
  33 
  4 ¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡ 
  5 GD¼«Æ°¥µ¥à¥Í¥¤¥ëºîÀ® + ÃæÀÀµ2006/02/03 
   4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
   5GD自動サムネイル作成 + 中川修正2006/02/03 
  66 
  77Copyright 2002- Akihiro Asai. All rights reserved. 
   
  1010aki@mx3.adam.ne.jp 
  1111 
  12 ¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡ 
  13  
  14 ¢¢ µ¡Ç½³µÍ× 
  15 ¡¦»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ 
  16 ¡¦½ÐÎϤ¹¤ëÂ礭¤µ¤ò»ØÄꤹ¤ë»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ 
  17 ¡¦½ÐÎϤµ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ 
  18  
  19 ¢¢ »ÈÍÑÊýË¡ 
  20 »ØÄê¤Ï gdthumb.php?path=xxx/xxx.[ jpg | png | gif ]&mw=xx&mh=xx 
  21 ¢¨ pass¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï²èÁü¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê 
  22 ¢¨ mw¤Ëɽ¼¨²èÁü¤ÎºÇÂç²£Éý¡¢mh¤Ëɽ¼¨²èÁü¤ÎºÇÂç²£Éý¤ò³°Éô¤è¤ê»ØÄê²Äǽ¡£ 
  23 ¢¨ »ØÄꤷ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄêÃͤòºÎÍÑ¡£ 
  24 ¡ú¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×°Ê¹ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ 
  25  
  26 ¢¢ ¹¹¿·ÍúÎò 
  27 2002/08/19 ºÇÂç½ÄÉý¤ÎÉôʬ¤ò°ìÉô¼êľ¤· 
  28 2003/01/31 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈ椬¸ÇÄê 
  29 2003/04/11 ºÇÂç²£Éý¤ÈºÇÂç½ÄÉý¤ò³°Éô¤è¤ê»ØÄê²Äǽ 
  30 2003/04/25 GD2ÍѤ˴ؿôÊѹ¹ 
  31 2003/06/21 GD1/2¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÊѹ¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ 
  32 2003/06/25 imageCopyResampled¤ÎÉôʬ¤ò½¤Àµ 
  33 2004/01/28 ¥¹¥¯¥ê¥×¥ÈÁ´ÂΤò½ñ¤­Ä¾¤·¡£°ú¿ô¡Öpass¡×¤ò¡Öpath¡×¤ËÊѹ¹¡£ 
  34 2005/12/08 ´Ø¿ô¤Î¼«Æ°È½ÊÌ gif·Á¼°¤ËÂбþ Æ©²ágif¡¦Æ©²ápng¤ËÂбþ¡ÊGD2.0.1°Ê¹ß¡Ë   
   12◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
   13 
   14□ 機能概要 
   15・指定されたイメージのサムネイルを表示します。 
   16・出力する大きさを指定する事ができます。 
   17・出力されるイメージのアスペクト比は維持されます。 
   18 
   19□ 使用方法 
   20指定は gdthumb.php?path=xxx/xxx.[ jpg | png | gif ]&mw=xx&mh=xx 
   21※ passの部分には画像へのパスを指定 
   22※ mwに表示画像の最大横幅、mhに表示画像の最大横幅を外部より指定可能。 
   23※ 指定しなかった場合はデフォルトの設定値を採用。 
   24★クラスとして使用する場合は、「クラスとして使用する場合には・・・」以降をコメントアウトして下さい。 
   25 
   26□ 更新履歴 
   272002/08/19 最大縦幅の部分を一部手直し 
   282003/01/31 デフォルトでアスペクト比が固定 
   292003/04/11 最大横幅と最大縦幅を外部より指定可能 
   302003/04/25 GD2用に関数変更 
   312003/06/21 GD1/2をバージョンに応じて変更できるように修正 
   322003/06/25 imageCopyResampledの部分を修正 
   332004/01/28 スクリプト全体を書き直し。引数「pass」を「path」に変更。 
   342005/12/08 関数の自動判別 gif形式に対応 透過gif・透過pngに対応(GD2.0.1以降)   
  3535*/ 
  3636 
  37 // ¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¹Ô¤ò¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È 
   37// クラスとして使用する場合には、以下の6行をコメントアウト 
  3838/* 
  3939$objg = new gdthumb(); 
  4040list($Ck, $Msg) = $objg->Main($_GET["path"], $_GET["mw"], $_GET["mh"]); 
  41 if(!$Ck) { // ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç 
   41if(!$Ck) { // エラーの場合 
  4242    header("Content-Type: text/html; charset=" . CHAR_CODE); 
  4343    print $Msg; 
   
  5252     
  5353    /* 
  54     * ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   54    * コンストラクタ 
  5555    */ 
  5656    function gdthumb() { 
  5757         
  58         // ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê 
  59          
  60         // ²èÁü¤ÎºÇÂç²£Éý 
  61         $this->imgMaxWidth = 240; // 1°Ê¾å¤ÎÃÍ 
  62          
  63         // ²èÁü¤ÎºÇÂç½ÄÉý 
  64         $this->imgMaxHeight = 0; // »ØÄꤷ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï0 »ØÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ï1°Ê¾å¤ÎÃÍ 
   58        // スクリプトのデフォルト設定 
   59         
   60        // 画像の最大横幅 
   61        $this->imgMaxWidth = 240; // 1以上の値 
   62         
   63        // 画像の最大縦幅 
   64        $this->imgMaxHeight = 0; // 指定しない場合は0 指定する場合は1以上の値 
  6565         
  6666    } 
  6767     
  6868    /* 
  69     * ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤ÎºîÀ® 
   69    * サムネイル画像の作成 
  7070    * string $path 
  7171    * integer $width 
   
  7575         
  7676        if(!isset($path)) { 
  77             return array(0, "¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
   77            return array(0, "イメージのパスが設定されていません。"); 
  7878        } 
  7979         
  8080        if(!file_exists($path)) { 
  81             return array(0, "»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  82         } 
  83          
  84         // ²èÁü¤ÎÂ礭¤µ¤ò¥»¥Ã¥È 
   81            return array(0, "指定されたパスにファイルが見つかりません。"); 
   82        } 
   83         
   84        // 画像の大きさをセット 
  8585        if($width) $this->imgMaxWidth = $width; 
  8686        if($height) $this->imgMaxHeight = $height; 
   
  8989        $re_size = $size; 
  9090         
  91         //¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¸ÇÄê½èÍý 
   91        //アスペクト比固定処理 
  9292        if($this->imgMaxWidth != 0) { 
  9393            $tmp_w = $size[0] / $this->imgMaxWidth; 
   
  120120        switch($size[2]) { 
  121121             
  122             // gif·Á¼° 
   122            // gif形式 
  123123            case "1": 
  124124                if(function_exists("imagecreatefromgif")) { 
   
  138138 
  139139                    if(function_exists("imagegif")) {                        
  140                         // ²èÁü½ÐÎÏ 
   140                        // 画像出力 
  141141                        if($header){ 
  142142                            header("Content-Type: image/gif"); 
   
  146146                            $dst_file = $dst_file . ".gif"; 
  147147                            if($re_size[0] == $size[0] && $re_size[1] == $size[1]) { 
  148                                 // ¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£(²è¼ÁÎô²½¤òËɤ°¡Ë            
   148                                // サイズが同じ場合には、そのままコピーする。(画質劣化を防ぐ)            
  149149                                copy($path, $dst_file); 
  150150                            } else { 
   
  155155                        imagedestroy($dst_im); 
  156156                    } else { 
  157                         // ²èÁü½ÐÎÏ 
   157                        // 画像出力 
  158158                        if($header){ 
  159159                            header("Content-Type: image/png"); 
   
  163163                            $dst_file = $dst_file . ".png"; 
  164164                            if($re_size[0] == $size[0] && $re_size[1] == $size[1]) { 
  165                                 // ¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£(²è¼ÁÎô²½¤òËɤ°¡Ë            
   165                                // サイズが同じ場合には、そのままコピーする。(画質劣化を防ぐ)            
  166166                                copy($path, $dst_file); 
  167167                            } else { 
   
  173173                    } 
  174174                } else { 
  175                     // ¥µ¥à¥Í¥¤¥ëºîÀ®ÉԲĤξì¹ç¡Êµì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÂкö¡Ë 
   175                    // サムネイル作成不可の場合(旧バージョン対策) 
  176176                    $dst_im = imageCreate($re_size[0], $re_size[1]); 
  177                     imageColorAllocate($dst_im, 255, 255, 214); //ÇØ·Ê¿§ 
  178                      
  179                     // ÏÈÀþ¤Èʸ»ú¿§¤ÎÀßÄê 
   177                    imageColorAllocate($dst_im, 255, 255, 214); //背景色 
   178                     
   179                    // 枠線と文字色の設定 
  180180                    $black = imageColorAllocate($dst_im, 0, 0, 0); 
  181181                    $red = imageColorAllocate($dst_im, 255, 0, 0); 
   
  184184                    imageRectangle ($dst_im, 0, 0, ($re_size[0]-1), ($re_size[1]-1), $black); 
  185185                     
  186                     // ²èÁü½ÐÎÏ 
   186                    // 画像出力 
  187187                    if($header){ 
  188188                        header("Content-Type: image/png"); 
   
  198198                break; 
  199199                 
  200             // jpg·Á¼° 
   200            // jpg形式 
  201201            case "2":  
  202202             
   
  206206                $imageresize( $dst_im, $src_im, 0, 0, 0, 0, $re_size[0], $re_size[1], $size[0], $size[1]); 
  207207 
  208                 // ²èÁü½ÐÎÏ 
   208                // 画像出力 
  209209                if($header){ 
  210210                    header("Content-Type: image/jpeg"); 
   
  215215                     
  216216                    if($re_size[0] == $size[0] && $re_size[1] == $size[1]) { 
  217                         // ¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£(²è¼ÁÎô²½¤òËɤ°¡Ë        
   217                        // サイズが同じ場合には、そのままコピーする。(画質劣化を防ぐ)        
  218218                        copy($path, $dst_file); 
  219219                    } else { 
   
  227227                break; 
  228228     
  229             // png·Á¼°     
   229            // png形式     
  230230            case "3":  
  231231 
   
  248248                } 
  249249                 
  250                 // ²èÁü½ÐÎÏ 
   250                // 画像出力 
  251251                if($header){ 
  252252                    header("Content-Type: image/png"); 
   
  256256                    $dst_file = $dst_file . ".png"; 
  257257                    if($re_size[0] == $size[0] && $re_size[1] == $size[1]) { 
  258                         // ¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£(²è¼ÁÎô²½¤òËɤ°¡Ë            
   258                        // サイズが同じ場合には、そのままコピーする。(画質劣化を防ぐ)            
  259259                        copy($path, $dst_file); 
  260260                    } else { 
   
  268268                 
  269269            default: 
  270                 return array(0, "¥¤¥á¡¼¥¸¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£"); 
   270                return array(0, "イメージの形式が不明です。"); 
  271271        } 
  272272 
 • branches/feature-module-update/data/lib/glib.php

  r12157 r15078  
  77 
  88/*---------------------------------------------------------------------- 
  9  * [̾¾Î] gfDownloadCsv 
  10  * [³µÍ×] °ú¿ô¥Ç¡¼¥¿¤òCSV¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë 
  11  * [°ú¿ô] 1:¥Ø¥Ã¥Àʸ»úÎó 2:CSV¥Ç¡¼¥¿ 
  12  * [ÌáÃÍ] - 
  13  * [°Í¸] - 
  14  * [Ãí¼á] °ú¿ô¤Ï£±¡¤£²¤È¤â¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È 
   9 * [名称] gfDownloadCsv 
   10 * [概要] 引数データをCSVとして、クライアントにダウンロードさせる 
   11 * [引数] 1:ヘッダ文字列 2:CSVデータ 
   12 * [戻値] - 
   13 * [依存] - 
   14 * [注釈] 引数は1,2ともカンマ区切りになっていること 
  1515 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  1616function gfDownloadCsv($header, $contents){ 
   
  1818    $fiest_name = date("YmdHis") .".csv"; 
  1919     
  20     /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
   20    /* HTTPヘッダの出力 */ 
  2121    Header("Content-disposition: attachment; filename=${fiest_name}"); 
  2222    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${fiest_name}"); 
  2323     
  2424    $return = $header.$contents; 
  25     if (mb_detect_encoding($return) == CHAR_CODE){                      //ʸ»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹ 
   25    if (mb_detect_encoding($return) == CHAR_CODE){                      //文字コード変換 
  2626        $return = mb_convert_encoding($return,'SJIS',CHAR_CODE); 
  27         $return = str_replace( array( "\r\n", "\r" ), "\n", $return);   // ²þ¹ÔÊýË¡¤ÎÅý°ì 
   27        $return = str_replace( array( "\r\n", "\r" ), "\n", $return);   // 改行方法の統一 
  2828    } 
  2929    echo $return; 
   
  3131 
  3232/*---------------------------------------------------------------------- 
  33  * [̾¾Î] gfSetCsv 
  34  * [³µÍ×] °ú¿ô¤ÎÇÛÎó¤òCSV·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  35  * [°ú¿ô] 1:CSV¤Ë¤¹¤ëÇÛÎó 2:°ú¿ô1¤¬Ï¢ÁÛÇÛÎó»þ¤Îź¤¨»ú¤ò»ØÄꤷ¤¿ÇÛÎó 
  36  * [ÌáÃÍ] CSV¥Ç¡¼¥¿ 
  37  * [°Í¸] - 
  38  * [Ãí¼á] - 
   33 * [名称] gfSetCsv 
   34 * [概要] 引数の配列をCSV形式に変換する 
   35 * [引数] 1:CSVにする配列 2:引数1が連想配列時の添え字を指定した配列 
   36 * [戻値] CSVデータ 
   37 * [依存] - 
   38 * [注釈] - 
  3939 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  4040function gfSetCsv( $array, $arrayIndex = "" ){   
  41     //°ú¿ô$arrayIndex¤Ï¡¢$array¤¬Ï¢ÁÛÇÛÎó¤Î¤È¤­¤Ëź¤¨»ú¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë 
   41    //引数$arrayIndexは、$arrayが連想配列のときに添え字を指定してやるために使用する 
  4242     
  4343    $return = ""; 
   
  4848            $return .= "\"";             
  4949            if ( $arrayIndex ){ 
  50                 $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\"";           
   50                $return .= mb_ereg_replace("<","",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\"";            
  5151            } else { 
  52                 $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$j] )) ."\""; 
   52                $return .= mb_ereg_replace("<","",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$j] )) ."\""; 
  5353            } 
  5454        } 
   
  6060 
  6161/*---------------------------------------------------------------------- 
  62  * [̾¾Î] gfGetAge 
  63  * [³µÍ×] ÆüÉÕ¤è¤êǯÎð¤ò·×»»¤¹¤ë¡£ 
  64  * [°ú¿ô] 1:ÆüÉÕʸ»úÎó(yyyy/mm/dd¡¢yyyy-mm-dd hh:mm:ssÅù) 
  65  * [ÌáÃÍ] ǯÎð¤Î¿ôÃÍ 
  66  * [°Í¸] - 
  67  * [Ãí¼á] - 
   62 * [名称] gfGetAge 
   63 * [概要] 日付より年齢を計算する。 
   64 * [引数] 1:日付文字列(yyyy/mm/dd、yyyy-mm-dd hh:mm:ss等) 
   65 * [戻値] 年齢の数値 
   66 * [依存] - 
   67 * [注釈] - 
  6868 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  6969function gfGetAge($dbdate) 
   
  7979 
  8080/*---------------------------------------------------------------------- 
  81  * [̾¾Î] gfDebugLog 
  82  * [³µÍ×] ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊÑ¿ô¤Î¾ÜºÙ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ 
  83  * [°ú¿ô] ÂоݤȤʤëÊÑ¿ô 
  84  * [ÌáÃÍ] ¤Ê¤· 
  85  * [°Í¸] gfPrintLog 
  86  * [Ãí¼á] - 
   81 * [名称] gfDebugLog 
   82 * [概要] ログファイルに変数の詳細を出力する。 
   83 * [引数] 対象となる変数 
   84 * [戻値] なし 
   85 * [依存] gfPrintLog 
   86 * [注釈] - 
  8787 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  8888function gfDebugLog($obj){ 
   
  9797        gfPrintLog("*** end Debug ***"); 
  9898 
  99         // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   99        // ログテーション 
  100100        gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, LOG_PATH); 
  101101} 
  102102 
  103103/*---------------------------------------------------------------------- 
  104  * [̾¾Î] gfPrintLog 
  105  * [³µÍ×] ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆü»þ¡¢½èÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎÏ 
  106  * [°ú¿ô] ɽ¼¨¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  107  * [ÌáÃÍ] ¤Ê¤· 
  108  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  109  * [Ãí¼á] - 
   104 * [名称] gfPrintLog 
   105 * [概要] ログファイルに日時、処理ファイル名、メッセージを出力 
   106 * [引数] 表示したいメッセージ 
   107 * [戻値] なし 
   108 * [依存] なし 
   109 * [注釈] - 
  110110 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  111111function gfPrintLog($mess, $path = '') { 
  112     // ÆüÉդμèÆÀ 
   112    // 日付の取得 
  113113    $today = date("Y/m/d H:i:s"); 
  114     // ½ÐÎϥѥ¹¤ÎºîÀ® 
   114    // 出力パスの作成 
  115115    if ($path == "") { 
  116116        $path = LOG_PATH; 
  117117    } 
  118118 
  119     // ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ»ú¤ò¤â¤È¤ËÌ᤹ 
   119    // エスケープされている文字をもとに戻す 
  120120    $trans_tbl = get_html_translation_table (HTML_ENTITIES); 
  121121    $trans_tbl = array_flip ($trans_tbl); 
   
  128128    } 
  129129     
  130     // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   130    // ログテーション 
  131131    gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, $path); 
  132132} 
  133133 
  134134/**          
  135  * ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½            
   135 * ログローテーション機能           
  136136 *           
  137  * @param integer $max_log ºÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 
  138  * @param integer $max_size ºÇÂ祵¥¤¥º 
  139  * @param string  $path ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹ 
  140  * @return void ¤Ê¤· 
   137 * @param integer $max_log 最大ファイル数 
   138 * @param integer $max_size 最大サイズ 
   139 * @param string  $path ファイルパス 
   140 * @return void なし 
  141141 */          
  142142function gfLogRotation($max_log, $max_size, $path) { 
  143143     
  144     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ 
   144    // ディレクトリ名を取得 
  145145    $dirname = dirname($path); 
  146     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ 
   146    // ファイル名を取得 
  147147    $basename = basename($path); 
  148148     
  149     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºÇÂ祵¥¤¥º¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   149    // ファイルが最大サイズを超えていないかチェック 
  150150    if(filesize($path) > $max_size) { 
  151151        if ($dh = opendir($dirname)) { 
  152152            while (($file = readdir($dh)) !== false) { 
  153                 // ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ 
   153                // ログローテーションにて作成されたファイルを取得 
  154154                if(ereg("^". $basename . "\." , $file)) { 
  155155                    $arrLog[] = $file; 
   
  157157            } 
  158158             
  159             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥°¤¬ºÇÂç¸Ä¿ô¤Ê¤é°Ê¾å¤Ê¤é¸Å¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éºï½ü¤¹¤ë 
   159            // ファイルログが最大個数なら以上なら古いファイルから削除する 
  160160            $count = count($arrLog); 
  161161            if($count >= $max_log) { 
   
  166166            } 
  167167             
  168             // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îź¤¨»ú¤ò¤º¤é¤¹ 
   168            // ログファイルの添え字をずらす 
  169169            $count = count($arrLog); 
  170170            for($i = $count; 1 <= $i; $i--) { 
   
  177177            $ret = copy($path, "$path.1"); 
  178178             
  179             // ¿·µ¬¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® 
   179            // 新規ログファイルを作成 
  180180            if($ret) { 
  181181                unlink($path);           
   
  187187 
  188188/*---------------------------------------------------------------------- 
  189  * [̾¾Î] gfMakePassword 
  190  * [³µÍ×] ¥é¥ó¥À¥à¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÀ¸À®¡Ê±Ñ¿ô»ú¡Ë 
  191  * [°ú¿ô] ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î·å¿ô 
  192  * [ÌáÃÍ] ¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  193  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  194  * [Ãí¼á] - 
   189 * [名称] gfMakePassword 
   190 * [概要] ランダムパスワード生成(英数字) 
   191 * [引数] パスワードの桁数 
   192 * [戻値] ランダム生成されたパスワード 
   193 * [依存] なし 
   194 * [注釈] - 
  195195 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  196196function gfMakePassword($pwLength) { 
  197197     
  198     // Íð¿ôɽ¤Î¥·¡¼¥É¤ò·èÄê 
   198    // 乱数表のシードを決定 
  199199    srand((double)microtime() * 54234853); 
  200200     
  201     // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤òºîÀ® 
   201    // パスワード文字列の配列を作成 
  202202    $character = "abcdefghkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ2345679"; 
  203203    $pw = preg_split("//", $character, 0, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
   
  212212 
  213213/*---------------------------------------------------------------------- 
  214  * [̾¾Î] sf_explodeExt 
  215  * [³µÍ×] ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¼èÆÀ 
  216  * [°ú¿ô] ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
  217  * [ÌáÃÍ] ³ÈÄ¥»Ò 
  218  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  219  * [Ãí¼á] - 
   214 * [名称] sf_explodeExt 
   215 * [概要] ファイルの拡張子取得 
   216 * [引数] ファイル名 
   217 * [戻値] 拡張子 
   218 * [依存] なし 
   219 * [注釈] - 
  220220 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  221221function gf_explodeExt($fileName) { 
   
