Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
7 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/card.php

  r12157 r15078  
  1111class LC_Page { 
  1212    function LC_Page() { 
  13         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  14         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  15         $this->tpl_title = "¥«¡¼¥É·èºÑ"; 
   13        /** 必ず指定する **/ 
   14        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/card.tpl';          // メインテンプレート 
   15        $this->tpl_title = "カード決済"; 
  1616        /* 
  17          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  18          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  19          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   17         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   18         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   19         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2020        */ 
  2121        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  2828$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  2929 
  30 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   30// パラメータ管理クラス 
  3131$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  32 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   32// パラメータ情報の初期化 
  3333lfInitParam(); 
  34 // POSTÃͤμèÆÀ 
   34// POST値の取得 
  3535$objFormParam->setParam($_POST); 
  3636 
  37 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   37// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  3838$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  3939 
  40 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   40// カート集計処理 
  4141$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4242 
  43 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   43// 一時受注テーブルの読込 
  4444$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  4545 
  46 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   46// カート集計を元に最終計算 
  4747$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4848 
   
  5050    "FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? "; 
  5151 
  52 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   52// 支払い情報を取得 
  5353$arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($arrData["payment_id"])); 
  5454 
  55 // ²èÌÌÁ«°ÜȽÄê 
   55// 画面遷移判定 
  5656switch($_POST["mode"]){ 
  57     //Ìá¤ë 
   57    //戻る 
  5858    case 'return': 
  59         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   59        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  6060        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  61         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   61        // 確認ページへ移動 
  6262        header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  6363        exit; 
   
  6565} 
  6666 
  67 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   67// ルミーズからの返信があった場合 
  6868if (isset($_POST["X-R_CODE"])) { 
  6969     
  7070    $err_detail = ""; 
  7171     
  72     // ÄÌ¿®»þ¥¨¥é¡¼ 
   72    // 通信時エラー 
  7373    if ($_POST["X-R_CODE"] != $arrRemiseErrorWord["OK"]) { 
  7474        $err_detail = $_POST["X-R_CODE"]; 
  75         sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
   75        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail); 
  7676         
  77     // ÄÌ¿®·ë²ÌÀµ¾ï 
   77    // 通信結果正常 
  7878    } else { 
  7979         
   
  8585        gfPrintLog("remise card finish end  ----------", $log_path); 
  8686     
  87         // ¶â³Û¤ÎÀ°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   87        // 金額の整合性チェック 
  8888        if ($arrData["payment_total"] != $_POST["X-TOTAL"] && $arrData["credit_result"] != $_POST["X-TRANID"]) { 
  89             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
   89            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・請求金額と支払い金額が違います。"); 
  9090        } 
  9191         
  92         // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   92        // 正常な推移であることを記録しておく 
  9393        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  9494         
  95         // POST¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ 
   95        // POSTデータを保存 
  9696        $arrVal["credit_result"] = $_POST["X-TRANID"]; 
  9797        $arrVal["memo01"] = PAYMENT_CREDIT_ID; 
   
  9999        $arrVal["memo04"] = $_POST["X-TRANID"]; 
  100100         
  101         // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
  102         $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Remise¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É", "value" => $_POST["X-TRANID"]); 
   101        // トランザクションコード 
   102        $arrMemo["trans_code"] = array("name"=>"Remiseトランザクションコード", "value" => $_POST["X-TRANID"]); 
  103103        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
  104104         
  105         // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   105        // 決済送信データ作成 
  106106        $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
  107107        $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"]; 
   
