Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.php

  r12157 r15078  
  99require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"); 
  1010 
  11 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   11//ページ管理クラス 
  1212class LC_Page { 
  13     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   13    //コンストラクタ 
  1414    function LC_Page() { 
  15         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   15        //メインテンプレートの指定 
  1616        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/mdl_remise.tpl'; 
  17         $this->tpl_subtitle = '¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   17        $this->tpl_subtitle = 'ルミーズ決済モジュール'; 
  1818        global $arrPayment; 
  1919        $this->arrPayment = $arrPayment; 
   
  2828$objQuery = new SC_Query(); 
  2929 
  30 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
   30// ルミーズカードクレジット決済結果通知処理 
  3131lfRemiseCreditResultCheck(); 
  3232 
  33 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   33// コンビニ入金チェック 
  3434lfRemiseConveniCheck(); 
  3535 
  36 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   36// 認証確認 
  3737$objSess = new SC_Session(); 
  3838sfIsSuccess($objSess); 
  3939 
  40 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   40// パラメータ管理クラス 
  4141$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  4242$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  4343 
  44 // POSTÃͤμèÆÀ 
   44// POST値の取得 
  4545$objFormParam->setParam($_POST); 
  4646 
  47 // ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª) 
   47// 汎用項目を追加(必須!!) 
  4848sfAlterMemo(); 
  4949 
   
  5555switch($mode) { 
  5656    case 'edit': 
  57         // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   57        // 入力エラー判定 
  5858        $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  5959 
  60         // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·  
   60        // エラーなしの場合にはデータを更新  
  6161        if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  62             // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   62            // データ更新 
  6363            lfUpdPaymentDB(); 
  6464             
  65             // javascript¼Â¹Ô 
  66             $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   65            // javascript実行 
   66            $objPage->tpl_onload = 'alert("登録完了しました。\n基本情報>支払方法設定より詳細設定をしてください。"); window.close();'; 
  6767        } 
  6868        break; 
  6969    case 'module_del': 
  70         // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   70        // 汎用項目の存在チェック 
  7171        if (sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")) { 
  72             // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
   72            // データの削除フラグをたてる 
  7373            $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_REMISE_ID)); 
  7474        } 
  7575        break; 
  7676    default: 
  77         // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
   77        // データのロード 
  7878        lfLoadData(); 
  7979        break; 
   
  8282$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  8383 
  84 $objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  85 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   84$objView->assignobj($objPage);                  //変数をテンプレートにアサインする 
   85$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  8686//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   87/* パラメータ情報の初期化 */ 
  8888function lfInitParam($objFormParam) { 
  89     $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  90     $objFormParam->addParam("¥Û¥¹¥ÈÈÖ¹æ", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  91     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  92     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_credit_url"); 
  93     $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
  94     $objFormParam->addParam("¥ª¥×¥·¥ç¥ó", "payment"); 
  95     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)", "convenience_url"); 
  96     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_convenience_url"); 
   89    $objFormParam->addParam("加盟店コード", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   90    $objFormParam->addParam("ホスト番号", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   91    $objFormParam->addParam("クレジット接続先URL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
   92    $objFormParam->addParam("クレジット接続先URL(モバイル)", "mobile_credit_url"); 
   93    $objFormParam->addParam("支払い方法", "credit_method"); 
   94    $objFormParam->addParam("オプション", "payment"); 
   95    $objFormParam->addParam("コンビニ接続先URL(PC)", "convenience_url"); 
   96    $objFormParam->addParam("コンビニ接続先URL(モバイル)", "mobile_convenience_url"); 
  9797    return $objFormParam; 
  9898} 
  9999 
  100 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   100// エラーチェックを行う 
  101101function lfCheckError(){ 
  102102    global $objFormParam; 
   
  104104    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  105105     
  106     // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   106    // 利用クレジット、利用コンビニのエラーチェック 
  107107    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
  108108 
  109     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   109    // クレジットの支払い方法 
  110110    if (count($_POST["credit_method"]) <= 0) { 
  111         $arrErr["credit_method"] = "»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  112     } 
  113  
  114     // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   111        $arrErr["credit_method"] = "支払い方法が選択されていません。<br />"; 
   112    } 
   113 
   114    // 利用コンビニ 
  115115    if (isset($arrChkPay)) { 
  116116        if ($_POST["convenience_url"] == "" && $_POST["mobile_convenience_url"] == "") { 
  117             $arrErr["convenience_url"] = "¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   117            $arrErr["convenience_url"] = "コンビニ接続先URL(PC)またはコンビニ接続先URL(モバイル)が入力されていません。<br />"; 
  118118        } 
  119119    } 
   
  122122} 
  123123 
  124 // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
   124// 登録データを読み込む 
  125125function lfLoadData(){ 
  126126    global $objFormParam; 
  127127     
  128     //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   128    //データを取得 
  129129    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
  130130 
  131     // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   131    // 値をセット 
  132132    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  133133 
  134     // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
   134    // 画面表示用にデータを変換 
  135135    $arrDisp = array(); 
  136136    $arrDisp["payment"][0] = 0; 
  137137 
  138138    foreach($arrRet as $key => $val) { 
  139         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   139        // クレジットの決済区分を取得 
  140140        if($val["payment"] == 1) { 
  141141            $credit = $val["payment_code"]; 
   
  145145        } 
  146146 
  147         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   147        // コンビニの決済区分を取得 
  148148        if($val["payment"] == 2) { 
  149149            $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
   