  228228 
  229229/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  230  * [̾¾Î] gfMailHeaderAddr 
  231  * [³µÍ×] ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥á¡¼¥ë´Ø¿ôÍѤΰ¸Àè¤ËÊÑ´¹ 
  232  * [°ú¿ô] ¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö̾Á°<¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¡¢Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹»ØÄê»þ¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ç»ØÄꤹ¤ë¡£ 
  233  * [ÌáÃÍ] ¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖJIS_MIME¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤¿Ì¾Á° <¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¡¢Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹»ØÄê»þ¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊֵѤ¹¤ë¡£ 
  234  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  235  * [Ãí¼á] - 
   230 * [名称] gfMailHeaderAddr 
   231 * [概要] 入力されたメールアドレスをメール関数用の宛先に変換 
   232 * [引数] 「メールアドレス」または「名前<メールアドレス>」、複数アドレス指定時はカンマ区切りで指定する。 
   233 * [戻値] 「メールアドレス」または「JIS_MIMEにコード変換した名前 <メールアドレス>」、複数アドレス指定時はカンマ区切りで返却する。 
   234 * [依存] なし 
   235 * [注釈] - 
  236236 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
  237237 
  238238function gfMailHeaderAddr($str) { 
  239     $addrs = explode(",", $str); //¥¢¥É¥ì¥¹¤òÇÛÎó¤ËÆþ¤ì¤ë 
   239    $addrs = explode(",", $str); //アドレスを配列に入れる 
  240240    foreach ($addrs as $addr) { 
  241241        if (preg_match("/^(.+)<(.+)>$/", $addr, $matches)) { 
  242             //°ú¿ô¤¬¡Ö̾Á°<¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¤Î¾ì¹ç 
   242            //引数が「名前<メールアドレス>」の場合 
  243243            $mailaddrs[] = mb_encode_mimeheader(trim($matches[1]))." <".trim($matches[2]).">"; 
  244244        } else { 
  245             //¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç 
   245            //メールアドレスのみの場合 
  246246            $mailaddrs[] =  trim($addr); 
  247247        } 
  248248    } 
  249     return implode(", ", $mailaddrs); //Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë 
   249    return implode(", ", $mailaddrs); //複数アドレスはカンマ区切りにする 
  250250} 
  251251?> 
 • branches/feature-module-update/data/lib/slib.php

  r15046 r15078  
  66 */ 
  77 
  8 //---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê 
   8//---このファイルのパスを指定 
  99$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) ); 
  1010require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" ); 
   
  1414require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" ); 
  1515 
  16 // Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼ 
   16// 全ページ共通エラー 
  1717$GLOBAL_ERR = ""; 
  1818 
  19 // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý 
   19// インストール初期処理 
  2020sfInitInstall(); 
  2121 
  22 /* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */ 
   22/* データベースのバージョン所得 */ 
  2323function sfGetDBVersion($dsn = "") { 
  24     if($dsn == "") { 
  25         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  26             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  27         } else { 
  28             return; 
  29         } 
  30     } 
  31      
  32     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  33     list($db_type) = split(":", $dsn); 
  34     if($db_type == 'mysql') { 
  35         $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
  36         $version = "MySQL " . $val; 
  37     }    
  38     if($db_type == 'pgsql') { 
  39         $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
  40         $arrLine = split(" " , $val); 
  41         $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1]; 
  42     } 
  43     return $version; 
  44 } 
  45  
  46 /* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
   24    if($dsn == "") { 
   25        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   26            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   27        } else { 
   28            return; 
   29        } 
   30    } 
   31 
   32    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   33    list($db_type) = split(":", $dsn); 
   34    if($db_type == 'mysql') { 
   35        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
   36        $version = "MySQL " . $val; 
   37    } 
   38    if($db_type == 'pgsql') { 
   39        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
   40        $arrLine = split(" " , $val); 
   41        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1]; 
   42    } 
   43    return $version; 
   44} 
   45 
   46/* テーブルの存在チェック */ 
  4747function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") { 
  48     if($dsn == "") { 
  49         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  50             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  51         } else { 
  52             return; 
  53         } 
  54     } 
  55      
  56     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  57     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  58     if(!$objQuery->isError()) { 
  59         list($db_type) = split(":", $dsn); 
  60         // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
  61         if ($db_type == "pgsql") { 
  62             $sql = "SELECT 
  63                         relname 
  64                     FROM 
  65                         pg_class 
  66                     WHERE 
  67                         (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND  
  68                         relname = ?  
  69                     GROUP BY 
  70                         relname"; 
  71             $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  72             if(count($arrRet) > 0) { 
  73                 return true; 
  74             } 
  75         }else if ($db_type == "mysql") { 
  76             $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?"; 
  77             $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  78             if(count($arrRet) > 0) { 
  79                 return true; 
  80             } 
  81         } 
  82     } 
  83     return false; 
  84 } 
  85  
  86 // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
   48    if($dsn == "") { 
   49        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   50            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   51        } else { 
   52            return; 
   53        } 
   54    } 
   55 
   56    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   57    // 正常に接続されている場合 
   58    if(!$objQuery->isError()) { 
   59        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   60        // postgresqlとmysqlとで処理を分ける 
   61        if ($db_type == "pgsql") { 
   62            $sql = "SELECT 
   63                        relname 
   64                    FROM 
   65                        pg_class 
   66                    WHERE 
   67                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND 
   68                        relname = ? 
   69                    GROUP BY 
   70                        relname"; 
   71            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   72            if(count($arrRet) > 0) { 
   73                return true; 
   74            } 
   75        }else if ($db_type == "mysql") { 
   76            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?"; 
   77            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   78            if(count($arrRet) > 0) { 
   79                return true; 
   80            } 
   81        } 
   82    } 
   83    return false; 
   84} 
   85 
   86// カラムの存在チェックと作成 
  8787function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) { 
  88     if($dsn == "") { 
  89         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  90             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  91         } else { 
  92             return; 
  93         } 
  94     } 
  95  
  96     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  97     if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  98      
  99     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  100     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  101     if(!$objQuery->isError()) { 
  102         list($db_type) = split(":", $dsn); 
  103          
  104         // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ 
  105         $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type); 
  106         if(count($arrRet) > 0) { 
  107             if(in_array($col_name, $arrRet)){ 
  108                 return true; 
  109             } 
  110         } 
  111     } 
  112      
  113     // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë 
  114     if($add){ 
  115         $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type "); 
  116         return true; 
  117     } 
  118      
  119     return false; 
  120 } 
  121  
  122 // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
   88    if($dsn == "") { 
   89        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   90            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   91        } else { 
   92            return; 
   93        } 
   94    } 
   95 
   96    // テーブルが無ければエラー 
   97    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
   98 
   99    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   100    // 正常に接続されている場合 
   101    if(!$objQuery->isError()) { 
   102        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   103 
   104        // カラムリストを取得 
   105        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type); 
   106        if(count($arrRet) > 0) { 
   107            if(in_array($col_name, $arrRet)){ 
   108                return true; 
   109            } 
   110        } 
   111    } 
   112 
   113    // カラムを追加する 
   114    if($add){ 
   115        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type "); 
   116        return true; 
   117    } 
   118 
   119    return false; 
   120} 
   121 
   122// インデックスの存在チェックと作成 
  123123function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) { 
  124     if($dsn == "") { 
  125         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  126             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  127         } else { 
  128             return; 
  129         } 
  130     } 
  131  
  132     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  133     if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  134      
  135     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  136     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  137     if(!$objQuery->isError()) { 
  138         list($db_type) = split(":", $dsn);       
  139         switch($db_type) { 
  140         case 'pgsql': 
  141             // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
  142             $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name)); 
  143             break; 
  144         case 'mysql': 
  145             // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
  146             $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));            
  147             break; 
  148         default: 
  149             return false; 
  150         } 
  151         // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç 
  152         if(count($arrRet) > 0) { 
  153             return true; 
  154         } 
  155     } 
  156      
  157     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  158     if($add){ 
  159         switch($db_type) { 
  160         case 'pgsql': 
  161             $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name)); 
  162             break; 
  163         case 'mysql': 
  164             $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));             
  165             break; 
  166         default: 
  167             return false; 
  168         } 
  169         return true; 
  170     }    
  171     return false; 
  172 } 
  173  
  174 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   124    if($dsn == "") { 
   125        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   126            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   127        } else { 
   128            return; 
   129        } 
   130    } 
   131 
   132    // テーブルが無ければエラー 
   133    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
   134 
   135    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   136    // 正常に接続されている場合 
   137    if(!$objQuery->isError()) { 
   138        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   139        switch($db_type) { 
   140        case 'pgsql': 
   141            // インデックスの存在確認 
   142            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name)); 
   143            break; 
   144        case 'mysql': 
   145            // インデックスの存在確認 
   146            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name)); 
   147            break; 
   148        default: 
   149            return false; 
   150        } 
   151        // すでにインデックスが存在する場合 
   152        if(count($arrRet) > 0) { 
   153            return true; 
   154        } 
   155    } 
   156 
   157    // インデックスを作成する 
   158    if($add){ 
   159        switch($db_type) { 
   160        case 'pgsql': 
   161            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name)); 
   162            break; 
   163        case 'mysql': 
   164            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length)); 
   165            break; 
   166        default: 
   167            return false; 
   168        } 
   169        return true; 
   170    } 
   171    return false; 
   172} 
   173 
   174// データの存在チェック 
  175175function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) { 
  176     if($dsn == "") { 
  177         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  178             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  179         } else { 
  180             return; 
  181         } 
  182     } 
  183     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  184     $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval); 
  185  
  186     if($count > 0) { 
  187         $ret = true; 
  188     } else { 
  189         $ret = false; 
  190     } 
  191     // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë 
  192     if(!$ret && $add) { 
  193         $objQuery->exec($sql); 
  194     } 
  195      
  196     return $ret; 
   176    if($dsn == "") { 
   177        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   178            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   179        } else { 
   180            return; 
   181        } 
   182    } 
   183    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   184    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval); 
   185 
   186    if($count > 0) { 
   187        $ret = true; 
   188    } else { 
   189        $ret = false; 
   190    } 
   191    // データを追加する 
   192    if(!$ret && $add) { 
   193        $objQuery->exec($sql); 
   194    } 
   195 
   196    return $ret; 
  197197} 
  198198 
  199199/* 
  200  * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  201  * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 
  202  * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£ 
  203  *  
  204  * @param $control_id ´ÉÍýID 
   200 * サイト管理情報から値を取得する。 
   201 * データが存在する場合、必ず1以上の数値が設定されている。 
   202 * 0を返した場合は、呼び出し元で対応すること。 
   203 * 
   204 * @param $control_id 管理ID 
  205205 * @param $dsn DataSource 
  206  * @return $control_flg ¥Õ¥é¥° 
   206 * @return $control_flg フラグ 
  207207 */ 
  208208function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") { 
  209209 
  210     // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹ 
  211     if($dsn == "") { 
  212         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  213             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  214         } else { 
  215             return; 
  216         } 
  217     } 
  218  
  219     // ¥¯¥¨¥êÀ¸À® 
  220     $target_column = "control_flg"; 
  221     $table_name = "dtb_site_control"; 
  222     $where = "control_id = ?"; 
  223     $arrval = array($control_id); 
  224     $control_flg = 0; 
  225  
  226     // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô 
  227     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  228     $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval); 
  229  
  230     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  231     if (count($arrSiteControl) > 0) { 
  232         $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
  233     } 
  234      
  235     return $control_flg; 
  236 } 
  237  
  238 // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   210    // データソース 
   211    if($dsn == "") { 
   212        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   213            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   214        } else { 
   215            return; 
   216        } 
   217    } 
   218 
   219    // クエリ生成 
   220    $target_column = "control_flg"; 
   221    $table_name = "dtb_site_control"; 
   222    $where = "control_id = ?"; 
   223    $arrval = array($control_id); 
   224    $control_flg = 0; 
   225 
   226    // クエリ発行 
   227    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   228    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval); 
   229 
   230    // データが存在すればフラグを取得する 
   231    if (count($arrSiteControl) > 0) { 
   232        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
   233    } 
   234 
   235    return $control_flg; 
   236} 
   237 
   238// テーブルのカラム一覧を取得する 
  239239function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){ 
  240     if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query(); 
  241     $arrRet = array(); 
  242      
  243     // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
  244     if ($db_type == "pgsql") { 
  245         $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum"; 
  246         $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  247         $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
  248         $arrRet = $arrColList["attname"]; 
  249     }else if ($db_type == "mysql") { 
  250         $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name"; 
  251         $arrColList = $objQuery->getAll($sql); 
  252         $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
  253         $arrRet = $arrColList["Field"]; 
  254     } 
  255     return $arrRet; 
  256 } 
  257  
  258 // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý 
   240    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query(); 
   241    $arrRet = array(); 
   242 
   243    // postgresqlとmysqlとで処理を分ける 
   244    if ($db_type == "pgsql") { 
   245        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum"; 
   246        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   247        $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
   248        $arrRet = $arrColList["attname"]; 
   249    }else if ($db_type == "mysql") { 
   250        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name"; 
   251        $arrColList = $objQuery->getAll($sql); 
   252        $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
   253        $arrRet = $arrColList["Field"]; 
   254    } 
   255    return $arrRet; 
   256} 
   257 
   258// インストール初期処理 
  259259function sfInitInstall() { 
  260     // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ 
  261     if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) { 
  262         if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) { 
  263             header("Location: ./install/"); 
  264         } 
  265     } else { 
  266         $path = HTML_PATH . "install/index.php"; 
  267         if(file_exists($path)) { 
  268             sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  269         } 
  270          
  271         // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  272         $path = HTML_PATH . "install.php"; 
  273         if(file_exists($path)) { 
  274             sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  275         }        
  276     } 
  277 } 
  278  
  279 // ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф· 
   260    // インストール済みが定義されていない。 
   261    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) { 
   262        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) { 
   263            header("Location: ./install/"); 
   264        } 
   265    } else { 
   266        $path = HTML_PATH . "install/index.php"; 
   267        if(file_exists($path)) { 
   268            sfErrorHeader(">> /install/index.phpは、インストール完了後にファイルを削除してください。"); 
   269        } 
   270 
   271        // 旧バージョンのinstall.phpのチェック 
   272        $path = HTML_PATH . "install.php"; 
   273        if(file_exists($path)) { 
   274            sfErrorHeader(">> /install.phpはセキュリティーホールとなります。削除してください。"); 
   275        } 
   276    } 
   277} 
   278 
   279// アップデートで生成されたPHPを読み出し 
  280280function sfLoadUpdateModule() { 
  281     // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü 
  282     $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']); 
  283     $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php; 
  284     if(file_exists($extern_php)) { 
  285         require_once($extern_php); 
  286     } 
   281    // URL設定ディレクトリを削除 
   282    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']); 
   283    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php; 
   284    if(file_exists($extern_php)) { 
   285        require_once($extern_php); 
   286    } 
  287287} 
  288288 
  289289function sf_getBasisData() { 
  290     //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
  291     $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN); 
  292     $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo"); 
  293     if(is_array($result[0])) { 
  294         foreach ( $result[0] as $key=>$value ){ 
  295             $CONF["$key"] = $value; 
  296         } 
  297     } 
  298     return $CONF; 
  299 } 
  300  
  301 // Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   290    //DBから設定情報を取得 
   291    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN); 
   292    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo"); 
   293    if(is_array($result[0])) { 
   294        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){ 
   295            $CONF["$key"] = $value; 
   296        } 
   297    } 
   298    return $CONF; 
   299} 
   300 
   301// 装飾付きエラーメッセージの表示 
  302302function sfErrorHeader($mess, $print = false) { 
  303     global $GLOBAL_ERR; 
  304     if($GLOBAL_ERR == "") { 
  305         $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n"; 
  306     } 
  307     $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n"; 
  308     $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n"; 
  309     $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n"; 
  310     $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n"; 
  311     $GLOBAL_ERR.= "</td>\n"; 
  312     $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n"; 
  313     $GLOBAL_ERR.= "</table>\n"; 
  314      
  315     if($print) { 
  316         print($GLOBAL_ERR); 
  317     } 
  318 } 
  319  
  320 /* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
   303    global $GLOBAL_ERR; 
   304    if($GLOBAL_ERR == "") { 
   305        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n"; 
   306    } 
   307    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n"; 
   308    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n"; 
   309    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n"; 
   310    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n"; 
   311    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n"; 
   312    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n"; 
   313    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n"; 
   314 
   315    if($print) { 
   316        print($GLOBAL_ERR); 
   317    } 
   318} 
   319 
   320/* エラーページの表示 */ 
  321321function sfDispError($type) { 
  322      
  323     class LC_ErrorPage { 
  324         function LC_ErrorPage() { 
  325             $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl'; 
  326             $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
  327         } 
  328     } 
  329  
  330     $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  331     $objView = new SC_AdminView(); 
  332      
  333     switch ($type) { 
  334         case LOGIN_ERROR: 
  335             $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  336             break; 
  337         case ACCESS_ERROR: 
  338             $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  339             break; 
  340         case AUTH_ERROR: 
  341             $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  342             break; 
  343         case INVALID_MOVE_ERRORR: 
  344             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  345             break; 
  346         default: 
  347             $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  348             break; 
  349     } 
  350      
  351     $objView->assignobj($objPage); 
  352     $objView->display(LOGIN_FRAME); 
  353      
  354     exit; 
  355 } 
  356  
  357 /* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
   322 
   323    class LC_ErrorPage { 
   324        function LC_ErrorPage() { 
   325            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl'; 
   326            $this->tpl_title = 'エラー'; 
   327        } 
   328    } 
   329 
   330    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
   331    $objView = new SC_AdminView(); 
   332 
   333    switch ($type) { 
   334        case LOGIN_ERROR: 
   335            $objPage->tpl_error="IDまたはパスワードが正しくありません。<br />もう一度ご確認のうえ、再度入力してください。"; 
   336            break; 
   337        case ACCESS_ERROR: 
   338            $objPage->tpl_error="ログイン認証の有効期限切れの可能性があります。<br />もう一度ご確認のうえ、再度ログインしてください。"; 
   339            break; 
   340        case AUTH_ERROR: 
   341            $objPage->tpl_error="このファイルにはアクセス権限がありません。<br />もう一度ご確認のうえ、再度ログインしてください。"; 
   342            break; 
   343        case INVALID_MOVE_ERRORR: 
   344            $objPage->tpl_error="不正なページ移動です。<br />もう一度ご確認のうえ、再度入力してください。"; 
   345            break; 
   346        default: 
   347            $objPage->tpl_error="エラーが発生しました。<br />もう一度ご確認のうえ、再度ログインしてください。"; 
   348            break; 
   349    } 
   350 
   351    $objView->assignobj($objPage); 
   352    $objView->display(LOGIN_FRAME); 
   353 
   354    exit; 
   355} 
   356 
   357/* サイトエラーページの表示 */ 
  358358function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) { 
  359     global $objCampaignSess; 
  360      
  361     if ($objSiteSess != "") { 
  362         $objSiteSess->setNowPage('error'); 
  363     } 
  364      
  365     class LC_ErrorPage { 
  366         function LC_ErrorPage() { 
  367             $this->tpl_mainpage = 'error.tpl'; 
  368             $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css'; 
  369             $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
  370         } 
  371     } 
  372      
  373     $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  374      
  375     if($is_mobile === true) { 
  376         $objView = new SC_MobileView();      
  377     } else { 
  378         $objView = new SC_SiteView(); 
  379     } 
  380      
  381     switch ($type) { 
  382         case PRODUCT_NOT_FOUND: 
  383             $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  384             break; 
  385         case PAGE_ERROR: 
  386             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£"; 
  387             break; 
  388         case CART_EMPTY: 
  389             $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  390             break; 
  391         case CART_ADD_ERROR: 
  392             $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  393             break; 
  394         case CANCEL_PURCHASE: 
  395             $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç"; 
  396             break; 
  397         case CATEGORY_NOT_FOUND: 
  398             $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  399             break; 
  400         case SITE_LOGIN_ERROR: 
  401             $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  402             break; 
  403         case TEMP_LOGIN_ERROR: 
  404             $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  405             break; 
  406         case CUSTOMER_ERROR: 
  407             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£"; 
  408             break; 
  409         case SOLD_OUT: 
  410             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  411             break; 
  412         case CART_NOT_FOUND: 
  413             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  414             break; 
  415         case LACK_POINT: 
  416             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  417             break; 
  418         case FAVORITE_ERROR: 
  419             $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£"; 
  420             break; 
  421         case EXTRACT_ERROR: 
  422             $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  423             break; 
  424         case FTP_DOWNLOAD_ERROR: 
  425             $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  426             break; 
  427         case FTP_LOGIN_ERROR: 
  428             $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  429             break; 
  430         case FTP_CONNECT_ERROR: 
  431             $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  432             break; 
  433         case CREATE_DB_ERROR: 
  434             $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  435             break; 
  436         case DB_IMPORT_ERROR: 
  437             $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  438             break; 
  439         case FILE_NOT_FOUND: 
  440             $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  441             break; 
  442         case WRITE_FILE_ERROR: 
  443             $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  444             break; 
  445         case FREE_ERROR_MSG: 
  446             $objPage->tpl_error=$err_msg; 
  447             break; 
  448         default: 
  449             $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  450             break; 
  451     } 
  452      
  453     $objPage->return_top = $return_top; 
  454      
  455     $objView->assignobj($objPage); 
  456      
  457     if(is_object($objCampaignSess)) { 
  458         // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  459         $objCampaignSess->pageView($objView); 
  460     } else { 
  461         $objView->display(SITE_FRAME); 
  462     }    
  463     exit; 
  464 } 
  465  
  466 /* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */ 
   359    global $objCampaignSess; 
   360 
   361    if ($objSiteSess != "") { 
   362        $objSiteSess->setNowPage('error'); 
   363    } 
   364 
   365    class LC_ErrorPage { 
   366        function LC_ErrorPage() { 
   367            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl'; 
   368            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css'; 
   369            $this->tpl_title = 'エラー'; 
   370        } 
   371    } 
   372 
   373    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
   374 
   375    if($is_mobile === true) { 
   376        $objView = new SC_MobileView(); 
   377    } else { 
   378        $objView = new SC_SiteView(); 
   379    } 
   380 
   381    switch ($type) { 
   382        case PRODUCT_NOT_FOUND: 
   383            $objPage->tpl_error="ご指定のページはございません。"; 
   384            break; 
   385        case PAGE_ERROR: 
   386            $objPage->tpl_error="不正なページ移動です。"; 
   387            break; 
   388        case CART_EMPTY: 
   389            $objPage->tpl_error="カートに商品ががありません。"; 
   390            break; 
   391        case CART_ADD_ERROR: 
   392            $objPage->tpl_error="購入処理中は、カートに商品を追加することはできません。"; 
   393            break; 
   394        case CANCEL_PURCHASE: 
   395            $objPage->tpl_error="この手続きは無効となりました。以下の要因が考えられます。<br />・セッション情報の有効期限が切れてる場合<br />・購入手続き中に新しい購入手続きを実行した場合<br />・すでに購入手続きを完了している場合"; 
   396            break; 
   397        case CATEGORY_NOT_FOUND: 
   398            $objPage->tpl_error="ご指定のカテゴリは存在しません。"; 
   399            break; 
   400        case SITE_LOGIN_ERROR: 
   401            $objPage->tpl_error="メールアドレスもしくはパスワードが正しくありません。"; 
   402            break; 
   403        case TEMP_LOGIN_ERROR: 
   404            $objPage->tpl_error="メールアドレスもしくはパスワードが正しくありません。<br />本登録がお済みでない場合は、仮登録メールに記載されている<br />URLより本登録を行ってください。"; 
   405            break; 
   406        case CUSTOMER_ERROR: 
   407            $objPage->tpl_error="不正なアクセスです。"; 
   408            break; 
   409        case SOLD_OUT: 
   410            $objPage->tpl_error="申し訳ございませんが、ご購入の直前で売り切れた商品があります。この手続きは無効となりました。"; 
   411            break; 
   412        case CART_NOT_FOUND: 
   413            $objPage->tpl_error="申し訳ございませんが、カート内の商品情報の取得に失敗しました。この手続きは無効となりました。"; 
   414            break; 
   415        case LACK_POINT: 
   416            $objPage->tpl_error="申し訳ございませんが、ポイントが不足しております。この手続きは無効となりました。"; 
   417            break; 
   418        case FAVORITE_ERROR: 
   419            $objPage->tpl_error="既にお気に入りに追加されている商品です。"; 
   420            break; 
   421        case EXTRACT_ERROR: 
   422            $objPage->tpl_error="ファイルの解凍に失敗しました。\n指定のディレクトリに書き込み権限が与えられていない可能性があります。"; 
   423            break; 
   424        case FTP_DOWNLOAD_ERROR: 
   425            $objPage->tpl_error="ファイルのFTPダウンロードに失敗しました。"; 
   426            break; 
   427        case FTP_LOGIN_ERROR: 
   428            $objPage->tpl_error="FTPログインに失敗しました。"; 
   429            break; 
   430        case FTP_CONNECT_ERROR: 
   431            $objPage->tpl_error="FTPログインに失敗しました。"; 
   432            break; 
   433        case CREATE_DB_ERROR: 
   434            $objPage->tpl_error="DBの作成に失敗しました。\n指定のユーザーには、DB作成の権限が与えられていない可能性があります。"; 
   435            break; 
   436        case DB_IMPORT_ERROR: 
   437            $objPage->tpl_error="データベース構造のインポートに失敗しました。\nsqlファイルが壊れている可能性があります。"; 
   438            break; 
   439        case FILE_NOT_FOUND: 
   440            $objPage->tpl_error="指定のパスに、設定ファイルが存在しません。"; 
   441            break; 
   442        case WRITE_FILE_ERROR: 
   443            $objPage->tpl_error="設定ファイルに書き込めません。\n設定ファイルに書き込み権限を与えてください。"; 
   444            break; 
   445        case FREE_ERROR_MSG: 
   446            $objPage->tpl_error=$err_msg; 
   447            break; 
   448         default: 
   449            $objPage->tpl_error="エラーが発生しました。"; 
   450            break; 
   451    } 
   452 
   453    $objPage->return_top = $return_top; 
   454 
   455    $objView->assignobj($objPage); 
   456 
   457    if(is_object($objCampaignSess)) { 
   458        // フレームを選択(キャンペーンページから遷移なら変更) 
   459        $objCampaignSess->pageView($objView); 
   460    } else { 
   461        $objView->display(SITE_FRAME); 
   462    } 
   463    exit; 
   464} 
   465 
   466/* 認証の可否判定 */ 
  467467function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) { 
  468     $ret = $objSess->IsSuccess(); 
  469     if($ret != SUCCESS) { 
  470         if($disp_error) { 
  471             // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  472             sfDispError($ret); 
  473         } 
  474         return false; 
  475     } 
  476     // ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(CSRF¤Î»ÃÄêŪ¤ÊÂкö) 
  477     // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é̵¡× ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼ 
  478     // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥éÍ­¡× ¤«¤Ä ¡Ö´ÉÍý²èÌ̤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Ç¤Ê¤¤¡× ¾ì¹ç¤Ë¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë 
   468    $ret = $objSess->IsSuccess(); 
   469    if($ret != SUCCESS) { 
   470        if($disp_error) { 
   471            // エラーページの表示 
   472            sfDispError($ret); 
   473        } 
   474        return false; 
   475    } 
   476    // リファラーチェック(CSRFの暫定的な対策) 
   477    // 「リファラ無」 の場合はスルー 
   478    // 「リファラ有」 かつ 「管理画面からの遷移でない」 場合にエラー画面を表示する 
  479479    if ( empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ) { 
  480         // ·Ù¹ðɽ¼¨¤µ¤»¤ë¡© 
  481         // sfErrorHeader('>> referrer¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'); 
   480        // 警告表示させる? 
   481        // sfErrorHeader('>> referrerが無効になっています。'); 
  482482    } else { 
  483483        $domain  = sfIsHTTPS() ? SSL_URL : SITE_URL; 
   