  109109        $arrVal['memo05'] = serialize($arrModule); 
  110110         
  111         // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   111        // 受注一時テーブルに更新 
  112112        sfRegistTempOrder($uniqid, $arrVal); 
  113113 
  114         // ´°Î»²èÌ̤ؠ
   114        // 完了画面へ 
  115115        header("Location: " .  URL_SHOP_COMPLETE); 
  116116    } 
  117117} 
  118118 
  119 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
   119// EC-CUBE側の通知用URL 
  120120$retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  121121$exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  122122 
  123123$arrSendData = array( 
  124     'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo04"], // ÀܳÀèURL 
  125     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],    // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  126     'MAIL' => $arrData["order_email"],          // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  127     'AMOUNT' => $arrData["subtotal"],           // ¶â³Û 
  128     'TAX' => $arrData["deliv_fee"],             // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  129     'TOTAL' => $arrData["payment_total"],       // ¹ç·×¶â³Û 
  130     'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],       // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  131     'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],       // ¥Û¥¹¥ÈID 
  132     'JOB' => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,           // ¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥É  
  133     'ITEM' => '0000120',                        // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(¥ë¥ß¡¼¥º¸ÇÄê) 
  134     'RETURL' => $retUrl,                        // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  135     'NG_RETURL' => $retUrl,                 // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  136     'EXITURL' => $exitUrl,                      // Ìá¤êÀèURL 
   124    'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo04"], // 接続先URL 
   125    'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],    // オーダー番号 
   126    'MAIL' => $arrData["order_email"],          // メールアドレス 
   127    'AMOUNT' => $arrData["subtotal"],           // 金額 
   128    'TAX' => $arrData["deliv_fee"],             // 送料 + 税 
   129    'TOTAL' => $arrData["payment_total"],       // 合計金額 
   130    'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],       // 店舗コード 
   131    'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],       // ホストID 
   132    'JOB' => REMISE_PAYMENT_JOB_CODE,           // ジョブコード  
   133    'ITEM' => '0000120',                        // 商品コード(ルミーズ固定) 
   134    'RETURL' => $retUrl,                        // 完了通知URL 
   135    'NG_RETURL' => $retUrl,                 // NG完了通知URL 
   136    'EXITURL' => $exitUrl,                      // 戻り先URL 
  137137    'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE 
  138138); 
  139139 
  140 // »Ùʧ¤¤Êýˡɽ¼¨½èÍý 
   140// 支払い方法表示処理 
  141141$objFormParam->setValue("credit_method", $arrPayment[0]["memo08"]); 
  142142$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
   
  147147} 
  148148 
  149 // ʬ³ä²ó¿ôɽ¼¨½èÍý(´ÉÍý²èÌ̤ǤÎÀßÄê²ó¿ô°ÊÆâ¤Þ¤Çɽ¼¨) 
   149// 分割回数表示処理(管理画面での設定回数以内まで表示) 
  150150foreach($arrCreditDivide as $key => $val) { 
  151151    if ($arrPayment[0]["memo09"] >= $val) { 
   
  160160$objView->assignobj($objPage); 
  161161 
  162 // ½ÐÎÏÆâÍƤòSJIS¤Ë¤¹¤ë(¥ë¥ß¡¼¥ºÂбþ) 
   162// 出力内容をSJISにする(ルミーズ対応) 
  163163mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
  164164$objView->display(MODULE_PATH . "mdl_remise/card.tpl"); 
   
  166166//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  167167 
  168 //¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   168//パラメータの初期化 
  169169function lfInitParam() { 
  170170    global $objFormParam; 
  171     $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
   171    $objFormParam->addParam("支払い方法", "credit_method"); 
  172172} 
  173173 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/card.tpl

  r12157 r15078  
  5858</head> 
  5959 
  60 <!-- ¢§ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¹¥¿¡¼¥È --> 
   60<!-- ▼ BODY部 スタート --> 
  6161<body bgcolor="#ffe9e6" text="#555555" link="#3a75af" vlink="#3a75af" alink="#3a75af" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="preLoadImg('/'); "> 
  6262<noscript> 
   
  6767<a name="top" id="top"></a> 
  6868 
  69 <!--¢§HEADER--> 
   69<!--HEADER--> 
  7070<!--{if $arrPageLayout.header_chk != 2}-->  
  7171<!--{assign var=header_dir value="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/header.tpl"}--> 
  7272<!--{include file= $header_dir}--> 
  7373<!--{/if}--> 
  74 <!--¢¥HEADER--> 
  75  
  76 <!--¢§MAIN--> 
   74<!--HEADER--> 
   75 
   76<!--MAIN--> 
  7777<div id="base"> 
  7878<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   
  8686 
  8787            <tr valign="top"> 
  88                 <!--¢§º¸¥Ê¥Ó--> 
  89                                 <!--¢¥º¸¥Ê¥Ó--> 
   88                <!--▼左ナビ--> 
   89                                <!--▲左ナビ--> 
  9090             
  9191                <td align="center" width=100%> 
  9292                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  9393                     
  94                     <!--¢§¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
  95                                         <!--¢¥¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
   94                    <!--▼メイン上部--> 
   95                                        <!--▲メイン上部--> 
  9696                     
  9797                    <tr><td align="center"> 
  98 <!--¢§CONTENTS--> 
   98<!--CONTENTS--> 
  9999<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  100100    <tr> 
  101101        <td align="center" bgcolor="#ffffff"> 
  102         <!--¢§MAIN ONTENTS--> 
  103         <!--{*¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì--> 
   102        <!--MAIN ONTENTS--> 
   103        <!--{*購入手続きの流れ--> 
  104104        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  105105            <tr> 
  106                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td> 
   106                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="購入手続きの流れ"></td> 
  107107            </tr> 
  108108            <tr><td height="15"></td></tr> 
  109109        </table> 
  110         <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì*}--> 
   110        <!--購入手続きの流れ*}--> 
  111111         
  112112        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  113113            <tr> 
  114                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/credit_title.jpg" width="700" height="40" alt="¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ"></td> 
   114                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/credit_title.jpg" width="700" height="40" alt="クレジット決済"></td> 
  115115            </tr> 
  116116            <tr><td height="15"></td></tr> 
  117117            <tr> 
  118                 <td class="fs12">²¼µ­¤«¤é¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ò¤´ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /> 
  119                 °ì³çʧ¤¤¡¢¥ê¥Ü¥ë¥Ó¥ó¥°Ê§¤¤¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¬³ä²ó¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br /> 
  120                 ʬ³äʧ¤¤¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¬³ä²ó¿ô¤òÁªÂò¤·¡¢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td> 
   118                <td class="fs12">下記から、支払い方法をご選択してください。<br /> 
   119                一括払い、リボルビング払いを選択した場合は、分割回数を選択する必要はありません。<br /> 
   120                分割払いを選択した場合は、分割回数を選択し、一番下の「ご注文完了ページへ」ボタンをクリックしてください。</td> 
  121121            </tr> 
  122122            <tr><td height="20"></td></tr> 
   
