Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/card.php

  r12157 r15078  
  1111class LC_Page { 
  1212    function LC_Page() { 
  13         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  14         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  15         $this->tpl_title = "¥«¡¼¥É·èºÑ"; 
   13        /** 必ず指定する **/ 
   14        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // メインテンプレート 
   15        $this->tpl_title = "カード決済"; 
  1616        /* 
  17          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  18          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  19          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   17         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   18         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   19         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2020        */ 
  2121        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  2828$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  2929 
  30 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   30// パラメータ管理クラス 
  3131$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  32 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   32// パラメータ情報の初期化 
  3333lfInitParam(); 
  34 // POSTÃͤμèÆÀ 
   34// POST値の取得 
  3535$objFormParam->setParam($_POST); 
  3636 
  37 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   37// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  3838$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  3939 
  40 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   40// カート集計処理 
  4141$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4242 
  43 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   43// 一時受注テーブルの読込 
  4444$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  4545 
  46 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   46// カート集計を元に最終計算 
  4747$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4848 
   
  5050    "FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? "; 
  5151 
  52 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   52// 支払い情報を取得 
  5353$arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($arrData["payment_id"])); 
  5454 
  55 // ²èÌÌÁ«°ÜȽÄê 
   55// 画面遷移判定 
  5656switch($_POST["mode"]){ 
  57     //Ìá¤ë 
   57    //戻る 
  5858    case 'return': 
  59         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   59        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  6060        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  61         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   61        // 確認ページへ移動 
  6262        header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  6363        exit; 
   
  6565} 
  6666 
  67 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   67// ルミーズからの返信があった場合 
  6868if (isset($_POST["X-R_CODE"])) { 
  6969     
  7070    $err_detail = ""; 
  7171     
  72     // ÄÌ¿®»þ¥¨¥é¡¼ 
   72    // 通信時エラー 
  7373    if ($_POST["X-R_CODE"] != $arrRemiseErrorWord["OK"]) { 
  7474        $err_detail = $_POST["X-R_CODE"]; 
  75         sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
   75        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail); 
  7676         
  77     // ÄÌ¿®·ë²ÌÀµ¾ï 
   77    // 通信結果正常 
  7878    } else { 
  7979         
   
  8585        gfPrintLog("remise card finish end  ----------", $log_path); 
  8686     
  87         // ¶â³Û¤ÎÀ°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   87        // 金額の整合性チェック 
  8888        if ($arrData["payment_total"] != $_POST["X-TOTAL"] && $arrData["credit_result"] != $_POST["X-TRANID"]) { 
  89             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
   89            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・請求金額と支払い金額が違います。"); 
  9090        } 
  9191         
  92         // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   92        // 正常な推移であることを記録しておく 
  9393        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  9494         
  95         // POST¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ 
   95        // POSTデータを保存 
  9696        $arrVal["credit_result"] = $_POST["X-TRANID"]; 
  9797        $arrVal["memo01"] = PAYMENT_CREDIT_ID; 
   
  9999        $arrVal["memo04"] = $_POST["X-TRANID"]; 
  100100         
  101         // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
  102         $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Remise¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É", "value" => $_POST["X-TRANID"]); 
   101        // トランザクションコード 
   102        $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Remiseトランザクションコード", "value" => $_POST["X-TRANID"]); 
  103103        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
  104104         
  105         // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   105        // 決済送信データ作成 
  106106        $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
  107107        $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"]; 
   
  109109        $arrVal['memo05'] = serialize($arrModule); 
  110110         
  111         // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   111        // 受注一時テーブルに更新 
  112112        sfRegistTempOrder($uniqid, $arrVal); 
  113113 
  114         // ´°Î»²èÌ̤ؠ
   114        // 完了画面へ 
  115115        header("Location: " .  URL_SHOP_COMPLETE); 
  116116    } 
  117117} 
  118118 
  119 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
   119// EC-CUBE側の通知用URL 
  120120$retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  121121$exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  122122 
  123123$arrSendData = array( 
  124     'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo04"], // ÀܳÀèURL 
  125     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],    // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  126     'MAIL' => $arrData["order_email"],          // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  127     'AMOUNT' => $arrData["subtotal"],           // ¶â³Û 
  128     'TAX' => $arrData["deliv_fee"],             // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  129     'TOTAL' => $arrData["payment_total"],       // ¹ç·×¶â³Û 
  130     'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],       // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  131     'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],       // ¥Û¥¹¥ÈID 
  132     'JOB' => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,           // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É  
  133     'ITEM' => '0000120',                        // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
  134     'RETURL' => $retUrl,                        // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  135     'NG_RETURL' => $retUrl,                 // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  136     'EXITURL' => $exitUrl,                      // Ìá¤êÀèURL 
   124    'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo04"], // 接続先URL 
   125    'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],    // オーダー番号 
   126    'MAIL' => $arrData["order_email"],          // メールアドレス 
   127    'AMOUNT' => $arrData["subtotal"],           // 金額 
   128    'TAX' => $arrData["deliv_fee"],             // 送料 + 税 
   129    'TOTAL' => $arrData["payment_total"],       // 合計金額 
   130    'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],       // 店舗コード 
   131    'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],       // ホストID 
   132    'JOB' => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,           // ジョブコード  
   133    'ITEM' => '0000120',                        // 商品コード(ルミーズ固定) 
   134    'RETURL' => $retUrl,                        // 完了通知URL 
   135    'NG_RETURL' => $retUrl,                 // NG完了通知URL 
   136    'EXITURL' => $exitUrl,                      // 戻り先URL 
  137137    'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE 
  138138); 
  139139 
  140 // »Ùʧ¤¤Êýˡɽ¼¨½èÍý 
   140// 支払い方法表示処理 
  141141$objFormParam->setValue("credit_method", $arrPayment[0]["memo08"]); 
  142142$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
   
  147147} 
  148148 
  149 // ʬ³ä²ó¿ôɽ¼¨½èÍý(´ÉÍý²èÌ̤ǤÎÀßÄê²ó¿ô°ÊÆâ¤Þ¤Çɽ¼¨) 
   149// 分割回数表示処理(管理画面での設定回数以内まで表示) 
  150150foreach($arrCreditDivide as $key => $val) { 
  151151    if ($arrPayment[0]["memo09"] >= $val) { 
   
  160160$objView->assignobj($objPage); 
  161161 
  162 // ½ÐÎÏÆâÍƤòSJIS¤Ë¤¹¤ë(¥ë¥ß¡¼¥ºÂбþ) 
   162// 出力内容をSJISにする(ルミーズ対応) 
  163163mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
  164164$objView->display(MODULE_PATH . "mdl_remise/card.tpl"); 
   
  166166//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  167167 
  168 //¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   168//パラメータの初期化 
  169169function lfInitParam() { 
  170170    global $objFormParam; 
  171     $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
   171    $objFormParam->addParam("支払い方法", "credit_method"); 
  172172} 
  173173 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.