  485485        $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER']; 
  486486 
  487         // ´ÉÍý²èÌ̤«¤é°Ê³°¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨ 
   487        // 管理画面から以外の遷移の場合はエラー画面を表示 
  488488        if (!preg_match($pattern, $referer)) { 
  489489            if ($disp_error) sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR); 
   
  495495 
  496496/** 
  497  * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê 
  498  *  
   497 * HTTPSかどうかを判定 
   498 * 
  499499 * @return bool 
  500500 */ 
  501501function sfIsHTTPS () { 
  502     // HTTPS»þ¤Ë¤Ï$_SERVER['HTTPS']¤Ë¤Ï¶õ¤Ç¤Ê¤¤Ãͤ¬Æþ¤ë 
  503     // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' ¤ÏIISÍÑ 
   502    // HTTPS時には$_SERVER['HTTPS']には空でない値が入る 
   503    // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' はIIS用 
  504504    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') { 
  505505        return true; 
   
  510510 
  511511/** 
  512  *  Àµµ¬¤ÎÁ«°Ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄê 
  513  *  Á°²èÌ̤Çuniqid¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë 
   512 *  正規の遷移がされているかを判定 
   513 *  前画面でuniqidを埋め込んでおく必要がある 
  514514 *  @param  obj  SC_Session, SC_SiteSession 
  515515 *  @return bool 
  516516 */ 
  517517function sfIsValidTransition($objSess) { 
  518     // Á°²èÌ̤«¤éPOST¤µ¤ì¤ëuniqid¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   518    // 前画面からPOSTされるuniqidが正しいものかどうかをチェック 
  519519    $uniqid = $objSess->getUniqId(); 
  520520    if ( !empty($_POST['uniqid']) && ($_POST['uniqid'] === $uniqid) ) { 
   
  525525} 
  526526 
  527 /* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */ 
   527/* 前のページで正しく登録が行われたか判定 */ 
  528528function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) { 
  529     $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
  530     if($ret != true) { 
  531         // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  532         sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);            
  533     } 
   529    $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
   530    if($ret != true) { 
   531        // エラーページの表示 
   532        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile); 
   533    } 
  534534} 
  535535 
  536536function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) { 
  537     // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
  538     $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  539     // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  540     $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid); 
  541     // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼) 
  542     $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
  543     if($ret != true) { 
  544         // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  545         sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess); 
  546     } 
  547      
  548     // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤« 
  549     $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(); 
  550     $ret = $objCartSess->checkChangeCart(); 
  551     if($ret == true || !($quantity > 0)) { 
  552         // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë 
  553         header("Location: ".URL_CART_TOP); 
  554         exit; 
  555     } 
  556     return $uniqid; 
  557 } 
  558  
  559 /* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */ 
   537    // ユーザユニークIDの取得 
   538    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   539    // 購入ボタンを押した時のカート内容がコピーされていない場合のみコピーする。 
   540    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid); 
   541    // POSTのユニークIDとセッションのユニークIDを比較(ユニークIDがPOSTされていない場合はスルー) 
   542    $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
   543    if($ret != true) { 
   544        // エラーページの表示 
   545        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess); 
   546    } 
   547 
   548    // カート内が空でないか || 購入ボタンを押してから変化がないか 
   549    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(); 
   550    $ret = $objCartSess->checkChangeCart(); 
   551    if($ret == true || !($quantity > 0)) { 
   552        // カート情報表示に強制移動する 
   553        header("Location: ".URL_CART_TOP); 
   554        exit; 
   555    } 
   556    return $uniqid; 
   557} 
   558 
   559/* DB用日付文字列取得 */ 
  560560function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) { 
  561     if($year != "" && $month != "" && $day != "") {  
  562         if($last) { 
  563             $time = "23:59:59"; 
  564         } else { 
  565             $time = "00:00:00"; 
  566         } 
  567         $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time; 
  568     } else { 
  569         $date = ""; 
  570     } 
  571     return  $date; 
  572 } 
  573  
  574 // INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   561    if($year != "" && $month != "" && $day != "") { 
   562        if($last) { 
   563            $time = "23:59:59"; 
   564        } else { 
   565            $time = "00:00:00"; 
   566        } 
   567        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time; 
   568    } else { 
   569        $date = ""; 
   570    } 
   571    return  $date; 
   572} 
   573 
   574// INT型の数値チェック 
  575575function sfIsInt($value) { 
  576     if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) { 
  577         return true; 
  578     } 
  579     return false; 
   576    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) { 
   577        return true; 
   578    } 
   579    return false; 
  580580} 
  581581 
  582582function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){ 
  583      
  584     if($prefix == "") { 
  585         $dir_name = sfUpDirName(); 
  586         $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv"; 
  587     } else { 
  588         $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv"; 
  589     } 
  590      
  591     /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
  592     Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}"); 
  593     Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}"); 
  594     Header("Cache-Control: "); 
  595     Header("Pragma: "); 
  596      
  597     /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹ 
  598     if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){ 
  599         $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
  600     } 
  601     */ 
  602     if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){ 
  603         $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
  604     } 
  605      
  606     /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */ 
  607     echo $data; 
  608 } 
  609  
  610 /* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   583 
   584    if($prefix == "") { 
   585        $dir_name = sfUpDirName(); 
   586        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv"; 
   587    } else { 
   588        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv"; 
   589    } 
   590 
   591    /* HTTPヘッダの出力 */ 
   592    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}"); 
   593    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}"); 
   594    Header("Cache-Control: "); 
   595    Header("Pragma: "); 
   596 
   597    /* i18n~ だと正常に動作しないため、mb~ に変更 
   598    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){ 
   599        $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
   600    } 
   601    */ 
   602    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){ 
   603        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
   604    } 
   605 
   606    /* データを出力 */ 
   607    echo $data; 
   608} 
   609 
   610/* 1階層上のディレクトリ名を取得する */ 
  611611function sfUpDirName() { 
  612     $path = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  613     $arrVal = split("/", $path); 
  614     $cnt = count($arrVal); 
  615     return $arrVal[($cnt - 2)]; 
  616 } 
  617  
  618 // ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë 
   612    $path = $_SERVER['PHP_SELF']; 
   613    $arrVal = split("/", $path); 
   614    $cnt = count($arrVal); 
   615    return $arrVal[($cnt - 2)]; 
   616} 
   617 
   618// 現在のサイトを更新(ただしポストは行わない) 
  619619function sfReload($get = "") { 
  620     if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){ 
  621         $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL); 
  622     } else { 
  623         $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
  624     } 
  625      
  626     if($get != "") { 
  627         header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
  628     } else { 
  629         header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']); 
  630     } 
  631     exit; 
  632 } 
  633  
  634 // ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£ 
   620    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){ 
   621        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL); 
   622    } else { 
   623        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
   624    } 
   625 
   626    if($get != "") { 
   627        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
   628    } else { 
   629        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']); 
   630    } 
   631    exit; 
   632} 
   633 
   634// ランキングを上げる。 
  635635function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") { 
  636     $objQuery = new SC_Query(); 
  637     $objQuery->begin(); 
  638     $where = "$colname = ?"; 
  639     if($andwhere != "") { 
  640         $where.= " AND $andwhere"; 
  641     } 
  642     // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
  643     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  644     // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ 
  645     $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere); 
  646     // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  647     if($rank < $maxrank) { 
  648         // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  649         $where = "rank = ?"; 
  650         if($andwhere != "") { 
  651             $where.= " AND $andwhere"; 
  652         } 
  653         $uprank = $rank + 1; 
  654         $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank)); 
  655         // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
  656         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
  657         $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id)); 
  658         $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id)); 
  659     } 
  660     $objQuery->commit(); 
  661 } 
  662  
  663 // ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£ 
   636    $objQuery = new SC_Query(); 
   637    $objQuery->begin(); 
   638    $where = "$colname = ?"; 
   639    if($andwhere != "") { 
   640        $where.= " AND $andwhere"; 
   641    } 
   642    // 対象項目のランクを取得 
   643    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   644    // ランクの最大値を取得 
   645    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere); 
   646    // ランクが最大値よりも小さい場合に実行する。 
   647    if($rank < $maxrank) { 
   648        // ランクが一つ上のIDを取得する。 
   649        $where = "rank = ?"; 
   650        if($andwhere != "") { 
   651            $where.= " AND $andwhere"; 
   652        } 
   653        $uprank = $rank + 1; 
   654        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank)); 
   655        // ランク入れ替えの実行 
   656        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
   657        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id)); 
   658        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id)); 
   659    } 
   660    $objQuery->commit(); 
   661} 
   662 
   663// ランキングを下げる。 
  664664function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") { 
  665     $objQuery = new SC_Query(); 
  666     $objQuery->begin(); 
  667     $where = "$colname = ?"; 
  668     if($andwhere != "") { 
  669         $where.= " AND $andwhere"; 
  670     } 
  671     // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
  672     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  673          
  674     // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  675     if($rank > 1) { 
  676         // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  677         $where = "rank = ?"; 
  678         if($andwhere != "") { 
  679             $where.= " AND $andwhere"; 
  680         } 
  681         $downrank = $rank - 1; 
  682         $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank)); 
  683         // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
  684         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
  685         $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id)); 
  686         $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id)); 
  687     } 
  688     $objQuery->commit(); 
  689 } 
  690  
  691 //----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ° 
   665    $objQuery = new SC_Query(); 
   666    $objQuery->begin(); 
   667    $where = "$colname = ?"; 
   668    if($andwhere != "") { 
   669        $where.= " AND $andwhere"; 
   670    } 
   671    // 対象項目のランクを取得 
   672    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   673 
   674    // ランクが1(最小値)よりも大きい場合に実行する。 
   675    if($rank > 1) { 
   676        // ランクが一つ下のIDを取得する。 
   677        $where = "rank = ?"; 
   678        if($andwhere != "") { 
   679            $where.= " AND $andwhere"; 
   680        } 
   681        $downrank = $rank - 1; 
   682        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank)); 
   683        // ランク入れ替えの実行 
   684        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
   685        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id)); 
   686        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id)); 
   687    } 
   688    $objQuery->commit(); 
   689} 
   690 
   691//---- 指定順位へ移動 
  692692function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") { 
  693     $objQuery = new SC_Query(); 
  694     $objQuery->begin(); 
  695          
  696     // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  697     $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId));   
  698     $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where); 
  699          
  700     // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë 
  701     if($pos > $max) { 
  702         $position = 1; 
  703     } else if($pos < 1) { 
  704         $position = $max; 
  705     } else { 
  706         $position = $max - $pos + 1; 
  707     } 
  708      
  709     if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
  710     if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç 
  711  
  712     //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹ 
  713     $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0"; 
  714     if($where != "") { 
  715         $sql.= " AND $where"; 
  716     } 
  717      
  718     if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position )); 
  719     if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 )); 
  720  
  721     //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£ 
  722     $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 "; 
  723     if($where != "") { 
  724         $sql.= " AND $where"; 
  725     } 
  726      
  727     $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) ); 
  728     $objQuery->commit(); 
  729 } 
  730  
  731 // ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü 
  732 // ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   693    $objQuery = new SC_Query(); 
   694    $objQuery->begin(); 
   695 
   696    // 自身のランクを取得する 
   697    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
   698    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where); 
   699 
   700    // 値の調整(逆順) 
   701    if($pos > $max) { 
   702        $position = 1; 
   703    } else if($pos < 1) { 
   704        $position = $max; 
   705    } else { 
   706        $position = $max - $pos + 1; 
   707    } 
   708 
   709    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //入れ替え先の順位が入れ換え元の順位より大きい場合 
   710    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //入れ替え先の順位が入れ換え元の順位より小さい場合 
   711 
   712    //-- 指定した順位の商品から移動させる商品までのrankを1つずらす 
   713    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0"; 
   714    if($where != "") { 
   715        $sql.= " AND $where"; 
   716    } 
   717 
   718    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position )); 
   719    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 )); 
   720 
   721    //-- 指定した順位へrankを書き換える。 
   722    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 "; 
   723    if($where != "") { 
   724        $sql.= " AND $where"; 
   725    } 
   726 
   727    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) ); 
   728    $objQuery->commit(); 
   729} 
   730 
   731// ランクを含むレコードの削除 
   732// レコードごと削除する場合は、$deleteをtrueにする。 
  733733function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) { 
  734     $objQuery = new SC_Query(); 
  735     $objQuery->begin(); 
  736     // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
  737     $where = "$colname = ?"; 
  738     if($andwhere != "") { 
  739         $where.= " AND $andwhere"; 
  740     } 
  741     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  742  
  743     if(!$delete) { 
  744         // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON 
  745         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() "; 
  746         $sqlup.= "WHERE $colname = ?"; 
  747         // UPDATE¤Î¼Â¹Ô 
  748         $objQuery->exec($sqlup, array($id)); 
  749     } else { 
  750         $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id)); 
  751     } 
  752      
  753     // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£ 
  754     $where = "rank > ?"; 
  755     if($andwhere != "") { 
  756         $where.= " AND $andwhere"; 
  757     } 
  758     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
  759     $objQuery->exec($sqlup, array($rank)); 
  760     $objQuery->commit(); 
  761 } 
  762  
  763 // ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   734    $objQuery = new SC_Query(); 
   735    $objQuery->begin(); 
   736    // 削除レコードのランクを取得する。 
   737    $where = "$colname = ?"; 
   738    if($andwhere != "") { 
   739        $where.= " AND $andwhere"; 
   740    } 
   741    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   742 
   743    if(!$delete) { 
   744        // ランクを最下位にする、DELフラグON 
   745        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() "; 
   746        $sqlup.= "WHERE $colname = ?"; 
   747        // UPDATEの実行 
   748        $objQuery->exec($sqlup, array($id)); 
   749    } else { 
   750        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id)); 
   751    } 
   752 
   753    // 追加レコードのランクより上のレコードを一つずらす。 
   754    $where = "rank > ?"; 
   755    if($andwhere != "") { 
   756        $where.= " AND $andwhere"; 
   757    } 
   758    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
   759    $objQuery->exec($sqlup, array($rank)); 
   760    $objQuery->commit(); 
   761} 
   762 
   763// レコードの存在チェック 
  764764function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") { 
  765     $objQuery = new SC_Query(); 
  766     $arrCol = split("[, ]", $col); 
  767          
  768     $where = "del_flg = 0"; 
  769      
  770     if($addwhere != "") { 
  771         $where.= " AND $addwhere"; 
  772     } 
  773          
  774     foreach($arrCol as $val) { 
  775         if($val != "") { 
  776             if($where == "") { 
  777                 $where = "$val = ?"; 
  778             } else { 
  779                 $where.= " AND $val = ?"; 
  780             } 
  781         } 
  782     } 
  783     $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval); 
  784      
  785     if($ret != "") { 
  786         return true; 
  787     } 
  788     return false; 
  789 } 
  790  
  791 // ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸ 
   765    $objQuery = new SC_Query(); 
   766    $arrCol = split("[, ]", $col); 
   767 
   768    $where = "del_flg = 0"; 
   769 
   770    if($addwhere != "") { 
   771        $where.= " AND $addwhere"; 
   772    } 
   773 
   774    foreach($arrCol as $val) { 
   775        if($val != "") { 
   776            if($where == "") { 
   777                $where = "$val = ?"; 
   778            } else { 
   779                $where.= " AND $val = ?"; 
   780            } 
   781        } 
   782    } 
   783    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval); 
   784 
   785    if($ret != "") { 
   786        return true; 
   787    } 
   788    return false; 
   789} 
   790 
   791// チェックボックスの値をマージ 
  792792function sfMergeCBValue($keyname, $max) { 
  793     $conv = ""; 
  794     $cnt = 1; 
  795     for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
  796         if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
  797             $conv.= "1"; 
  798         } else { 
  799             $conv.= "0"; 
  800         } 
  801     } 
  802     return $conv; 
  803 } 
  804  
  805 // html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
   793    $conv = ""; 
   794    $cnt = 1; 
   795    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
   796        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
   797            $conv.= "1"; 
   798        } else { 
   799            $conv.= "0"; 
   800        } 
   801    } 
   802    return $conv; 
   803} 
   804 
   805// html_checkboxesの値をマージして2進数形式に変更する。 
  806806function sfMergeCheckBoxes($array, $max) { 
  807     $ret = ""; 
  808     if(is_array($array)) {   
  809         foreach($array as $val) { 
  810             $arrTmp[$val] = "1"; 
  811         } 
  812     } 
  813     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
  814         if($arrTmp[$i] == "1") { 
  815             $ret.= "1"; 
  816         } else { 
  817             $ret.= "0"; 
  818         } 
  819     } 
  820     return $ret; 
  821 } 
  822  
  823  
  824 // html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ 
   807    $ret = ""; 
   808    if(is_array($array)) { 
   809        foreach($array as $val) { 
   810            $arrTmp[$val] = "1"; 
   811        } 
   812    } 
   813    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
   814        if($arrTmp[$i] == "1") { 
   815            $ret.= "1"; 
   816        } else { 
   817            $ret.= "0"; 
   818        } 
   819    } 
   820    return $ret; 
   821} 
   822 
   823 
   824// html_checkboxesの値をマージして「-」でつなげる。 
  825825function sfMergeParamCheckBoxes($array) { 
  826826    $ret = ''; 
  827     if(is_array($array)) { 
  828         foreach($array as $val) { 
  829             if($ret != "") { 
  830                 $ret.= "-$val"; 
  831             } else { 
  832                 $ret = $val;             
  833             } 
  834         } 
  835     } else { 
  836         $ret = $array; 
  837     } 
  838     return $ret; 
  839 } 
  840  
  841 // html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
   827    if(is_array($array)) { 
   828        foreach($array as $val) { 
   829            if($ret != "") { 
   830                $ret.= "-$val"; 
   831            } else { 
   832                $ret = $val; 
   833            } 
   834        } 
   835    } else { 
   836        $ret = $array; 
   837    } 
   838    return $ret; 
   839} 
   840 
   841// html_checkboxesの値をマージしてSQL検索用に変更する。 
  842842function sfSearchCheckBoxes($array) { 
  843     $max = 0; 
  844     $ret = ""; 
  845     foreach($array as $val) { 
  846         $arrTmp[$val] = "1"; 
  847         if($val > $max) { 
  848             $max = $val; 
  849         } 
  850     } 
  851     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
  852         if($arrTmp[$i] == "1") { 
  853             $ret.= "1"; 
  854         } else { 
  855             $ret.= "_"; 
  856         } 
  857     } 
  858      
  859     if($ret != "") {     
  860         $ret.= "%"; 
  861     } 
  862     return $ret; 
  863 } 
  864  
  865 // 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
   843    $max = 0; 
   844    $ret = ""; 
   845    foreach($array as $val) { 
   846        $arrTmp[$val] = "1"; 
   847        if($val > $max) { 
   848            $max = $val; 
   849        } 
   850    } 
   851    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
   852        if($arrTmp[$i] == "1") { 
   853            $ret.= "1"; 
   854        } else { 
   855            $ret.= "_"; 
   856        } 
   857    } 
   858 
   859    if($ret != "") { 
   860        $ret.= "%"; 
   861    } 
   862    return $ret; 
   863} 
   864 
   865// 2進数形式の値をhtml_checkboxes対応の値に切り替える 
  866866function sfSplitCheckBoxes($val) { 
  867     $len = strlen($val); 
  868     for($i = 0; $i < $len; $i++) { 
  869         if(substr($val, $i, 1) == "1") { 
  870             $arrRet[] = ($i + 1); 
  871         } 
  872     } 
  873     return $arrRet; 
  874 } 
  875  
  876 // ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸ 
   867    $len = strlen($val); 
   868    for($i = 0; $i < $len; $i++) { 
   869        if(substr($val, $i, 1) == "1") { 
   870            $arrRet[] = ($i + 1); 
   871        } 
   872    } 
   873    return $arrRet; 
   874} 
   875 
   876// チェックボックスの値をマージ 
  877877function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) { 
  878     $conv = ""; 
  879     $cnt = 1; 
  880     for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
  881         if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
  882             $conv.= "1"; 
  883         } else { 
  884             $conv.= "_"; 
  885         } 
  886     } 
  887     return $conv; 
  888 } 
  889  
  890 // ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò 
   878    $conv = ""; 
   879    $cnt = 1; 
   880    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
   881        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
   882            $conv.= "1"; 
   883        } else { 
   884            $conv.= "_"; 
   885        } 
   886    } 
   887    return $conv; 
   888} 
   889 
   890// チェックボックスの値を分解 
  891891function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") { 
  892     $len = strlen($val); 
  893     $no = 1; 
  894     for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
  895         if($keyname != "") { 
  896             $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1); 
  897         } else { 
  898             $arr[] = substr($val, $cnt, 1); 
  899         } 
  900         $no++; 
  901     } 
  902     return $arr; 
  903 } 
  904  
  905 // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
   892    $len = strlen($val); 
   893    $no = 1; 
   894    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
   895        if($keyname != "") { 
   896            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1); 
   897        } else { 
   898            $arr[] = substr($val, $cnt, 1); 
   899        } 
   900        $no++; 
   901    } 
   902    return $arr; 
   903} 
   904 
   905// キーと値をセットした配列を取得 
  906906function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") { 
  907      
  908     $max = count($arrList); 
  909      
  910     if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  911         $max = $len_max; 
  912     } 
  913      
  914     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  915         if($keysize != "") { 
  916             $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
  917         } else { 
  918             $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  919         } 
  920         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  921          
  922         if(!isset($arrRet[$key])) { 
  923             $arrRet[$key] = $val; 
  924         } 
  925          
  926     } 
  927     return $arrRet; 
  928 } 
  929  
  930 // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç) 
   907 
   908    $max = count($arrList); 
   909 
   910    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
   911        $max = $len_max; 
   912    } 
   913 
   914    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   915        if($keysize != "") { 
   916            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
   917        } else { 
   918            $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   919        } 
   920        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   921 
   922        if(!isset($arrRet[$key])) { 
   923            $arrRet[$key] = $val; 
   924        } 
   925 
   926    } 
   927    return $arrRet; 
   928} 
   929 
   930// キーと値をセットした配列を取得(値が複数の場合) 
  931931function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") { 
  932      
  933     $max = count($arrList); 
  934      
  935     if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  936         $max = $len_max; 
  937     } 
  938      
  939     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  940         if($keysize != "") { 
  941             $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
  942         } else { 
  943             $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  944         } 
  945         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  946          
  947         if($connect != "") { 
  948             $arrRet[$key].= "$val".$connect; 
  949         } else { 
  950             $arrRet[$key][] = $val;      
  951         } 
  952     } 
  953     return $arrRet; 
  954 } 
  955  
  956 // ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£ 
   932 
   933    $max = count($arrList); 
   934 
   935    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
   936        $max = $len_max; 
   937    } 
   938 
   939    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   940        if($keysize != "") { 
   941            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
   942        } else { 
   943            $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   944        } 
   945        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   946 
   947        if($connect != "") { 
   948            $arrRet[$key].= "$val".$connect; 
   949        } else { 
   950            $arrRet[$key][] = $val; 
   951        } 
   952    } 
   953    return $arrRet; 
   954} 
   955 
   956// 配列の値をカンマ区切りで返す。 
  957957function sfGetCommaList($array, $space=true) { 
  958     if (count($array) > 0) { 
  959         $line = ""; 
  960         foreach($array as $val) { 
  961             if ($space) { 
  962                 $line .= $val . ", "; 
  963             }else{ 
  964                 $line .= $val . ","; 
  965             } 
  966         } 
  967         if ($space) { 
  968             $line = ereg_replace(", $", "", $line); 
  969         }else{ 
  970             $line = ereg_replace(",$", "", $line); 
  971         } 
  972         return $line; 
  973     }else{ 
  974         return false; 
  975     } 
  976      
  977 } 
  978  
  979 /* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/ 
   958    if (count($array) > 0) { 
   959        $line = ""; 
   960        foreach($array as $val) { 
   961            if ($space) { 
   962                $line .= $val . ", "; 
   963            }else{ 
   964                $line .= $val . ","; 
   965            } 
   966        } 
   967        if ($space) { 
   968            $line = ereg_replace(", $", "", $line); 
   969        }else{ 
   970            $line = ereg_replace(",$", "", $line); 
   971        } 
   972        return $line; 
   973    }else{ 
   974        return false; 
   975    } 
   976 
   977} 
   978 
   979/* 配列の要素をCSVフォーマットで出力する。*/ 
  980980function sfGetCSVList($array) { 
  981     if (count($array) > 0) { 
  982         foreach($array as $key => $val) { 
  983             $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE); 
  984             $line .= "\"".$val."\","; 
  985         } 
  986         $line = ereg_replace(",$", "\n", $line); 
  987     }else{ 
  988         return false; 
  989     } 
  990     return $line; 
  991 } 
  992  
  993 /* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/ 
   981    if (count($array) > 0) { 
   982        foreach($array as $key => $val) { 
   983            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE); 
   984            $line .= "\"".$val."\","; 
   985        } 
   986        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line); 
   987    }else{ 
   988        return false; 
   989    } 
   990    return $line; 
   991} 
   992 
   993/* 配列の要素をPDFフォーマットで出力する。*/ 
  994994function sfGetPDFList($array) { 
  995     foreach($array as $key => $val) { 
  996         $line .= "\t".$val; 
  997     } 
  998     $line.="\n"; 
  999     return $line; 
   995    foreach($array as $key => $val) { 
   996        $line .= "\t".$val; 
   997    } 
   998    $line.="\n"; 
   999    return $line; 
  10001000} 
  10011001 
   