  157157    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  158158     
  159     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¶èʬ 
   159    // クレジット支払い区分 
  160160    //$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  161161} 
  162162 
  163 // DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   163// DBからデータを取得する 
  164164function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  165165    global $objQuery; 
   
  187187 
  188188 
  189 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
   189// データの更新処理 
  190190function lfUpdPaymentDB(){ 
  191191    global $objQuery; 
  192192    global $objSess; 
  193193     
  194     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
   194    // 支払い方法にチェックが入っている場合は、ハイフン区切りに編集する 
  195195    $convCnt = count($_POST["credit_method"]); 
  196196    if ($convCnt > 0) { 
   
  201201    } 
  202202 
  203     // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   203    // del_flgを削除にしておく 
  204204    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  205205    $arrDel = array(MDL_REMISE_ID); 
   
  213213 
  214214    foreach($arrEntry as $key => $val){ 
  215         // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   215        // ランクの最大値を取得する 
  216216        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  217217 
  218         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   218        // 支払方法データを取得            
  219219        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  220220 
  221         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÅÐÏ¿ 
   221        // クレジット決済登録 
  222222        if($val == 1) { 
  223223 
  224224            $arrData = array( 
  225                 "payment_method" => "remise¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
   225                "payment_method" => "remiseクレジット" 
  226226                ,"fix" => 3 
  227227                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  244244        } 
  245245 
  246         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   246        // コンビニにチェックが入っていればコンビニを登録する 
  247247        if($val == 2) { 
  248248             
  249249            $arrData = array( 
  250                 "payment_method" => "remise¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   250                "payment_method" => "remiseコンビニ" 
  251251                ,"fix" => 3 
  252252                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  268268        } 
  269269 
  270         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   270        // データが存在していればUPDATE、無ければINSERT 
  271271        if (count($arrPaymentData) > 0) { 
  272272            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_REMISE_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
   
  278278} 
  279279 
  280 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
   280// ルミーズカードクレジット決済結果通知処理 
  281281function lfRemiseCreditResultCheck(){ 
  282282    global $objQuery; 
   
  285285    gfPrintLog("remise card result : ".$_POST["X-TRANID"] , $log_path); 
  286286     
  287     // TRAN_ID ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾ðÊ󤬤¢¤ë¾ì¹ç 
   287    // TRAN_ID を指定されていて、カード情報がある場合 
  288288    if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
  289289         
   
  296296        gfPrintLog("remise credit result end  ----------", $log_path); 
  297297 
  298         // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   298        // IPアドレス制御する場合 
  299299        if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  300300            gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   
  305305        } 
  306306         
  307         // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   307        // 請求番号と金額の取得 
  308308        $order_id = 0; 
  309309        $payment_total = 0; 
   
  320320        gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  321321 
  322         // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   322        // 注文データ取得 
  323323        $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  324324 
  325         // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   325        // 金額の相違 
  326326        if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  327327            gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   
  340340} 
  341341 
  342 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   342// コンビニ入金確認処理 
  343343function lfRemiseConveniCheck(){ 
  344344    global $objQuery; 
   
  347347    gfPrintLog("remise conveni result : ".$_POST["JOB_ID"] , $log_path); 
  348348     
  349     // ɬÍפʥǡ¼¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýǼÄÌÃΤμ«Æ°¼õ¿®¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   349    // 必要なデータが送信されていて、収納通知の自動受信を許可している場合 
  350350    if(isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1){ 
  351351         
  352352        $errFlg = FALSE; 
  353353             
  354         // ¼ýǼºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
   354        // 収納済みの場合 
  355355        if ($_POST["REC_FLG"] == REMISE_CONVENIENCE_CHARGE) { 
  356             // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
   356            // POSTの内容を全てログ保存 
  357357            gfPrintLog("remise conveni charge start----------", $log_path); 
  358358            foreach($_POST as $key => $val){ 
   
  361361            gfPrintLog("remise conveni charge end  ----------", $log_path); 
  362362 
  363             // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   363            // IPアドレス制御する場合 
  364364            if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  365365                gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   
  370370            } 
  371371             
  372             // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   372            // 請求番号と金額の取得 
  373373            $order_id = 0; 
  374374            $payment_total = 0; 
   
  385385            gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  386386             
  387             // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   387            // 注文データ取得 
  388388            $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  389389 
  390             // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   390            // 金額の相違 
  391391            if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  392392                gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   
  396396            } 
  397397             
  398             // JOB_ID¤ÈÀÁµáÈֹ档Æþ¶â¶â³Û¤¬°ìÃפ¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   398            // JOB_IDと請求番号。入金金額が一致する場合のみ、ステータスを入金済みに変更する 
  399399            if ($errFlg) { 
  400400                $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() ". 
   
  402402                $objQuery->query($sql, array($order_id, $_POST["JOB_ID"])); 
  403403             
  404                 //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
   404                //応答結果を表示 
  405405                print(REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK); 
  406406                exit; 
   
  413413 
  414414/** 
  415  * IP¥¢¥É¥ì¥¹ÂÓ°è¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  416  * @param $ip IP¥¢¥É¥ì¥¹ 
   415 * IPアドレス帯域チェック 
   416 * @param $ip IPアドレス 
  417417 * @return boolean 
  418418 */ 
  419419function lfIpAddressDenyCheck($ip) { 
  420420     
  421     // IP¥¢¥É¥ì¥¹ÈϰϤËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   421    // IPアドレス範囲に入ってない場合 
  422422    if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) ||  
  423423        ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_E) < ip2long($ip)) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.