  10041004/*-----------------------------------------------------------------*/ 
  10051005/*  check_set_term 
  1006 /*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹ 
  1007 /*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü) 
  1008 /*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë 
  1009 /*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000) 
  1010 /*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959) 
  1011 /*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG ) 
   1006/*  年月日に別れた2つの期間の妥当性をチェックし、整合性と期間を返す 
   1007/* 引数 (開始年,開始月,開始日,終了年,終了月,終了日) 
   1008/* 戻値 array(1,2,3) 
   1009/*          1.開始年月日 (YYYY/MM/DD 000000) 
   1010/*          2.終了年月日 (YYYY/MM/DD 235959) 
   1011/*          3.エラー ( 0 = OK, 1 = NG ) 
  10121012/*-----------------------------------------------------------------*/ 
  10131013function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) { 
  10141014 
  1015     // ´ü´Ö»ØÄê 
  1016     $error = 0; 
  1017     if ( $start_month || $start_day || $start_year){ 
  1018         if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1; 
  1019     } else { 
  1020         $error = 1; 
  1021     } 
  1022     if ( $end_month || $end_day || $end_year){ 
  1023         if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2; 
  1024     } 
  1025     if ( ! $error ){ 
  1026         $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000"; 
  1027         $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959"; 
  1028         if ($date1 > $date2) $error = 3; 
  1029     } else { 
  1030         $error = 1; 
  1031     } 
  1032     return array($date1, $date2, $error); 
  1033 } 
  1034  
  1035 // ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à 
   1015    // 期間指定 
   1016    $error = 0; 
   1017    if ( $start_month || $start_day || $start_year){ 
   1018        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1; 
   1019    } else { 
   1020        $error = 1; 
   1021    } 
   1022    if ( $end_month || $end_day || $end_year){ 
   1023        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2; 
   1024    } 
   1025    if ( ! $error ){ 
   1026        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000"; 
   1027        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959"; 
   1028        if ($date1 > $date2) $error = 3; 
   1029    } else { 
   1030        $error = 1; 
   1031    } 
   1032    return array($date1, $date2, $error); 
   1033} 
   1034 
   1035// エラー箇所の背景色を変更するためのfunction SC_Viewで読み込む 
  10361036function sfSetErrorStyle(){ 
  1037     return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"'; 
  1038 } 
  1039  
  1040 /* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯ 
  1041  * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£ 
   1037    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"'; 
   1038} 
   1039 
   1040/* DBに渡す数値のチェック 
   1041 * 10桁以上はオーバーフローエラーを起こすので。 
  10421042 */ 
  10431043function sfCheckNumLength( $value ){ 
  1044     if ( ! is_numeric($value)  ){ 
  1045         return false; 
  1046     }  
  1047      
  1048     if ( strlen($value) > 9 ) { 
  1049         return false; 
  1050     } 
  1051      
  1052     return true; 
  1053 } 
  1054  
  1055 // °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ 
   1044    if ( ! is_numeric($value)  ){ 
   1045        return false; 
   1046    } 
   1047 
   1048    if ( strlen($value) > 9 ) { 
   1049        return false; 
   1050    } 
   1051 
   1052    return true; 
   1053} 
   1054 
   1055// 一致した値のキー名を取得 
  10561056function sfSearchKey($array, $word, $default) { 
  1057     foreach($array as $key => $val) { 
  1058         if($val == $word) { 
  1059             return $key; 
  1060         } 
  1061     } 
  1062     return $default; 
  1063 } 
  1064  
  1065 // ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ) 
   1057    foreach($array as $key => $val) { 
   1058        if($val == $word) { 
   1059            return $key; 
   1060        } 
   1061    } 
   1062    return $default; 
   1063} 
   1064 
   1065// カテゴリツリーの取得($products_check:true商品登録済みのものだけ取得) 
  10661066function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) { 
  1067     $objQuery = new SC_Query(); 
  1068     $where = "del_flg = 0"; 
  1069      
  1070     if($addwhere != "") { 
  1071         $where.= " AND $addwhere"; 
  1072     } 
  1073          
  1074     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  1075      
  1076     if($products_check) { 
  1077         $col = "T1.category_id, category_name, level"; 
  1078         $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id"; 
  1079         $where .= " AND product_count > 0"; 
  1080     } else { 
  1081         $col = "category_id, category_name, level"; 
  1082         $from = "dtb_category"; 
  1083     } 
  1084      
  1085     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  1086              
  1087     $max = count($arrRet); 
  1088     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  1089         $id = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1090         $name = $arrRet[$cnt]['category_name']; 
  1091         $arrList[$id] = ""; 
  1092         /* 
  1093         for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
  1094             $arrList[$id].= "¡¡"; 
  1095         } 
  1096         */ 
  1097         for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
  1098             $arrList[$id].= $head; 
  1099         } 
  1100         $arrList[$id].= $name; 
  1101     } 
  1102     return $arrList; 
  1103 } 
  1104  
  1105 // ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0) 
   1067    $objQuery = new SC_Query(); 
   1068    $where = "del_flg = 0"; 
   1069 
   1070    if($addwhere != "") { 
   1071        $where.= " AND $addwhere"; 
   1072    } 
   1073 
   1074    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   1075 
   1076    if($products_check) { 
   1077        $col = "T1.category_id, category_name, level"; 
   1078        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id"; 
   1079        $where .= " AND product_count > 0"; 
   1080    } else { 
   1081        $col = "category_id, category_name, level"; 
   1082        $from = "dtb_category"; 
   1083    } 
   1084 
   1085    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   1086 
   1087    $max = count($arrRet); 
   1088    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   1089        $id = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1090        $name = $arrRet[$cnt]['category_name']; 
   1091        $arrList[$id] = ""; 
   1092        /* 
   1093        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
   1094            $arrList[$id].= " "; 
   1095        } 
   1096        */ 
   1097        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
   1098            $arrList[$id].= $head; 
   1099        } 
   1100        $arrList[$id].= $name; 
   1101    } 
   1102    return $arrList; 
   1103} 
   1104 
   1105// カテゴリツリーの取得(親カテゴリのValue:0) 
  11061106function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) { 
  1107     $objQuery = new SC_Query(); 
  1108     $col = "category_id, category_name, level"; 
  1109     $where = "del_flg = 0"; 
  1110     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  1111     $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where); 
  1112     $max = count($arrRet); 
  1113      
  1114     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  1115         if($parent_zero) { 
  1116             if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) { 
  1117                 $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1118             } else { 
  1119                 $arrValue[$cnt] = "";  
  1120             } 
  1121         } else { 
  1122             $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1123         } 
  1124          
  1125         $arrOutput[$cnt] = ""; 
  1126         /*           
  1127         for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
  1128             $arrOutput[$cnt].= "¡¡"; 
  1129         } 
  1130         */ 
  1131         for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
  1132             $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD; 
  1133         } 
  1134         $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name']; 
  1135     } 
  1136     return array($arrValue, $arrOutput); 
   1107    $objQuery = new SC_Query(); 
   1108    $col = "category_id, category_name, level"; 
   1109    $where = "del_flg = 0"; 
   1110    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   1111    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where); 
   1112    $max = count($arrRet); 
   1113 
   1114    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   1115        if($parent_zero) { 
   1116            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) { 
   1117                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1118            } else { 
   1119                $arrValue[$cnt] = ""; 
   1120            } 
   1121        } else { 
   1122            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1123        } 
   1124 
   1125        $arrOutput[$cnt] = ""; 
   1126        /* 
   1127        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
   1128            $arrOutput[$cnt].= " "; 
   1129        } 
   1130        */ 
   1131        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
   1132            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD; 
   1133        } 
   1134        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name']; 
   1135    } 
   1136    return array($arrValue, $arrOutput); 
  11371137} 
  11381138 
  11391139function sfGetErrorColor($val) { 
  1140     if($val != "") { 
  1141         return "background-color:" . ERR_COLOR; 
  1142     } 
  1143     return ""; 
   1140    if($val != "") { 
   1141        return "background-color:" . ERR_COLOR; 
   1142    } 
   1143    return ""; 
  11441144} 
  11451145 
  11461146 
  11471147function sfGetEnabled($val) { 
  1148     if( ! $val ) { 
  1149         return " disabled=\"disabled\""; 
  1150     } 
  1151     return ""; 
   1148    if( ! $val ) { 
   1149        return " disabled=\"disabled\""; 
   1150    } 
   1151    return ""; 
  11521152} 
  11531153 
  11541154function sfGetChecked($param, $value) { 
  1155     if($param == $value) { 
  1156         return "checked=\"checked\""; 
  1157     } 
  1158     return ""; 
  1159 } 
  1160  
  1161 // SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ® 
   1155    if($param == $value) { 
   1156        return "checked=\"checked\""; 
   1157    } 
   1158    return ""; 
   1159} 
   1160 
   1161// SELECTボックス用リストの作成 
  11621162function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) { 
  1163     $objQuery = new SC_Query(); 
  1164     $col = "$keyname, $valname"; 
  1165     $objQuery->setwhere("del_flg = 0"); 
  1166     $objQuery->setorder("rank DESC"); 
  1167     $arrList = $objQuery->select($col, $table); 
  1168     $count = count($arrList); 
  1169     for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) { 
  1170         $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  1171         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  1172         $arrRet[$key] = $val; 
  1173     } 
  1174     return $arrRet; 
   1163    $objQuery = new SC_Query(); 
   1164    $col = "$keyname, $valname"; 
   1165    $objQuery->setwhere("del_flg = 0"); 
   1166    $objQuery->setorder("rank DESC"); 
   1167    $arrList = $objQuery->select($col, $table); 
   1168    $count = count($arrList); 
   1169    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) { 
   1170        $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   1171        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   1172        $arrRet[$key] = $val; 
   1173    } 
   1174    return $arrRet; 
  11751175} 
  11761176 
  11771177function sfTrim($str) { 
  1178     $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str); 
  1179     $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret); 
  1180     return $ret; 
  1181 } 
  1182  
  1183 /* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */ 
   1178    $ret = ereg_replace("^[ \n\r]*", "", $str); 
   1179    $ret = ereg_replace("[ \n\r]*$", "", $ret); 
   1180    return $ret; 
   1181} 
   1182 
   1183/* 所属するすべての階層の親IDを配列で返す */ 
  11841184function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  1185     $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
  1186     // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  1187     array_shift($arrRet); 
  1188     return $arrRet; 
  1189 } 
  1190  
  1191  
  1192 /* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/ 
   1185    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
   1186    // 配列の先頭1つを削除する。 
   1187    array_shift($arrRet); 
   1188    return $arrRet; 
   1189} 
   1190 
   1191 
   1192/* 親IDの配列を元に特定のカラムを取得する。*/ 
  11931193function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) { 
  1194     $col = $col_name; 
  1195     $len = count($arrId); 
  1196     $where = ""; 
  1197      
  1198     for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
  1199         if($where == "") { 
  1200             $where = "$id_name = ?"; 
  1201         } else { 
  1202             $where.= " OR $id_name = ?"; 
  1203         } 
  1204     } 
  1205      
  1206     $objQuery->setorder("level"); 
  1207     $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId); 
  1208     return $arrRet;  
  1209 } 
  1210  
  1211 /* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */ 
   1194    $col = $col_name; 
   1195    $len = count($arrId); 
   1196    $where = ""; 
   1197 
   1198    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
   1199        if($where == "") { 
   1200            $where = "$id_name = ?"; 
   1201        } else { 
   1202            $where.= " OR $id_name = ?"; 
   1203        } 
   1204    } 
   1205 
   1206    $objQuery->setorder("level"); 
   1207    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId); 
   1208    return $arrRet; 
   1209} 
   1210 
   1211/* 子IDの配列を返す */ 
  12121212function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  1213     $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
  1214     return $arrRet; 
  1215 } 
  1216  
  1217 /* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */ 
   1213    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
   1214    return $arrRet; 
   1215} 
   1216 
   1217/* カテゴリ変更時の移動処理 */ 
  12181218function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) { 
  1219     if ($old_catid == $new_catid) { 
  1220         return; 
  1221     } 
  1222     // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý 
  1223     // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
  1224     $where = "$id_name = ?"; 
  1225     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  1226     // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£ 
  1227     $where = "rank > ? AND $cat_name = ?"; 
  1228     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
  1229     $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid)); 
  1230     // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý 
  1231     // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  1232     $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1; 
  1233     $where = "$id_name = ?"; 
  1234     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where"; 
  1235     $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id)); 
  1236 } 
  1237  
  1238 /* ÀǶâ·×»» */ 
   1219    if ($old_catid == $new_catid) { 
   1220        return; 
   1221    } 
   1222    // 旧カテゴリでのランク削除処理 
   1223    // 移動レコードのランクを取得する。 
   1224    $where = "$id_name = ?"; 
   1225    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   1226    // 削除レコードのランクより上のレコードを一つ下にずらす。 
   1227    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?"; 
   1228    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
   1229    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid)); 
   1230    // 新カテゴリでの登録処理 
   1231    // 新カテゴリの最大ランクを取得する。 
   1232    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1; 
   1233    $where = "$id_name = ?"; 
   1234    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where"; 
   1235    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id)); 
   1236} 
   1237 
   1238/* 税金計算 */ 
  12391239function sfTax($price, $tax, $tax_rule) { 
  1240     $real_tax = $tax / 100; 
  1241     $ret = $price * $real_tax; 
  1242     switch($tax_rule) { 
  1243     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1244     case 1: 
  1245         $ret = round($ret); 
  1246         break; 
  1247     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1248     case 2: 
  1249         $ret = floor($ret); 
  1250         break; 
  1251     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1252     case 3: 
  1253         $ret = ceil($ret); 
  1254         break; 
  1255     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1256     default: 
  1257         $ret = ceil($ret); 
  1258         break; 
  1259     } 
  1260     return $ret; 
  1261 } 
  1262  
  1263 /* ÀǶâÉÕÍ¿ */ 
   1240    $real_tax = $tax / 100; 
   1241    $ret = $price * $real_tax; 
   1242    switch($tax_rule) { 
   1243    // 四捨五入 
   1244    case 1: 
   1245        $ret = round($ret); 
   1246        break; 
   1247    // 切り捨て 
   1248    case 2: 
   1249        $ret = floor($ret); 
   1250        break; 
   1251    // 切り上げ 
   1252    case 3: 
   1253        $ret = ceil($ret); 
   1254        break; 
   1255    // デフォルト:切り上げ 
   1256    default: 
   1257        $ret = ceil($ret); 
   1258        break; 
   1259    } 
   1260    return $ret; 
   1261} 
   1262 
   1263/* 税金付与 */ 
  12641264function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) { 
  1265     $real_tax = $tax / 100; 
  1266     $ret = $price * (1 + $real_tax); 
  1267      
  1268     switch($tax_rule) { 
  1269     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1270     case 1: 
  1271         $ret = round($ret); 
  1272         break; 
  1273     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1274     case 2: 
  1275         $ret = floor($ret); 
  1276         break; 
  1277     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1278     case 3: 
  1279         $ret = ceil($ret); 
  1280         break; 
  1281     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1282     default: 
  1283         $ret = ceil($ret); 
  1284         break; 
  1285     } 
  1286     return $ret; 
  1287 } 
  1288  
  1289 // ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ 
   1265    $real_tax = $tax / 100; 
   1266    $ret = $price * (1 + $real_tax); 
   1267 
   1268    switch($tax_rule) { 
   1269    // 四捨五入 
   1270    case 1: 
   1271        $ret = round($ret); 
   1272        break; 
   1273    // 切り捨て 
   1274    case 2: 
   1275        $ret = floor($ret); 
   1276        break; 
   1277    // 切り上げ 
   1278    case 3: 
   1279        $ret = ceil($ret); 
   1280        break; 
   1281    // デフォルト:切り上げ 
   1282    default: 
   1283        $ret = ceil($ret); 
   1284        break; 
   1285    } 
   1286    return $ret; 
   1287} 
   1288 
   1289// 桁数を指定して四捨五入 
  12901290function sfRound($value, $pow = 0){ 
  1291     $adjust = pow(10 ,$pow-1); 
  1292  
  1293     // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦ 
  1294     if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){ 
  1295         $ret = (round($value * $adjust)/$adjust); 
  1296     } 
  1297      
  1298     $ret = round($ret); 
  1299  
  1300     return $ret; 
  1301 } 
  1302  
  1303 /* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */ 
   1291    $adjust = pow(10 ,$pow-1); 
   1292 
   1293    // 整数且つ0出なければ桁数指定を行う 
   1294    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){ 
   1295        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust); 
   1296    } 
   1297 
   1298    $ret = round($ret); 
   1299 
   1300    return $ret; 
   1301} 
   1302 
   1303/* ポイント付与 */ 
  13041304function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") { 
  1305     if(sfIsInt($product_id)) { 
  1306         $objQuery = new SC_Query(); 
  1307         $where = "now() >= cast(start_date as date) AND "; 
  1308         $where .= "now() < cast(end_date as date) AND "; 
  1309          
  1310         $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )"; 
  1311         //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç 
  1312         $objQuery->setorder('update_date DESC'); 
  1313         //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ 
  1314         $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id)); 
  1315     } 
  1316     //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ 
  1317     if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") { 
  1318         $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate']; 
  1319         $real_point = $campaign_point_rate / 100; 
  1320     } else { 
  1321         $real_point = $point_rate / 100; 
  1322     } 
  1323     $ret = $price * $real_point; 
  1324     switch($rule) { 
  1325     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1326     case 1: 
  1327         $ret = round($ret); 
  1328         break; 
  1329     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1330     case 2: 
  1331         $ret = floor($ret); 
  1332         break; 
  1333     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1334     case 3: 
  1335         $ret = ceil($ret); 
  1336         break; 
  1337     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1338     default: 
  1339         $ret = ceil($ret); 
  1340         break; 
  1341     } 
  1342     //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç 
  1343     if($campaign_point_rate != "") { 
  1344         $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret; 
  1345     } 
  1346     return $ret; 
  1347 } 
  1348  
  1349 /* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */ 
   1305    if(sfIsInt($product_id)) { 
   1306        $objQuery = new SC_Query(); 
   1307        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND "; 
   1308        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND "; 
   1309 
   1310        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )"; 
   1311        //登録(更新)日付順 
   1312        $objQuery->setorder('update_date DESC'); 
   1313        //キャンペーンポイントの取得 
   1314        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id)); 
   1315    } 
   1316    //複数のキャンペーンに登録されている商品は、最新のキャンペーンからポイントを取得 
   1317    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") { 
   1318        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate']; 
   1319        $real_point = $campaign_point_rate / 100; 
   1320    } else { 
   1321        $real_point = $point_rate / 100; 
   1322    } 
   1323    $ret = $price * $real_point; 
   1324    switch($rule) { 
   1325    // 四捨五入 
   1326    case 1: 
   1327        $ret = round($ret); 
   1328        break; 
   1329    // 切り捨て 
   1330    case 2: 
   1331        $ret = floor($ret); 
   1332        break; 
   1333    // 切り上げ 
   1334    case 3: 
   1335        $ret = ceil($ret); 
   1336        break; 
   1337    // デフォルト:切り上げ 
   1338    default: 
   1339        $ret = ceil($ret); 
   1340        break; 
   1341    } 
   1342    //キャンペーン商品の場合 
   1343    if($campaign_point_rate != "") { 
   1344        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."ポイント率".$campaign_point_rate."%)".$ret; 
   1345    } 
   1346    return $ret; 
   1347} 
   1348 
   1349/* 規格分類の件数取得 */ 
  13501350function sfGetClassCatCount() { 
  1351     $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id "; 
  1352     $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id "; 
  1353     $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 "; 
  1354     $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name"; 
  1355     $objQuery = new SC_Query(); 
  1356     $arrList = $objQuery->getall($sql); 
  1357     // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
  1358     $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count'); 
  1359      
  1360     return $arrRet; 
  1361 } 
  1362  
  1363 /* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */ 
   1351    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id "; 
   1352    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id "; 
   1353    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 "; 
   1354    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name"; 
   1355    $objQuery = new SC_Query(); 
   1356    $arrList = $objQuery->getall($sql); 
   1357    // キーと値をセットした配列を取得 
   1358    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count'); 
   1359 
   1360    return $arrRet; 
   1361} 
   1362 
   1363/* 規格の登録 */ 
  13641364function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) { 
  1365     // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  1366     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0"; 
  1367     $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id)); 
  1368      
  1369     // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  1370     if($count == 0) { 
  1371         // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü 
  1372         $where = "product_id = ?"; 
  1373         $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id)); 
  1374         $sqlval['product_id'] = $product_id; 
  1375         $sqlval['classcategory_id1'] = '0'; 
  1376         $sqlval['classcategory_id2'] = '0'; 
  1377         $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"]; 
  1378         $sqlval['stock'] = $arrList["stock"]; 
  1379         $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"]; 
  1380         $sqlval['price01'] = $arrList['price01']; 
  1381         $sqlval['price02'] = $arrList['price02']; 
  1382         $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  1383         $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  1384          
  1385         if($_SESSION['member_id'] == "") { 
  1386             $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  1387         } 
  1388          
  1389         // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  1390         $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval); 
  1391     } 
   1365    // すでに規格登録があるかどうかをチェックする。 
   1366    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0"; 
   1367    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id)); 
   1368 
   1369    // すでに規格登録がない場合 
   1370    if($count == 0) { 
   1371        // 既存規格の削除 
   1372        $where = "product_id = ?"; 
   1373        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id)); 
   1374        $sqlval['product_id'] = $product_id; 
   1375        $sqlval['classcategory_id1'] = '0'; 
   1376        $sqlval['classcategory_id2'] = '0'; 
   1377        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"]; 
   1378        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"]; 
   1379        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"]; 
   1380        $sqlval['price01'] = $arrList['price01']; 
   1381        $sqlval['price02'] = $arrList['price02']; 
   1382        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
   1383        $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   1384 
   1385        if($_SESSION['member_id'] == "") { 
   1386            $sqlval['creator_id'] = '0'; 
   1387        } 
   1388 
   1389        // INSERTの実行 
   1390        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval); 
   1391    } 
  13921392} 
  13931393 
  13941394function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) { 
  1395     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  1396     $objQuery = new SC_Query(); 
  1397     $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
  1398     return $ret; 
  1399 } 
  1400  
  1401 /* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */ 
   1395    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   1396    $objQuery = new SC_Query(); 
   1397    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
   1398    return $ret; 
   1399} 
   1400 
   1401/* 文末の「/」をなくす */ 
  14021402function sfTrimURL($url) { 
  1403     $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url); 
  1404     return $ret; 
  1405 } 
  1406  
  1407 /* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
   1403    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url); 
   1404    return $ret; 
   1405} 
   1406 
   1407/* 商品規格情報の取得 */ 
  14081408function sfGetProductsClass($arrID) { 
  1409     list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;  
  1410      
  1411     if($classcategory_id1 == "") { 
  1412         $classcategory_id1 = '0'; 
  1413     } 
  1414     if($classcategory_id2 == "") { 
  1415         $classcategory_id2 = '0'; 
  1416     } 
  1417          
  1418     // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
  1419     $objQuery = new SC_Query(); 
  1420     $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited"; 
  1421     $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
  1422     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  1423     $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
  1424     $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
  1425     return $arrRet[0]; 
  1426 } 
  1427  
  1428 /* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */ 
   1409    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID; 
   1410 
   1411    if($classcategory_id1 == "") { 
   1412        $classcategory_id1 = '0'; 
   1413    } 
   1414    if($classcategory_id2 == "") { 
   1415        $classcategory_id2 = '0'; 
   1416    } 
   1417 
   1418    // 商品規格取得 
   1419    $objQuery = new SC_Query(); 
   1420    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited"; 
   1421    $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
   1422    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   1423    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
   1424    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
   1425    return $arrRet[0]; 
   1426} 
   1427 
   1428/* 集計情報を元に最終計算 */ 
  14291429function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") { 
  1430     // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô 
  1431     $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true); 
  1432      
  1433     // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ 
  1434     $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax; 
  1435     // ¾®·×¤Î¼èÆÀ 
  1436     $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax;   
  1437      
  1438     // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ 
  1439     $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1440          
  1441     // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  1442     if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) { 
  1443         $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee(); 
  1444     } 
  1445      
  1446     // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  1447     if (OPTION_DELIV_FEE == 1) { 
  1448         // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
  1449         $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']); 
  1450     } 
  1451      
  1452     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1453     if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) { 
  1454         if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) { 
  1455             $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1456         }    
  1457     } 
  1458          
  1459     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1460     if($arrInfo['free_rule'] > 0) { 
  1461         // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1462         if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) { 
  1463             $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1464         } 
  1465     } 
  1466  
  1467     // ¹ç·×¤Î·×»» 
  1468     $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·× 
  1469     $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ 
  1470     $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ 
  1471     // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·× 
  1472     $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE); 
  1473     // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»» 
  1474     $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo); 
  1475      
  1476     if($objCustomer != "") { 
  1477         // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
  1478         if($objCustomer->isBirthMonth()) { 
  1479             $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT; 
  1480             $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point']; 
  1481         } 
  1482     } 
  1483      
  1484     if($arrData['add_point'] < 0) { 
  1485         $arrData['add_point'] = 0; 
  1486     } 
  1487      
  1488     return $arrData; 
  1489 } 
  1490  
  1491 /* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */ 
   1430    // 商品の合計個数 
   1431    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true); 
   1432 
   1433    // 税金の取得 
   1434    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax; 
   1435    // 小計の取得 
   1436    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
   1437 
   1438    // 合計送料の取得 
   1439    $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1440 
   1441    // 商品ごとの送料が有効の場合 
   1442    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) { 
   1443        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee(); 
   1444    } 
   1445 
   1446    // 配送業者の送料が有効の場合 
   1447    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) { 
   1448        // 送料の合計を計算する 
   1449        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']); 
   1450    } 
   1451 
   1452    // 送料無料の購入数が設定されている場合 
   1453    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) { 
   1454        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) { 
   1455            $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1456        } 
   1457    } 
   1458 
   1459    // 送料無料条件が設定されている場合 
   1460    if($arrInfo['free_rule'] > 0) { 
   1461        // 小計が無料条件を超えている場合 
   1462        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) { 
   1463            $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1464        } 
   1465    } 
   1466 
   1467    // 合計の計算 
   1468    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // 商品合計 
   1469    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // 送料 
   1470    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // 手数料 
   1471    // お支払い合計 
   1472    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE); 
   1473    // 加算ポイントの計算 
   1474    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo); 
   1475 
   1476    if($objCustomer != "") { 
   1477        // 誕生日月であった場合 
   1478        if($objCustomer->isBirthMonth()) { 
   1479            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT; 
   1480            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point']; 
   1481        } 
   1482    } 
   1483 
   1484    if($arrData['add_point'] < 0) { 
   1485        $arrData['add_point'] = 0; 
   1486    } 
   1487 
   1488    return $arrData; 
   1489} 
   1490 
   1491/* カート内商品の集計処理 */ 
  14921492function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) { 
  1493     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  1494     $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  1495     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  1496     $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  1497      
  1498     $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß) 
  1499     $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·× 
  1500     $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·× 
  1501      
  1502     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1503     $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  1504     $max = count($arrCart); 
  1505     $cnt = 0; 
  1506  
  1507     for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  1508         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
  1509         $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  1510         $limit = ""; 
  1511         // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ 
  1512         if (count($arrData) > 0) { 
  1513              
  1514             // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£          
  1515             if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
  1516                 if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) { 
  1517                     $limit = $arrData['sale_limit']; 
  1518                 } else { 
  1519                     $limit = $arrData['stock']; 
  1520                 } 
  1521             } else { 
  1522                 if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
  1523                     $limit = $arrData['sale_limit']; 
  1524                 } 
  1525                 if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') { 
  1526                     $limit = $arrData['stock']; 
  1527                 } 
  1528             } 
  1529                          
  1530             if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) { 
  1531                 // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  1532                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit); 
  1533                 $quantity = $limit; 
  1534                 $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  1535             } else { 
  1536                 $quantity = $arrCart[$i]['quantity']; 
  1537             } 
  1538              
  1539             $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData; 
  1540             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity; 
  1541             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no']; 
  1542             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']]; 
  1543             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']]; 
  1544             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  1545             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  1546              
  1547             // ²èÁü¥µ¥¤¥º 
  1548             list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"])); 
  1549             $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60; 
  1550             $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80; 
  1551              
  1552             // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿ 
  1553             if ($arrData['price02'] != "") { 
  1554                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']); 
  1555                 $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02']; 
  1556             } else { 
  1557                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']); 
  1558                 $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01']; 
  1559             } 
  1560             // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿ 
  1561             $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']); 
  1562             // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û 
  1563             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']); 
  1564             // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
  1565             $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']); 
  1566             $cnt++; 
  1567         } else { 
  1568             // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü 
  1569             $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']); 
  1570         } 
  1571     } 
  1572      
  1573     // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß) 
  1574     $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
  1575     // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ 
  1576     $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo); 
  1577     // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È 
  1578     $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint(); 
  1579      
  1580     return $objPage;     
  1581 } 
  1582  
  1583 /* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/ 
   1493    // 規格名一覧 
   1494    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   1495    // 規格分類名一覧 
   1496    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   1497 
   1498    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // 費用合計(税込み) 
   1499    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // 消費税合計 
   1500    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ポイント合計 
   1501 
   1502    // カート内情報の取得 
   1503    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   1504    $max = count($arrCart); 
   1505    $cnt = 0; 
   1506 
   1507    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   1508        // 商品規格情報の取得 
   1509        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
   1510        $limit = ""; 
   1511        // DBに存在する商品 
   1512        if (count($arrData) > 0) { 
   1513 
   1514            // 購入制限数を求める。 
   1515            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
   1516                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) { 
   1517                    $limit = $arrData['sale_limit']; 
   1518                } else { 
   1519                    $limit = $arrData['stock']; 
   1520                } 
   1521            } else { 
   1522                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
   1523                    $limit = $arrData['sale_limit']; 
   1524                } 
   1525                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') { 
   1526                    $limit = $arrData['stock']; 
   1527                } 
   1528            } 
   1529 
   1530            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) { 
   1531                // カート内商品数を制限に合わせる 
   1532                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit); 
   1533                $quantity = $limit; 
   1534                $objPage->tpl_message = "※「" . $arrData['name'] . "」は販売制限しております、一度にこれ以上の購入はできません。"; 
   1535            } else { 
   1536                $quantity = $arrCart[$i]['quantity']; 
   1537            } 
   1538 
   1539            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData; 
   1540            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity; 
   1541            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no']; 
   1542            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']]; 
   1543            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']]; 
   1544            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
   1545            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
   1546 
   1547            // 画像サイズ 
   1548            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"])); 
   1549            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60; 
   1550            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80; 
   1551 
   1552            // 価格の登録 
   1553            if ($arrData['price02'] != "") { 
   1554                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']); 
   1555                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02']; 
   1556            } else { 
   1557                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']); 
   1558                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01']; 
   1559            } 
   1560            // ポイント付与率の登録 
   1561            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']); 
   1562            // 商品ごとの合計金額 
   1563            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']); 
   1564            // 送料の合計を計算する 
   1565            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']); 
   1566            $cnt++; 
   1567        } else { 
   1568            // DBに商品が見つからない場合はカート商品の削除 
   1569            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']); 
   1570        } 
   1571    } 
   1572 
   1573    // 全商品合計金額(税込み) 
   1574    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
   1575    // 全商品合計消費税 
   1576    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo); 
   1577    // 全商品合計ポイント 
   1578    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint(); 
   1579 
   1580    return $objPage; 
   1581} 
   1582 
   1583/* DBから取り出した日付の文字列を調整する。*/ 
  15841584function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) { 
  1585     list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate); 
  1586  
  1587     if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) { 
  1588         if ($time) { 
  1589             $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
  1590         } else { 
  1591             $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                        
  1592         } 
  1593     } else { 
  1594         $str = ""; 
  1595     } 
  1596     return $str; 
   1585    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate); 
   1586 
   1587    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) { 
   1588        if ($time) { 
   1589            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
   1590        } else { 
   1591            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
   1592        } 
   1593    } else { 
   1594        $str = ""; 
   1595    } 
   1596    return $str; 
  15971597} 
  15981598 
  15991599function sfGetDelivTime($payment_id = "") { 
  1600     $objQuery = new SC_Query(); 
  1601      
  1602     $deliv_id = ""; 
  1603      
  1604     if($payment_id != "") { 
  1605         $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
  1606         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
  1607         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
  1608     } 
  1609      
  1610     if($deliv_id != "") { 
  1611         $objQuery->setorder("time_id"); 
  1612         $where = "deliv_id = ?"; 
  1613         $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
  1614     } 
  1615      
  1616     return $arrRet;  
  1617 } 
  1618  
  1619  
  1620 // ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   1600    $objQuery = new SC_Query(); 
   1601 
   1602    $deliv_id = ""; 
   1603 
   1604    if($payment_id != "") { 
   1605        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
   1606        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
   1607        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1608    } 
   1609 
   1610    if($deliv_id != "") { 
   1611        $objQuery->setorder("time_id"); 
   1612        $where = "deliv_id = ?"; 
   1613        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
   1614    } 
   1615 
   1616    return $arrRet; 
   1617} 
   1618 
   1619 
   1620// 都道府県、支払い方法から配送料金を取得する 
  16211621function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") { 
  1622     $objQuery = new SC_Query(); 
  1623      
  1624     $deliv_id = ""; 
  1625      
  1626     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  1627     if($payment_id != "") { 
  1628         $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
  1629         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
  1630         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
  1631     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  1632     } else { 
  1633         $where = "del_flg = 0"; 
  1634         $objQuery->setOrder("rank DESC"); 
  1635         $objQuery->setLimitOffset(1); 
  1636         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where); 
  1637         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];  
  1638     } 
  1639      
  1640     // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ 
  1641     if($deliv_id != "") { 
  1642          
  1643         // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯ 
  1644         if($pref == "") { 
  1645             $pref = 13; 
  1646         } 
  1647          
  1648         $objQuery = new SC_Query(); 
  1649         $where = "deliv_id = ? AND pref = ?"; 
  1650         $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref)); 
  1651     }    
  1652     return $arrRet[0]['fee'];    
  1653 } 
  1654  
  1655 /* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */ 
   1622    $objQuery = new SC_Query(); 
   1623 
   1624    $deliv_id = ""; 
   1625 
   1626    // 支払い方法が指定されている場合は、対応した配送業者を取得する 
   1627    if($payment_id != "") { 
   1628        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
   1629        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
   1630        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1631    // 支払い方法が指定されていない場合は、先頭の配送業者を取得する 
   1632    } else { 
   1633        $where = "del_flg = 0"; 
   1634        $objQuery->setOrder("rank DESC"); 
   1635        $objQuery->setLimitOffset(1); 
   1636        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where); 
   1637        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1638    } 
   1639 
   1640    // 配送業者から配送料を取得 
   1641    if($deliv_id != "") { 
   1642 
   1643        // 都道府県が指定されていない場合は、東京都の番号を指定しておく 
   1644        if($pref == "") { 
   1645            $pref = 13; 
   1646        } 
   1647 
   1648        $objQuery = new SC_Query(); 
   1649        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?"; 
   1650        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref)); 
   1651    } 
   1652    return $arrRet[0]['fee']; 
   1653} 
   1654 
   1655/* 支払い方法の取得 */ 
  16561656function sfGetPayment() { 
  1657     $objQuery = new SC_Query(); 
  1658     // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ 
  1659     $where = "del_flg = 0"; 
  1660     $objQuery->setorder("fix, rank DESC"); 
  1661     $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where); 
  1662     return $arrRet;  
  1663 } 
  1664  
  1665 /* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */ 
   1657    $objQuery = new SC_Query(); 
   1658    // 購入金額が条件額以下の項目を取得 
   1659    $where = "del_flg = 0"; 
   1660    $objQuery->setorder("fix, rank DESC"); 
   1661    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where); 
   1662    return $arrRet; 
   1663} 
   1664 
   1665/* 配列をキー名ごとの配列に変更する */ 
  16661666function sfSwapArray($array) { 
  1667     $max = count($array); 
  1668     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  1669         foreach($array[$i] as $key => $val) { 
  1670             $arrRet[$key][] = $val; 
  1671         } 
  1672     } 
  1673     return $arrRet; 
  1674 } 
  1675  
  1676 /* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */ 
   1667    $max = count($array); 
   1668    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   1669        foreach($array[$i] as $key => $val) { 
   1670            $arrRet[$key][] = $val; 
   1671        } 
   1672    } 
   1673    return $arrRet; 
   1674} 
   1675 
   1676/* かけ算をする(Smarty用) */ 
  16771677function sfMultiply($num1, $num2) { 
  1678     return ($num1 * $num2); 
  1679 } 
  1680  
  1681 /* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */ 
   1678    return ($num1 * $num2); 
   1679} 
   1680 
   1681/* DBに登録されたテンプレートメールの送信 */ 
  16821682function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) { 
  1683     global $arrMAILTPLPATH; 
  1684     $objQuery = new SC_Query(); 
  1685     // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1686     $where = "template_id = ?"; 
  1687     $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
  1688     $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
  1689     $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
  1690     $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
  1691      
  1692     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1693     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1694      
  1695     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1696     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1697     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1698     $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  1699      
  1700     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1701     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1702     $from = $arrInfo['email03']; 
  1703     $error = $arrInfo['email04']; 
  1704     $tosubject = $tmp_subject; 
  1705     $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error); 
  1706     $objSendMail->setTo($to, $to_name); 
  1707     $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  1708 } 
  1709  
  1710 /* ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® */ 
   1683    global $arrMAILTPLPATH; 
   1684    $objQuery = new SC_Query(); 
   1685    // メールテンプレート情報の取得 
   1686    $where = "template_id = ?"; 
   1687    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
   1688    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
   1689    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
   1690    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
   1691 
   1692    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1693    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1694 
   1695    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1696    // メール本文の取得 
   1697    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1698    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1699 
   1700    // メール送信処理 
   1701    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1702    $from = $arrInfo['email03']; 
   1703    $error = $arrInfo['email04']; 
   1704    $tosubject = $tmp_subject; 
   1705    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error); 
   1706    $objSendMail->setTo($to, $to_name); 
   1707    $objSendMail->sendMail();   // メール送信 
   1708} 
   1709 
   1710/* 受注完了メール送信 */ 
  17111711function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $header = "", $footer = "", $send = true) { 
  1712     global $arrMAILTPLPATH; 
  1713      
  1714     $objPage = new LC_Page(); 
  1715     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1716     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1717     $objPage->arrInfo = $arrInfo; 
  1718      
  1719     $objQuery = new SC_Query(); 
  1720          
  1721     if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") { 
  1722         // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1723         $where = "template_id = ?"; 
  1724         $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array('1')); 
  1725         $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
  1726         $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
  1727         $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
  1728     } else { 
  1729         $objPage->tpl_header = $header; 
  1730         $objPage->tpl_footer = $footer; 
  1731         $tmp_subject = $subject; 
  1732     } 
  1733      
  1734     // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1735     $where = "order_id = ?"; 
  1736     $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id)); 
  1737     $arrOrder = $arrRet[0]; 
  1738     $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
  1739      
  1740     $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message']; 
  1741          
  1742     // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1743     $customer_id = $arrOrder['customer_id']; 
  1744     $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
  1745     $arrCustomer = $arrRet[0]; 
  1746  
  1747     $objPage->arrCustomer = $arrCustomer; 
  1748     $objPage->arrOrder = $arrOrder; 
  1749  
  1750     //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó 
  1751     if($arrOrder['memo02'] != "") { 
  1752         $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']); 
  1753          
  1754         foreach($arrOther as $other_key => $other_val){ 
  1755             if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){ 
  1756                 $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
  1757             } 
  1758         } 
  1759          
  1760         $objPage->arrOther = $arrOther; 
  1761     } 
  1762  
  1763     // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹ 
  1764     global $arrPref; 
  1765     $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']]; 
  1766      
  1767     $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail; 
  1768      
  1769     $objCustomer = new SC_Customer(); 
  1770     $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
  1771      
  1772     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1773     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1774     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1775     $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  1776      
  1777     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1778     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1779     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1780     $from = $arrInfo['email03']; 
  1781     $error = $arrInfo['email04']; 
  1782  
  1783     $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject); 
  1784      
  1785     $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1786     $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
  1787  
  1788  
  1789     // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  1790     if($send) { 
  1791         if ($objSendMail->sendMail()) { 
  1792             sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body); 
  1793         } 
  1794     } 
  1795  
  1796     return $objSendMail; 
  1797 } 
  1798  
  1799 // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
   1712    global $arrMAILTPLPATH; 
   1713 
   1714    $objPage = new LC_Page(); 
   1715    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1716    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1717    $objPage->arrInfo = $arrInfo; 
   1718 
   1719    $objQuery = new SC_Query(); 
   1720 
   1721    if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") { 
   1722        // メールテンプレート情報の取得 
   1723        $where = "template_id = ?"; 
   1724        $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array('1')); 
   1725        $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
   1726        $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
   1727        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
   1728    } else { 
   1729        $objPage->tpl_header = $header; 
   1730        $objPage->tpl_footer = $footer; 
   1731        $tmp_subject = $subject; 
   1732    } 
   1733 
   1734    // 受注情報の取得 
   1735    $where = "order_id = ?"; 
   1736    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id)); 
   1737    $arrOrder = $arrRet[0]; 
   1738    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
   1739 
   1740    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message']; 
   1741 
   1742    // 顧客情報の取得 
   1743    $customer_id = $arrOrder['customer_id']; 
   1744    $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
   1745    $arrCustomer = $arrRet[0]; 
   1746 
   1747    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer; 
   1748    $objPage->arrOrder = $arrOrder; 
   1749 
   1750    //その他決済情報 
   1751    if($arrOrder['memo02'] != "") { 
   1752        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']); 
   1753 
   1754        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){ 
   1755            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){ 
   1756                $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
   1757            } 
   1758        } 
   1759 
   1760        $objPage->arrOther = $arrOther; 
   1761    } 
   1762 
   1763    // 都道府県変換 
   1764    global $arrPref; 
   1765    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']]; 
   1766 
   1767    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail; 
   1768 
   1769    $objCustomer = new SC_Customer(); 
   1770    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
   1771 
   1772    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1773    // メール本文の取得 
   1774    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1775    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1776 
   1777    // メール送信処理 
   1778    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1779    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1780    $from = $arrInfo['email03']; 
   1781    $error = $arrInfo['email04']; 
   1782 
   1783    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject); 
   1784 
   1785    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1786    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." 様"); 
   1787 
   1788 
   1789    // 送信フラグ:trueの場合は、送信する。 
   1790    if($send) { 
   1791        if ($objSendMail->sendMail()) { 
   1792            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body); 
   1793        } 
   1794    } 
   1795 
   1796    return $objSendMail; 
   1797} 
   1798 
   1799// テンプレートを使用したメールの送信 
  18001800function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) { 
  1801     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1802     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1803     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1804     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1805     $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
  1806     $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02']; 
  1807     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1808     $body = $objMailView->fetch($tplpath); 
  1809     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1810     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1811     $to = mb_encode_mimeheader($to); 
  1812     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1813     $from = $arrInfo['email03']; 
  1814     $error = $arrInfo['email04']; 
  1815     $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1816     $objSendMail->sendMail();    
  1817 } 
  1818  
  1819 // Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   1801    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1802    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1803    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1804    // メール本文の取得 
   1805    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
   1806    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02']; 
   1807    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1808    $body = $objMailView->fetch($tplpath); 
   1809    // メール送信処理 
   1810    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1811    $to = mb_encode_mimeheader($to); 
   1812    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1813    $from = $arrInfo['email03']; 
   1814    $error = $arrInfo['email04']; 
   1815    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1816    $objSendMail->sendMail(); 
   1817} 
   1818 
   1819// 通常のメール送信 
  18201820function sfSendMail($to, $subject, $body) { 
  1821     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1822     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1823     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1824     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1825     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1826     $from = $arrInfo['email03']; 
  1827     $error = $arrInfo['email04']; 
  1828     $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1829     $objSendMail->sendMail(); 
  1830 } 
  1831  
  1832 //·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë 
   1821    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1822    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1823    // メール送信処理 
   1824    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1825    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1826    $from = $arrInfo['email03']; 
   1827    $error = $arrInfo['email04']; 
   1828    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1829    $objSendMail->sendMail(); 
   1830} 
   1831 
   1832//件名にテンプレートを用いる 
  18331833function sfMakeSubject($subject){ 
  1834      
  1835     $objQuery = new SC_Query(); 
  1836     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1837     $objPage = new LC_Page(); 
  1838      
  1839     $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo"); 
  1840     $arrInfo = $arrInfo[0]; 
  1841     $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
  1842     $objPage->tpl_infoemail=$subject; 
  1843     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1844     $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl'); 
  1845     $ret = $mailtitle.$subject; 
  1846     return $ret;  
  1847 } 
  1848  
  1849 // ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿ 
   1834 
   1835    $objQuery = new SC_Query(); 
   1836    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1837    $objPage = new LC_Page(); 
   1838 
   1839    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo"); 
   1840    $arrInfo = $arrInfo[0]; 
   1841    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
   1842    $objPage->tpl_infoemail=$subject; 
   1843    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1844    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl'); 
   1845    $ret = $mailtitle.$subject; 
   1846    return $ret; 
   1847} 
   1848 
   1849// メール配信履歴への登録 
  18501850function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) { 
  1851     $sqlval['subject'] = $subject; 
  1852     $sqlval['order_id'] = $order_id; 
  1853     $sqlval['template_id'] = $template_id; 
  1854     $sqlval['send_date'] = "Now()"; 
  1855     if($_SESSION['member_id'] != "") { 
  1856         $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  1857     } else { 
  1858         $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  1859     } 
  1860     $sqlval['mail_body'] = $body; 
  1861      
  1862     $objQuery = new SC_Query(); 
  1863     $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval); 
  1864 } 
  1865  
  1866 /* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */ 
   1851    $sqlval['subject'] = $subject; 
   1852    $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   1853    $sqlval['template_id'] = $template_id; 
   1854    $sqlval['send_date'] = "Now()"; 
   1855    if($_SESSION['member_id'] != "") { 
   1856        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
   1857    } else { 
   1858        $sqlval['creator_id'] = '0'; 
   1859    } 
   1860    $sqlval['mail_body'] = $body; 
   1861 
   1862    $objQuery = new SC_Query(); 
   1863    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval); 
   1864} 
   1865 
   1866/* 会員情報を一時受注テーブルへ */ 
  18671867function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) { 
  1868     $objCustomer = new SC_Customer(); 
  1869     // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
  1870     if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  1871         // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
  1872         $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  1873         $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
  1874         $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  1875         $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01'); 
  1876         $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02'); 
  1877         $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01'); 
  1878         $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02'); 
  1879         $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex'); 
  1880         $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01'); 
  1881         $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02'); 
  1882         $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref'); 
  1883         $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01'); 
  1884         $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02'); 
  1885         $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01'); 
  1886         $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02'); 
  1887         $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03'); 
  1888         if (defined('MOBILE_SITE')) { 
  1889             $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile'); 
  1890         } else { 
  1891             $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
  1892         } 
  1893         $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job'); 
  1894         $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth'); 
  1895     } 
  1896     return $sqlval; 
  1897 } 
  1898  
  1899 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý 
   1868    $objCustomer = new SC_Customer(); 
   1869    // 会員情報登録処理 
   1870    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   1871        // 登録データの作成 
   1872        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   1873        $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   1874        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
   1875        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01'); 
   1876        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02'); 
   1877        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01'); 
   1878        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02'); 
   1879        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex'); 
   1880        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01'); 
   1881        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02'); 
   1882        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref'); 
   1883        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01'); 
   1884        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02'); 
   1885        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01'); 
   1886        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02'); 
   1887        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03'); 
   1888        if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   1889            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile'); 
   1890        } else { 
   1891            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
   1892        } 
   1893        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job'); 
   1894        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth'); 
   1895    } 
   1896    return $sqlval; 
   1897} 
   1898 
   1899// 受注一時テーブルへの書き込み処理 
  19001900function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) { 
  1901     if($uniqid != "") { 
  1902         // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  1903         $objQuery = new SC_Query(); 
  1904         $where = "order_temp_id = ?"; 
  1905         $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  1906         // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  1907         if ($cnt == 0) { 
  1908             // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à 
  1909             $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval); 
  1910             $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  1911             $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
  1912         } else { 
  1913             $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  1914         } 
  1915     } 
  1916 } 
  1917  
  1918 /* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */ 
   1901    if($uniqid != "") { 
   1902        // 既存データのチェック 
   1903        $objQuery = new SC_Query(); 
   1904        $where = "order_temp_id = ?"; 
   1905        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   1906        // 既存データがない場合 
   1907        if ($cnt == 0) { 
   1908            // 初回書き込み時に会員の登録済み情報を取り込む 
   1909            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval); 
   1910            $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   1911            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
   1912        } else { 
   1913            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   1914        } 
   1915    } 
   1916} 
   1917 
   1918/* 会員のメルマガ登録があるかどうかのチェック(仮会員を含まない) */ 
  19191919function sfCheckCustomerMailMaga($email) { 
  1920     $col = "email, mailmaga_flg, customer_id"; 
  1921     $from = "dtb_customer"; 
  1922     $where = "email = ? AND status = 2"; 
  1923     $objQuery = new SC_Query(); 
  1924     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email)); 
  1925     // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  1926     if($arrRet[0]['customer_id'] != "") { 
  1927         return true; 
  1928     } 
  1929     return false; 
  1930 } 
  1931  
  1932 // ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹ 
   1920    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id"; 
   1921    $from = "dtb_customer"; 
   1922    $where = "email = ? AND status = 2"; 
   1923    $objQuery = new SC_Query(); 
   1924    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email)); 
   1925    // 会員のメールアドレスが登録されている 
   1926    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") { 
   1927        return true; 
   1928    } 
   1929    return false; 
   1930} 
   1931 
   1932// カードの処理結果を返す 
  19331933function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){ 
  19341934 
  1935     $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À® 
  1936     $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë 
  1937     chdir($dir); 
  1938      
  1939     // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ° 
  1940     $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info"; 
  1941  
  1942     $tmpResult = popen($cmd, "r"); 
  1943      
  1944     // ·ë²Ì¼èÆÀ 
  1945     while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) { 
  1946         $result .= FGETS($tmpResult); 
  1947     } 
  1948     pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë 
  1949     chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë 
  1950      
  1951     // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ 
  1952     $result = ereg_replace("&$", "", $result); 
  1953     foreach (explode("&",$result) as $data) { 
  1954         list($key, $val) = explode("=", $data, 2); 
  1955         $return[$key] = $val; 
  1956     } 
  1957      
  1958     return $return; 
  1959 } 
  1960  
  1961 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   1935    $path = $dir .$file_name;       // cgiファイルのフルパス生成 
   1936    $now_dir = getcwd();            // requireがうまくいかないので、cgi実行ディレクトリに移動する 
   1937    chdir($dir); 
   1938 
   1939    // パイプ渡しでコマンドラインからcgi起動 
   1940    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info"; 
   1941 
   1942    $tmpResult = popen($cmd, "r"); 
   1943 
   1944    // 結果取得 
   1945    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) { 
   1946        $result .= FGETS($tmpResult); 
   1947    } 
   1948    pclose($tmpResult);             //  パイプを閉じる 
   1949    chdir($now_dir);                // 元にいたディレクトリに帰る 
   1950 
   1951    // 結果を連想配列へ格納 
   1952    $result = ereg_replace("&$", "", $result); 
   1953    foreach (explode("&",$result) as $data) { 
   1954        list($key, $val) = explode("=", $data, 2); 
   1955        $return[$key] = $val; 
   1956    } 
   1957 
   1958    return $return; 
   1959} 
   1960 
   1961// 受注一時テーブルから情報を取得する 
  19621962function sfGetOrderTemp($order_temp_id) { 
  1963     $objQuery = new SC_Query(); 
  1964     $where = "order_temp_id = ?"; 
  1965     $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id)); 
  1966     return $arrRet[0]; 
  1967 } 
  1968  
  1969 // ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë) 
   1963    $objQuery = new SC_Query(); 
   1964    $where = "order_temp_id = ?"; 
   1965    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id)); 
   1966    return $arrRet[0]; 
   1967} 
   1968 
   1969// カテゴリID取得判定用のグローバル変数(一度取得されていたら再取得しないようにする) 
  19701970$g_category_on = false; 
  19711971$g_category_id = ""; 
  19721972 
  1973 /* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   1973/* 選択中のカテゴリを取得する */ 
  19741974function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) { 
  1975     global $g_category_on; 
  1976     global $g_category_id; 
  1977     if(!$g_category_on) { 
  1978         $g_category_on = true; 
  1979         $category_id = (int) $category_id; 
  1980         $product_id = (int) $product_id; 
  1981         if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) { 
  1982             $g_category_id = $category_id; 
  1983         } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) { 
  1984             $objQuery = new SC_Query(); 
  1985             $where = "product_id = ?"; 
  1986             $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id)); 
  1987             $g_category_id = $category_id; 
  1988         } else { 
  1989             // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£ 
  1990             $g_category_id = 0; 
  1991         } 
  1992     } 
  1993     return $g_category_id; 
  1994 } 
  1995  
  1996 // ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë) 
   1975    global $g_category_on; 
   1976    global $g_category_id; 
   1977    if(!$g_category_on) { 
   1978        $g_category_on = true; 
   1979        $category_id = (int) $category_id; 
   1980        $product_id = (int) $product_id; 
   1981        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) { 
   1982            $g_category_id = $category_id; 
   1983        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) { 
   1984            $objQuery = new SC_Query(); 
   1985            $where = "product_id = ?"; 
   1986            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id)); 
   1987            $g_category_id = $category_id; 
   1988        } else { 
   1989            // 不正な場合は、0を返す。 
   1990            $g_category_id = 0; 
   1991        } 
   1992    } 
   1993    return $g_category_id; 
   1994} 
   1995 
   1996// ROOTID取得判定用のグローバル変数(一度取得されていたら再取得しないようにする) 
  19971997$g_root_on = false; 
  19981998$g_root_id = ""; 
  19991999 
  2000 /* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2000/* 選択中のアイテムのルートカテゴリIDを取得する */ 
  20012001function sfGetRootId() { 
  2002     global $g_root_on; 
  2003     global $g_root_id; 
  2004     if(!$g_root_on) { 
  2005         $g_root_on = true; 
  2006         $objQuery = new SC_Query(); 
  2007         if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") { 
  2008             // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
  2009             $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
  2010             // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
  2011             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id); 
  2012             $root_id = $arrRet[0]; 
  2013         } else { 
  2014             // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë 
  2015             $root_id = ""; 
  2016         } 
  2017         $g_root_id = $root_id; 
  2018     } 
  2019     return $g_root_id; 
  2020 } 
  2021  
  2022 /* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */ 
   2002    global $g_root_on; 
   2003    global $g_root_id; 
   2004    if(!$g_root_on) { 
   2005        $g_root_on = true; 
   2006        $objQuery = new SC_Query(); 
   2007        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") { 
   2008            // 選択中のカテゴリIDを判定する 
   2009            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
   2010            // ROOTカテゴリIDの取得 
   2011            $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id); 
   2012            $root_id = $arrRet[0]; 
   2013        } else { 
   2014            // ROOTカテゴリIDをなしに設定する 
   2015            $root_id = ""; 
   2016        } 
   2017        $g_root_id = $root_id; 
   2018    } 
   2019    return $g_root_id; 
   2020} 
   2021 
   2022/* カテゴリから商品を検索する場合のWHERE文と値を返す */ 
  20232023function sfGetCatWhere($category_id) { 
  2024     // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
  2025     $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
  2026     $tmp_where = ""; 
  2027     foreach ($arrRet as $val) { 
  2028         if($tmp_where == "") { 
  2029             $tmp_where.= " category_id IN ( ?"; 
  2030         } else { 
  2031             $tmp_where.= ",? "; 
  2032         } 
  2033         $arrval[] = $val; 
  2034     } 
  2035     $tmp_where.= " ) "; 
  2036     return array($tmp_where, $arrval); 
  2037 } 
  2038  
  2039 /* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */ 
   2024    // 子カテゴリIDの取得 
   2025    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2026    $tmp_where = ""; 
   2027    foreach ($arrRet as $val) { 
   2028        if($tmp_where == "") { 
   2029            $tmp_where.= " category_id IN ( ?"; 
   2030        } else { 
   2031            $tmp_where.= ",? "; 
   2032        } 
   2033        $arrval[] = $val; 
   2034    } 
   2035    $tmp_where.= " ) "; 
   2036    return array($tmp_where, $arrval); 
   2037} 
   2038 
   2039/* 加算ポイントの計算式 */ 
  20402040function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) { 
  2041     // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼° 
  2042     $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100)); 
  2043      
  2044     if($add_point < 0) { 
  2045         $add_point = '0'; 
  2046     } 
  2047     return $add_point; 
  2048 } 
  2049  
  2050 /* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */ 
   2041    // 購入商品の合計ポイントから利用したポイントのポイント換算価値を引く方式 
   2042    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100)); 
   2043 
   2044    if($add_point < 0) { 
   2045        $add_point = '0'; 
   2046    } 
   2047    return $add_point; 
   2048} 
   2049 
   2050/* 一意かつ予測されにくいID */ 
  20512051function sfGetUniqRandomId($head = "") { 
  2052     // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ 
  2053     $random = gfMakePassword(8); 
  2054     // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À® 
  2055     $id = uniqid($head); 
  2056     return ($id . $random); 
  2057 } 
  2058  
  2059 // ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ 
   2052    // 予測されないようにランダム文字列を付与する。 
   2053    $random = gfMakePassword(8); 
   2054    // 同一ホスト内で一意なIDを生成 
   2055    $id = uniqid($head); 
   2056    return ($id . $random); 
   2057} 
   2058 
   2059// カテゴリ別オススメ品の取得 
  20602060function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){ 
  2061     // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2062     $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate, 
  2063              A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls  
  2064             USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank"; 
  2065     $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id)); 
  2066  
  2067     return $arrItems; 
  2068 } 
  2069  
  2070 // ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥× 
   2061    // 既に登録されている内容を取得する 
   2062    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate, 
   2063             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls 
   2064            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank"; 
   2065    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id)); 
   2066 
   2067    return $arrItems; 
   2068} 
   2069 
   2070// 特殊制御文字の手動エスケープ 
  20712071function sfManualEscape($data) { 
  2072     // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2073     if(!is_array($data)) { 
  2074         if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  2075             $ret = pg_escape_string($data); 
  2076         }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
  2077             $ret = mysql_real_escape_string($data); 
  2078         } 
  2079         $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
  2080         $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
  2081         return $ret; 
  2082     } 
  2083      
  2084     // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç 
  2085     foreach($data as $val) { 
  2086         if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  2087             $ret = pg_escape_string($val); 
  2088         }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
  2089             $ret = mysql_real_escape_string($val); 
  2090         } 
  2091  
  2092         $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
  2093         $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
  2094         $arrRet[] = $ret; 
  2095     } 
  2096  
  2097     return $arrRet; 
  2098 } 
  2099  
  2100 // ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ 
   2072    // 配列でない場合 
   2073    if(!is_array($data)) { 
   2074        if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   2075            $ret = pg_escape_string($data); 
   2076        }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
   2077            $ret = mysql_real_escape_string($data); 
   2078        } 
   2079        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
   2080        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
   2081        return $ret; 
   2082    } 
   2083 
   2084    // 配列の場合 
   2085    foreach($data as $val) { 
   2086        if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   2087            $ret = pg_escape_string($val); 
   2088        }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
   2089            $ret = mysql_real_escape_string($val); 
   2090        } 
   2091 
   2092        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
   2093        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
   2094        $arrRet[] = $ret; 
   2095    } 
   2096 
   2097    return $arrRet; 
   2098} 
   2099 
   2100// 受注番号、利用ポイント、加算ポイントから最終ポイントを取得 
  21012101function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) { 
  2102     $objQuery = new SC_Query(); 
  2103     $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  2104     $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
  2105     if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) { 
  2106         $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
  2107         $point = $arrRet[0]['point']; 
  2108         $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point; 
  2109     } else { 
  2110         $total_point = ""; 
  2111         $point = ""; 
  2112     } 
  2113     return array($point, $total_point); 
  2114 } 
  2115  
  2116 /* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */ 
   2102    $objQuery = new SC_Query(); 
   2103    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
   2104    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
   2105    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) { 
   2106        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
   2107        $point = $arrRet[0]['point']; 
   2108        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point; 
   2109    } else { 
   2110        $total_point = ""; 
   2111        $point = ""; 
   2112    } 
   2113    return array($point, $total_point); 
   2114} 
   2115 
   2116/* ドメイン間で有効なセッションのスタート */ 
  21172117function sfDomainSessionStart() { 
  2118     $ret = session_id(); 
   2118    $ret = session_id(); 
  21192119/* 
  2120     ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç 
  2121     ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  2122     if($ret == "" && !headers_sent()) { 
   2120    ヘッダーを送信していてもsession_start()が必要なページがあるので 
   2121    コメントアウトしておく 
   2122    if($ret == "" && !headers_sent()) { 
  21232123*/ 
  2124     if($ret == "") { 
  2125         /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê 
  2126          ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú 
  2127          ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú 
  2128          ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */ 
  2129         session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME); 
  2130  
  2131         if(!ini_get("session.auto_start")){ 
  2132             // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
  2133             session_start(); 
  2134         } 
  2135     } 
  2136 } 
  2137  
  2138 /* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */ 
   2124    if($ret == "") { 
   2125        /* セッションパラメータの指定 
   2126         ・ブラウザを閉じるまで有効 
   2127         ・すべてのパスで有効 
   2128         ・同じドメイン間で共有 */ 
   2129        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME); 
   2130 
   2131        if(!ini_get("session.auto_start")){ 
   2132            // セッション開始 
   2133            session_start(); 
   2134        } 
   2135    } 
   2136} 
   2137 
   2138/* 文字列に強制的に改行を入れる */ 
  21392139function sfPutBR($str, $size) { 
  2140     $i = 0; 
  2141     $cnt = 0; 
  2142     $line = array(); 
  2143     $ret = ""; 
  2144      
  2145     while($str[$i] != "") { 
  2146         $line[$cnt].=$str[$i]; 
  2147         $i++; 
  2148         if(strlen($line[$cnt]) > $size) { 
  2149             $line[$cnt].="<br />"; 
  2150             $cnt++; 
  2151         } 
  2152     } 
  2153      
  2154     foreach($line as $val) { 
  2155         $ret.=$val; 
  2156     } 
  2157     return $ret; 
  2158 } 
  2159  
  2160 // Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   2140    $i = 0; 
   2141    $cnt = 0; 
   2142    $line = array(); 
   2143    $ret = ""; 
   2144 
   2145    while($str[$i] != "") { 
   2146        $line[$cnt].=$str[$i]; 
   2147        $i++; 
   2148        if(strlen($line[$cnt]) > $size) { 
   2149            $line[$cnt].="<br />"; 
   2150            $cnt++; 
   2151        } 
   2152    } 
   2153 
   2154    foreach($line as $val) { 
   2155        $ret.=$val; 
   2156    } 
   2157    return $ret; 
   2158} 
   2159 
   2160// 二回以上繰り返されているスラッシュ[/]を一つに変換する。 
  21612161function sfRmDupSlash($istr){ 
  2162     if(ereg("^http://", $istr)) { 
  2163         $str = substr($istr, 7); 
  2164         $head = "http://"; 
  2165     } else if(ereg("^https://", $istr)) { 
  2166         $str = substr($istr, 8); 
  2167         $head = "https://"; 
  2168     } else { 
  2169         $str = $istr; 
  2170     } 
  2171     $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str); 
  2172     $ret = $head . $str; 
  2173     return $ret;     
   2162    if(ereg("^http://", $istr)) { 
   2163        $str = substr($istr, 7); 
   2164        $head = "http://"; 
   2165    } else if(ereg("^https://", $istr)) { 
   2166        $str = substr($istr, 8); 
   2167        $head = "https://"; 
   2168    } else { 
   2169        $str = $istr; 
   2170    } 
   2171    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str); 
   2172    $ret = $head . $str; 
   2173    return $ret; 
  21742174} 
  21752175 
  21762176function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) { 
  2177     $ifp = fopen($filepath, "r"); 
  2178      
  2179     $basename = basename($filepath); 
  2180     $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename; 
  2181      
  2182     $ofp = fopen($outpath, "w+"); 
  2183      
  2184     while(!feof($ifp)) { 
  2185         $line = fgets($ifp); 
  2186         $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto"); 
  2187         fwrite($ofp,  $line); 
  2188     } 
  2189      
  2190     fclose($ofp); 
  2191     fclose($ifp); 
  2192      
  2193     return  $outpath; 
   2177    $ifp = fopen($filepath, "r"); 
   2178 
   2179    $basename = basename($filepath); 
   2180    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename; 
   2181 
   2182    $ofp = fopen($outpath, "w+"); 
   2183 
   2184    while(!feof($ifp)) { 
   2185        $line = fgets($ifp); 
   2186        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto"); 
   2187        fwrite($ofp,  $line); 
   2188    } 
   2189 
   2190    fclose($ofp); 
   2191    fclose($ifp); 
   2192 
   2193    return  $outpath; 
  21942194} 
  21952195 
  21962196function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) { 
  2197     if($byte) { 
  2198         if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
  2199             $ret =substr($str, 0, $len); 
  2200             $cut = substr($str, $len); 
  2201         } else { 
  2202             $ret = $str; 
  2203             $commadisp = false; 
  2204         } 
  2205     } else { 
  2206         if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
  2207             $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
  2208             $cut = mb_substr($str, $len); 
  2209         } else { 
  2210             $ret = $str; 
  2211             $commadisp = false; 
  2212         } 
  2213     } 
  2214  
  2215     // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  2216     if (isset($cut)) { 
  2217         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  2218         $head = strrchr($ret, '['); 
  2219  
  2220         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  2221         $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
  2222         if ($tail_pos !== false) { 
  2223             $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
  2224         } 
  2225  
  2226         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò 
  2227         // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  2228         if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
  2229             $subject = $head . $tail; 
  2230             if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
  2231                 // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  2232                 $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
  2233             } 
  2234         } 
  2235     } 
  2236  
  2237     if($commadisp){ 
  2238         $ret = $ret . "..."; 
  2239     } 
  2240     return $ret; 
  2241 } 
  2242  
  2243 // ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
   2197    if($byte) { 
   2198        if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
   2199            $ret =substr($str, 0, $len); 
   2200            $cut = substr($str, $len); 
   2201        } else { 
   2202            $ret = $str; 
   2203            $commadisp = false; 
   2204        } 
   2205    } else { 
   2206        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
   2207            $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
   2208            $cut = mb_substr($str, $len); 
   2209        } else { 
   2210            $ret = $str; 
   2211            $commadisp = false; 
   2212        } 
   2213    } 
   2214 
   2215    // 絵文字タグの途中で分断されないようにする。 
   2216    if (isset($cut)) { 
   2217        // 分割位置より前の最後の [ 以降を取得する。 
   2218        $head = strrchr($ret, '['); 
   2219 
   2220        // 分割位置より後の最初の ] 以前を取得する。 
   2221        $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
   2222        if ($tail_pos !== false) { 
   2223            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
   2224        } 
   2225 
   2226        // 分割位置より前に [、後に ] が見つかった場合は、[ から ] までを 
   2227        // 接続して絵文字タグ1個分になるかどうかをチェックする。 
   2228        if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
   2229            $subject = $head . $tail; 
   2230            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
   2231                // 絵文字タグが見つかったので削除する。 
   2232                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
   2233            } 
   2234        } 
   2235    } 
   2236 
   2237    if($commadisp){ 
   2238        $ret = $ret . "..."; 
   2239    } 
   2240    return $ret; 
   2241} 
   2242 
   2243// 年、月、締め日から、先月の締め日+1、今月の締め日を求める。 
  22442244function sfTermMonth($year, $month, $close_day) { 
  2245     $end_year = $year; 
  2246     $end_month = $month; 
  2247      
  2248     // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ« 
  2249     $same_month = false; 
  2250      
  2251     // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  2252     $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year)); 
  2253      
  2254     // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2255     if($end_last_day < $close_day) { 
  2256         // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  2257         $end_day = $end_last_day; 
  2258     } else { 
  2259         $end_day = $close_day; 
  2260     } 
  2261      
  2262     // Á°·î¤Î¼èÆÀ 
  2263     $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2264     $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2265     // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  2266     $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2267      
  2268     // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2269     if ($start_last_day < $close_day) { 
  2270         // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  2271         $tmp_day = $start_last_day; 
  2272     } else { 
  2273         $tmp_day = $close_day; 
  2274     } 
  2275      
  2276     // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2277     $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2278     $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2279     $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2280      
  2281     // ÆüÉդκîÀ® 
  2282     $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day); 
  2283     $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day); 
  2284      
  2285     return array($start_date, $end_date); 
  2286 } 
  2287  
  2288 // PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
   2245    $end_year = $year; 
   2246    $end_month = $month; 
   2247 
   2248    // 開始月が終了月と同じか否か 
   2249    $same_month = false; 
   2250 
   2251    // 該当月の末日を求める。 
   2252    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year)); 
   2253 
   2254    // 月の末日が締め日より少ない場合 
   2255    if($end_last_day < $close_day) { 
   2256        // 締め日を月末日に合わせる 
   2257        $end_day = $end_last_day; 
   2258    } else { 
   2259        $end_day = $close_day; 
   2260    } 
   2261 
   2262    // 前月の取得 
   2263    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2264    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2265    // 前月の末日を求める。 
   2266    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2267 
   2268    // 前月の末日が締め日より少ない場合 
   2269    if ($start_last_day < $close_day) { 
   2270        // 月末日に合わせる 
   2271        $tmp_day = $start_last_day; 
   2272    } else { 
   2273        $tmp_day = $close_day; 
   2274    } 
   2275 
   2276    // 先月の末日の翌日を取得する 
   2277    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2278    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2279    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2280 
   2281    // 日付の作成 
   2282    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day); 
   2283    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day); 
   2284 
   2285    return array($start_date, $end_date); 
   2286} 
   2287 
   2288// PDF用のRGBカラーを返す 
  22892289function sfGetPdfRgb($hexrgb) { 
  2290     $hex = substr($hexrgb, 0, 2); 
  2291     $r = hexdec($hex) / 255; 
  2292      
  2293     $hex = substr($hexrgb, 2, 2); 
  2294     $g = hexdec($hex) / 255; 
  2295      
  2296     $hex = substr($hexrgb, 4, 2); 
  2297     $b = hexdec($hex) / 255; 
  2298      
  2299     return array($r, $g, $b);    
  2300 } 
  2301  
  2302 //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿® 
   2290    $hex = substr($hexrgb, 0, 2); 
   2291    $r = hexdec($hex) / 255; 
   2292 
   2293    $hex = substr($hexrgb, 2, 2); 
   2294    $g = hexdec($hex) / 255; 
   2295 
   2296    $hex = substr($hexrgb, 4, 2); 
   2297    $b = hexdec($hex) / 255; 
   2298 
   2299    return array($r, $g, $b); 
   2300} 
   2301 
   2302//メルマガ仮登録とメール配信 
  23032303function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){ 
  2304     $objQuery = new SC_Query(); 
  2305     $objConn = new SC_DBConn(); 
  2306     $objPage = new LC_Page(); 
  2307      
  2308     $random_id = sfGetUniqRandomId(); 
  2309     $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag; 
  2310     $arrRegistMailMagazine["email"] = $email; 
  2311     $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id; 
  2312     $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0'; 
  2313     $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()'; 
  2314      
  2315     //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰 
  2316     $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email)); 
  2317     $objConn->query("BEGIN"); 
  2318     switch ($flag){ 
  2319         case '0': 
  2320         $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine); 
  2321         break; 
  2322      
  2323         case '1': 
  2324         $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'"); 
  2325         break; 
  2326     } 
  2327     $objConn->query("COMMIT"); 
  2328     $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£'); 
  2329     $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id']; 
  2330     switch ($mail_flag){ 
  2331         case '1': 
  2332         $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
  2333         $objPage->tpl_kindname = "HTML"; 
  2334         break; 
  2335          
  2336         case '2': 
  2337         $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
  2338         $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È"; 
  2339         break; 
  2340          
  2341         case '3': 
  2342         $objPage->tpl_name = "²ò½ü"; 
  2343         break; 
  2344     } 
  2345         $objPage->tpl_email = $email; 
  2346     sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage); 
  2347 } 
  2348  
  2349 // ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   2304    $objQuery = new SC_Query(); 
   2305    $objConn = new SC_DBConn(); 
   2306    $objPage = new LC_Page(); 
   2307 
   2308    $random_id = sfGetUniqRandomId(); 
   2309    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag; 
   2310    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email; 
   2311    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id; 
   2312    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0'; 
   2313    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()'; 
   2314 
   2315    //メルマガ仮登録用フラグ 
   2316    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email)); 
   2317    $objConn->query("BEGIN"); 
   2318    switch ($flag){ 
   2319        case '0': 
   2320        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine); 
   2321        break; 
   2322 
   2323        case '1': 
   2324        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'"); 
   2325        break; 
   2326    } 
   2327    $objConn->query("COMMIT"); 
   2328    $subject = sfMakeSubject('メルマガ仮登録が完了しました。'); 
   2329    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id']; 
   2330    switch ($mail_flag){ 
   2331        case '1': 
   2332        $objPage->tpl_name = "登録"; 
   2333        $objPage->tpl_kindname = "HTML"; 
   2334        break; 
   2335 
   2336        case '2': 
   2337        $objPage->tpl_name = "登録"; 
   2338        $objPage->tpl_kindname = "テキスト"; 
   2339        break; 
   2340 
   2341        case '3': 
   2342        $objPage->tpl_name = "解除"; 
   2343        break; 
   2344    } 
   2345        $objPage->tpl_email = $email; 
   2346    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage); 
   2347} 
   2348 
   2349// 再帰的に多段配列を検索して一次元配列(Hidden引渡し用配列)に変換する。 
  23502350function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") { 
  2351     if(is_array($arrSrc)) { 
  2352         foreach($arrSrc as $key => $val) { 
  2353             if($parent_key != "") { 
  2354                 $keyname = $parent_key . "[". $key . "]"; 
  2355             } else { 
  2356                 $keyname = $key; 
  2357             } 
  2358             if(is_array($val)) { 
  2359                 $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname); 
  2360             } else { 
  2361                 $arrDst[$keyname] = $val; 
  2362             } 
  2363         } 
  2364     } 
  2365     return $arrDst; 
  2366 } 
  2367  
  2368 // DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹ 
   2351    if(is_array($arrSrc)) { 
   2352        foreach($arrSrc as $key => $val) { 
   2353            if($parent_key != "") { 
   2354                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]"; 
   2355            } else { 
   2356                $keyname = $key; 
   2357            } 
   2358            if(is_array($val)) { 
   2359                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname); 
   2360            } else { 
   2361                $arrDst[$keyname] = $val; 
   2362            } 
   2363        } 
   2364    } 
   2365    return $arrDst; 
   2366} 
   2367 
   2368// DB取得日時をタイムに変換 
  23692369function sfDBDatetoTime($db_date) { 
  2370     $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date); 
  2371     $time = strtotime($date); 
  2372     return $time; 
  2373 } 
  2374  
  2375 // ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë 
   2370    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date); 
   2371    $time = strtotime($date); 
   2372    return $time; 
   2373} 
   2374 
   2375// 出力の際にテンプレートを切り替えられる 
  23762376/* 
  2377     index.php?tpl=test.tpl 
   2377    index.php?tpl=test.tpl 
  23782378*/ 
  23792379function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) { 
  2380     $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]); 
  2381  
  2382     if($basename == "") { 
  2383         $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php"; 
  2384     } else { 
  2385         $path = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
  2386     }    
  2387  
  2388     if($_GET['tpl'] != "") { 
  2389         $tpl_name = $_GET['tpl']; 
  2390     } else { 
  2391         $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path); 
  2392         $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name); 
  2393         $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name); 
  2394     } 
  2395  
  2396     $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name; 
  2397  
  2398     if($is_mobile === true) { 
  2399         $objView = new SC_MobileView();          
  2400         $objView->assignobj($objPage); 
  2401         $objView->display(SITE_FRAME);       
  2402     } else if(file_exists($template_path)) { 
  2403         $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
  2404         $objView->assignobj($objPage); 
  2405         $objView->display($tpl_name); 
  2406     } else { 
  2407         $objView = new SC_SiteView(); 
  2408         $objView->assignobj($objPage); 
  2409         $objView->display(SITE_FRAME); 
  2410     } 
  2411 } 
  2412  
  2413 //²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý 
   2380    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]); 
   2381 
   2382    if($basename == "") { 
   2383        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php"; 
   2384    } else { 
   2385        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
   2386    } 
   2387 
   2388    if($_GET['tpl'] != "") { 
   2389        $tpl_name = $_GET['tpl']; 
   2390    } else { 
   2391        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path); 
   2392        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name); 
   2393        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name); 
   2394    } 
   2395 
   2396    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name; 
   2397 
   2398    if($is_mobile === true) { 
   2399        $objView = new SC_MobileView(); 
   2400        $objView->assignobj($objPage); 
   2401        $objView->display(SITE_FRAME); 
   2402    } else if(file_exists($template_path)) { 
   2403        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
   2404        $objView->assignobj($objPage); 
   2405        $objView->display($tpl_name); 
   2406    } else { 
   2407        $objView = new SC_SiteView(); 
   2408        $objView->assignobj($objPage); 
   2409        $objView->display(SITE_FRAME); 
   2410    } 
   2411} 
   2412 
   2413//会員編集登録処理 
  24142414function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) { 
  2415     $objQuery = new SC_Query(); 
  2416      
  2417     foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  2418         if ($data["column"] != "password") { 
  2419             if($array[ $data['column'] ] != "") { 
  2420                 $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ]; 
  2421             } else { 
  2422                 $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL; 
  2423             } 
  2424         } 
  2425     } 
  2426     if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) { 
  2427         $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00"; 
  2428     } else { 
  2429         $arrRegist["birth"] = NULL; 
  2430     } 
  2431  
  2432     //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  2433     if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);  
  2434     $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
  2435      
  2436     //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
  2437     if (defined('MOBILE_SITE')) { 
  2438         $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
  2439         unset($arrRegist['email']); 
  2440     } 
  2441     $objQuery->begin(); 
  2442     $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id'])); 
  2443     $objQuery->commit(); 
  2444 } 
  2445  
  2446 // PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
   2415    $objQuery = new SC_Query(); 
   2416 
   2417    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
   2418        if ($data["column"] != "password") { 
   2419            if($array[ $data['column'] ] != "") { 
   2420                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ]; 
   2421            } else { 
   2422                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL; 
   2423            } 
   2424        } 
   2425    } 
   2426    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) { 
   2427        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00"; 
   2428    } else { 
   2429        $arrRegist["birth"] = NULL; 
   2430    } 
   2431 
   2432    //-- パスワードの更新がある場合は暗号化。(更新がない場合はUPDATE文を構成しない) 
   2433    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
   2434    $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
   2435 
   2436    //-- 編集登録実行 
   2437    if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   2438        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
   2439        unset($arrRegist['email']); 
   2440    } 
   2441    $objQuery->begin(); 
   2442    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id'])); 
   2443    $objQuery->commit(); 
   2444} 
   2445 
   2446// PHPのmb_convert_encoding関数をSmartyでも使えるようにする 
  24472447function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') { 
  2448     return  mb_convert_encoding($str, $encode); 
  2449 }    
  2450  
  2451 // PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
   2448    return  mb_convert_encoding($str, $encode); 
   2449} 
   2450 
   2451// PHPのmktime関数をSmartyでも使えるようにする 
  24522452function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) { 
  2453     return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); 
  2454 }    
  2455  
  2456 // PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
   2453    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); 
   2454} 
   2455 
   2456// PHPのdate関数をSmartyでも使えるようにする 
  24572457function sf_date($format, $timestamp = '') { 
  2458     return  date( $format, $timestamp); 
  2459 } 
  2460  
  2461 // ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2458    return  date( $format, $timestamp); 
   2459} 
   2460 
   2461// チェックボックスの型を変換する 
  24622462function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){ 
  2463     if ($tpl) { 
  2464         if ($data == 1){ 
  2465             return 'checked'; 
  2466         }else{ 
  2467             return ""; 
  2468         } 
  2469     }else{ 
  2470         if ($data == "on"){ 
  2471             return 1; 
  2472         }else{ 
  2473             return 2; 
  2474         } 
  2475     } 
   2463    if ($tpl) { 
   2464        if ($data == 1){ 
   2465            return 'checked'; 
   2466        }else{ 
   2467            return ""; 
   2468        } 
   2469    }else{ 
   2470        if ($data == "on"){ 
   2471            return 1; 
   2472        }else{ 
   2473            return 2; 
   2474        } 
   2475    } 
  24762476} 
  24772477 
  24782478function sfCategory_Count($objQuery){ 
  2479     $sql = ""; 
  2480      
  2481     //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü 
  2482     $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count"); 
  2483     $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count"); 
  2484      
  2485     //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ 
  2486     $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) "; 
  2487     $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 "; 
  2488     $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  "; 
  2489     $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 "; 
  2490     $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id "; 
  2491     $objQuery->query($sql); 
  2492      
  2493     //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë 
  2494     $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category"); 
  2495      
  2496     $sql = ""; 
  2497     foreach($arrCat as $key => $val){ 
  2498          
  2499         // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
  2500         $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);  
  2501         $line = sfGetCommaList($arrRet); 
  2502          
  2503         $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) "; 
  2504         $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count "; 
  2505         $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")"; 
  2506                  
  2507         $objQuery->query($sql, array($val['category_id'])); 
  2508     } 
  2509 } 
  2510  
  2511 // 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   2479    $sql = ""; 
   2480 
   2481    //テーブル内容の削除 
   2482    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count"); 
   2483    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count"); 
   2484 
   2485    //各カテゴリ内の商品数を数えて格納 
   2486    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) "; 
   2487    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 "; 
   2488    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  "; 
   2489    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 "; 
   2490    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id "; 
   2491    $objQuery->query($sql); 
   2492 
   2493    //子カテゴリ内の商品数を集計する 
   2494    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category"); 
   2495 
   2496    $sql = ""; 
   2497    foreach($arrCat as $key => $val){ 
   2498 
   2499        // 子ID一覧を取得 
   2500        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']); 
   2501        $line = sfGetCommaList($arrRet); 
   2502 
   2503        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) "; 
   2504        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count "; 
   2505        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")"; 
   2506 
   2507        $objQuery->query($sql, array($val['category_id'])); 
   2508    } 
   2509} 
   2510 
   2511// 2つの配列を用いて連想配列を作成する 
  25122512function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) { 
  25132513 
  2514     if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array(); 
  2515      
   2514    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array(); 
   2515 
  25162516    $keys = array_values($arrKeys); 
  2517     $vals = array_values($arrValues);  
  2518      
  2519     $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );  
  2520     $combine_ary = array();  
  2521     for($i=0; $i<$max; $i++) {  
  2522         $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];  
  2523     }  
  2524     if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;  
  2525      
  2526     return false;  
  2527 } 
  2528  
  2529 /* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2517    $vals = array_values($arrValues); 
   2518 
   2519    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) ); 
   2520    $combine_ary = array(); 
   2521    for($i=0; $i<$max; $i++) { 
   2522        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i]; 
   2523    } 
   2524    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary; 
   2525 
   2526    return false; 
   2527} 
   2528 
   2529/* 階層構造のテーブルから子ID配列を取得する */ 
  25302530function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  2531     $objQuery = new SC_Query(); 
  2532     $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  2533     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2534      
  2535     $arrPID = array(); 
  2536     $arrPID[] = $id; 
  2537     $arrChildren = array(); 
  2538     $arrChildren[] = $id; 
  2539      
  2540     $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID); 
  2541      
  2542     while(count($arrRet) > 0) { 
  2543         $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet); 
  2544         $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet); 
  2545     } 
  2546      
  2547     return $arrChildren; 
  2548 } 
  2549  
  2550 /* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2531    $objQuery = new SC_Query(); 
   2532    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
   2533     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
   2534 
   2535    $arrPID = array(); 
   2536    $arrPID[] = $id; 
   2537    $arrChildren = array(); 
   2538    $arrChildren[] = $id; 
   2539 
   2540    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID); 
   2541 
   2542    while(count($arrRet) > 0) { 
   2543        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet); 
   2544        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet); 
   2545    } 
   2546 
   2547    return $arrChildren; 
   2548} 
   2549 
   2550/* 親ID直下の子IDをすべて取得する */ 
  25512551function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) { 
  2552     $arrChildren = array(); 
  2553     $max = count($arrData); 
  2554      
  2555     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2556         foreach($arrPID as $val) { 
  2557             if($arrData[$i][$pid_name] == $val) { 
  2558                 $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2559             } 
  2560         } 
  2561     }    
  2562     return $arrChildren; 
  2563 } 
  2564  
  2565  
  2566 /* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2552    $arrChildren = array(); 
   2553    $max = count($arrData); 
   2554 
   2555    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2556        foreach($arrPID as $val) { 
   2557            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) { 
   2558                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2559            } 
   2560        } 
   2561    } 
   2562    return $arrChildren; 
   2563} 
   2564 
   2565 
   2566/* 階層構造のテーブルから親ID配列を取得する */ 
  25672567function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  2568     $objQuery = new SC_Query(); 
  2569     $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  2570     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2571      
  2572     $arrParents = array(); 
  2573     $arrParents[] = $id; 
  2574     $child = $id; 
  2575      
  2576     $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child); 
  2577  
  2578     while($ret != "") { 
  2579         $arrParents[] = $ret; 
  2580         $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret); 
  2581     } 
  2582      
  2583     $arrParents = array_reverse($arrParents); 
  2584      
  2585     return $arrParents; 
  2586 } 
  2587  
  2588 /* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2568    $objQuery = new SC_Query(); 
   2569    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
   2570     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
   2571 
   2572    $arrParents = array(); 
   2573    $arrParents[] = $id; 
   2574    $child = $id; 
   2575 
   2576    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child); 
   2577 
   2578    while($ret != "") { 
   2579        $arrParents[] = $ret; 
   2580        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret); 
   2581    } 
   2582 
   2583    $arrParents = array_reverse($arrParents); 
   2584 
   2585    return $arrParents; 
   2586} 
   2587 
   2588/* 子ID所属する親IDを取得する */ 
  25892589function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) { 
  2590     $max = count($arrData); 
  2591     $parent = ""; 
  2592     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2593         if($arrData[$i][$id_name] == $child) { 
  2594             $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
  2595             break; 
  2596         } 
  2597     } 
  2598     return $parent; 
  2599 } 
  2600  
  2601 /* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2590    $max = count($arrData); 
   2591    $parent = ""; 
   2592    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2593        if($arrData[$i][$id_name] == $child) { 
   2594            $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
   2595            break; 
   2596        } 
   2597    } 
   2598    return $parent; 
   2599} 
   2600 
   2601/* 階層構造のテーブルから与えられたIDの兄弟を取得する */ 
  26022602function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) { 
  2603     $max = count($arrData); 
  2604      
  2605     $arrBrothers = array(); 
  2606     foreach($arrPID as $id) { 
  2607         // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2608         for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2609             if($arrData[$i][$id_name] == $id) { 
  2610                 $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
  2611                 break; 
  2612             } 
  2613         } 
  2614         // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2615         for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2616             if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
  2617                 $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2618             } 
  2619         }                    
  2620     } 
  2621     return $arrBrothers; 
  2622 } 
  2623  
  2624 /* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   2603    $max = count($arrData); 
   2604 
   2605    $arrBrothers = array(); 
   2606    foreach($arrPID as $id) { 
   2607        // 親IDを検索する 
   2608        for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2609            if($arrData[$i][$id_name] == $id) { 
   2610                $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
   2611                break; 
   2612            } 
   2613        } 
   2614        // 兄弟IDを検索する 
   2615        for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2616            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
   2617                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2618            } 
   2619        } 
   2620    } 
   2621    return $arrBrothers; 
   2622} 
   2623 
   2624/* 階層構造のテーブルから与えられたIDの直属の子を取得する */ 
  26252625function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) { 
  2626     $max = count($arrData); 
  2627      
  2628     $arrChildren = array(); 
  2629     // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2630     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2631         if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
  2632             $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2633         } 
  2634     }                    
  2635     return $arrChildren; 
  2636 } 
  2637  
  2638  
  2639 // ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ 
   2626    $max = count($arrData); 
   2627 
   2628    $arrChildren = array(); 
   2629    // 子IDを検索する 
   2630    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2631        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
   2632            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2633        } 
   2634    } 
   2635    return $arrChildren; 
   2636} 
   2637 
   2638 
   2639// カテゴリツリーの取得 
  26402640function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) { 
  2641     $objQuery = new SC_Query(); 
  2642     $col = ""; 
  2643     $col .= " cat.category_id,"; 
  2644     $col .= " cat.category_name,"; 
  2645     $col .= " cat.parent_category_id,"; 
  2646     $col .= " cat.level,"; 
  2647     $col .= " cat.rank,"; 
  2648     $col .= " cat.creator_id,"; 
  2649     $col .= " cat.create_date,"; 
  2650     $col .= " cat.update_date,"; 
  2651     $col .= " cat.del_flg, "; 
  2652     $col .= " ttl.product_count";    
  2653     $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id"; 
  2654     // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  2655     if($count_check) { 
  2656         $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
  2657     } else { 
  2658         $where = "del_flg = 0"; 
  2659     } 
  2660     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  2661     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  2662      
  2663     $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  2664      
  2665     foreach($arrRet as $key => $array) { 
  2666         foreach($arrParentID as $val) { 
  2667             if($array['category_id'] == $val) { 
  2668                 $arrRet[$key]['display'] = 1; 
  2669                 break; 
  2670             } 
  2671         } 
  2672     } 
  2673  
  2674     return $arrRet; 
  2675 } 
  2676  
  2677 // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2641    $objQuery = new SC_Query(); 
   2642    $col = ""; 
   2643    $col .= " cat.category_id,"; 
   2644    $col .= " cat.category_name,"; 
   2645    $col .= " cat.parent_category_id,"; 
   2646    $col .= " cat.level,"; 
   2647    $col .= " cat.rank,"; 
   2648    $col .= " cat.creator_id,"; 
   2649    $col .= " cat.create_date,"; 
   2650    $col .= " cat.update_date,"; 
   2651    $col .= " cat.del_flg, "; 
   2652    $col .= " ttl.product_count"; 
   2653    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id"; 
   2654    // 登録商品数のチェック 
   2655    if($count_check) { 
   2656        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
   2657    } else { 
   2658        $where = "del_flg = 0"; 
   2659    } 
   2660    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   2661    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   2662 
   2663    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   2664 
   2665    foreach($arrRet as $key => $array) { 
   2666        foreach($arrParentID as $val) { 
   2667            if($array['category_id'] == $val) { 
   2668                $arrRet[$key]['display'] = 1; 
   2669                break; 
   2670            } 
   2671        } 
   2672    } 
   2673 
   2674    return $arrRet; 
   2675} 
   2676 
   2677// 親カテゴリーを連結した文字列を取得する 
  26782678function sfGetCatCombName($category_id){ 
  2679     // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  2680     $objQuery = new SC_Query(); 
  2681     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
  2682     $ConbName = ""; 
  2683      
  2684     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2685     foreach($arrCatID as $key => $val){ 
  2686         $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
  2687         $arrVal = array($val); 
  2688         $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
  2689         $ConbName .= $CatName . ' | '; 
  2690     } 
  2691     // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë 
  2692     $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2); 
  2693      
  2694     return $ConbName; 
  2695 } 
  2696  
  2697 // »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2679    // 商品が属するカテゴリIDを縦に取得 
   2680    $objQuery = new SC_Query(); 
   2681    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2682    $ConbName = ""; 
   2683 
   2684    // カテゴリー名称を取得する 
   2685    foreach($arrCatID as $key => $val){ 
   2686        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
   2687        $arrVal = array($val); 
   2688        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
   2689        $ConbName .= $CatName . ' | '; 
   2690    } 
   2691    // 最後の | をカットする 
   2692    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2); 
   2693 
   2694    return $ConbName; 
   2695} 
   2696 
   2697// 指定したカテゴリーIDの大カテゴリーを取得する 
  26982698function sfGetFirstCat($category_id){ 
  2699     // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  2700     $objQuery = new SC_Query(); 
  2701     $arrRet = array(); 
  2702     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
  2703     $arrRet['id'] = $arrCatID[0]; 
  2704      
  2705     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2706     $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
  2707     $arrVal = array($arrRet['id']); 
  2708     $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
  2709      
  2710     return $arrRet; 
  2711 } 
  2712  
  2713 //MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   2699    // 商品が属するカテゴリIDを縦に取得 
   2700    $objQuery = new SC_Query(); 
   2701    $arrRet = array(); 
   2702    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2703    $arrRet['id'] = $arrCatID[0]; 
   2704 
   2705    // カテゴリー名称を取得する 
   2706    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
   2707    $arrVal = array($arrRet['id']); 
   2708    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
   2709 
   2710    return $arrRet; 
   2711} 
   2712 
   2713//MySQL用のSQL文に変更する 
  27142714function sfChangeMySQL($sql){ 
  2715     // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
  2716     $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
  2717      
  2718     $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2719     $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2720     $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2721  
  2722     return $sql; 
  2723 } 
  2724  
  2725 // SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   2715    // 改行、タブを1スペースに変換 
   2716    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
   2717 
   2718    $sql = sfChangeView($sql);      // view表をインラインビューに変換する 
   2719    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE検索をLIKE検索に変換する 
   2720    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()をRAND()に変換する 
   2721 
   2722    return $sql; 
   2723} 
   2724 
   2725// SQLの中にviewが存在しているかチェックを行う。 
  27262726function sfInArray($sql){ 
  2727     global $arrView; 
  2728  
  2729     foreach($arrView as $key => $val){ 
  2730         if (strcasecmp($sql, $val) == 0){ 
  2731             $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql); 
  2732             sfInArray($changesql); 
  2733         } 
  2734     } 
  2735     return false; 
  2736 } 
  2737  
  2738 // SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ 
   2727    global $arrView; 
   2728 
   2729    foreach($arrView as $key => $val){ 
   2730        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){ 
   2731            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql); 
   2732            sfInArray($changesql); 
   2733        } 
   2734    } 
   2735    return false; 
   2736} 
   2737 
   2738// SQLシングルクォート対応 
  27392739function sfQuoteSmart($in){ 
  2740      
   2740 
  27412741    if (is_int($in) || is_double($in)) { 
  27422742        return $in; 
   
  27492749    } 
  27502750} 
  2751      
  2752 // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2751 
   2752// view表をインラインビューに変換する 
  27532753function sfChangeView($sql){ 
  2754     global $arrView; 
  2755     global $arrViewWhere; 
  2756      
  2757     $arrViewTmp = $arrView; 
  2758  
  2759     // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹ 
  2760     foreach($arrViewTmp as $key => $val){ 
  2761         $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere); 
  2762     } 
  2763      
  2764     // view¤òÊÑ´¹ 
  2765     $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp); 
  2766  
  2767     return $changesql; 
  2768 } 
  2769  
  2770 // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2754    global $arrView; 
   2755    global $arrViewWhere; 
   2756 
   2757    $arrViewTmp = $arrView; 
   2758 
   2759    // viewのwhereを変換 
   2760    foreach($arrViewTmp as $key => $val){ 
   2761        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere); 
   2762    } 
   2763 
   2764    // viewを変換 
   2765    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp); 
   2766 
   2767    return $changesql; 
   2768} 
   2769 
   2770// ILIKE検索をLIKE検索に変換する 
  27712771function sfChangeILIKE($sql){ 
  2772     $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql); 
  2773     return $changesql; 
  2774 } 
  2775  
  2776 // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2772    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql); 
   2773    return $changesql; 
   2774} 
   2775 
   2776// RANDOM()をRAND()に変換する 
  27772777function sfChangeRANDOM($sql){ 
  2778     $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql); 
  2779     return $changesql; 
  2780 }