  140140            <tr> 
  141141                <td bgcolor="#cccccc"> 
  142                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é--> 
   142                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここから--> 
  143143                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  144144                    <tr> 
  145                         <td width="10%" align="center" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">ÁªÂò</td> 
  146                         <td width="90%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">»Ùʧ¤¤ÊýË¡</td> 
   145                        <td width="10%" align="center" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">選択</td> 
   146                        <td width="90%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">支払い方法</td> 
  147147                    </tr> 
  148148                    <!--{foreach key=key item=item from=$arrCreMet}--> 
   
  153153                    <!--{/foreach}--> 
  154154                </table> 
  155                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   155                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここまで--> 
  156156                </td> 
  157157            </tr> 
   
  161161            <tr> 
  162162                <td bgcolor="#cccccc"> 
  163                 <!--ʬ³ä²ó¿ô¤³¤³¤«¤é-->      
   163                <!--分割回数ここから-->      
  164164                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  165165                    <tr> 
  166                         <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ʬ³ä²ó¿ô</td> 
   166                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">分割回数</td> 
  167167                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"> 
  168168                        <!--{assign var=key value="PTIMES"}--> 
  169169                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  170170                        <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"> 
  171                         <option value="1" selected="">»ØÄê¤Ê¤·</option> 
   171                        <option value="1" selected="">指定なし</option> 
  172172                        <!--{html_options options=$arrCreDiv selected=$arrForm[$key].value}--> 
  173173                        </select></td> 
  174174                    </tr> 
  175175                </table> 
  176                 <!--ʬ³ä²ó¿ô¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   176                <!--分割回数ここまで--> 
  177177                </td> 
  178178            </tr> 
   
  182182            <tr> 
  183183                <td align="center"> 
  184                     <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->" onclick="fnFormModeSubmit('form2', 'return', '', '');return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03" /></a> 
   184                    <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->" onclick="fnFormModeSubmit('form2', 'return', '', '');return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="戻る" border="0" name="back03" id="back03" /></a> 
  185185                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="20" height="" alt="" /> 
  186                     <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
   186                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="ご注文完了ページへ" border="0" name="next" id="next" /> 
  187187                </td> 
  188188            </tr> 
  189189            </form> 
  190190        </table> 
  191         <!--¢¥MAIN ONTENTS--> 
   191        <!--MAIN ONTENTS--> 
  192192        </td> 
  193193    </tr> 
  194194</table> 
  195 <!--¢¥CONTENTS--> 
   195<!--CONTENTS--> 
  196196</td></tr> 
  197197                     
  198                     <!--¢§¥á¥¤¥ó²¼Éô--> 
   198                    <!--▼メイン下部--> 
  199199                    <tr><td align="center"> 
  200200                                        </td><tr> 
  201                     <!--¢¥¥á¥¤¥ó²¼Éô-->                  
   201                    <!--▲メイン下部-->                    
  202202     
  203203                    </table> 
  204204                </td> 
  205205 
  206                 <!--¢§±¦¥Ê¥Ó--> 
  207                                 <!--¢¥±¦¥Ê¥Ó--> 
   206                <!--▼右ナビ--> 
   207                                <!--▲右ナビ--> 
  208208 
  209209            </tr> 
   
  216216 
  217217</div> 
  218 <!--¢¥MAIN--> 
  219  
  220 <!--¢§FOTTER--> 
   218<!--MAIN--> 
   219 
   220<!--FOTTER--> 
  221221<!--{if $arrPageLayout.footer_chk != 2}-->  
  222222<!--{include file="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/footer.tpl"}--> 
  223223<!--{/if}--> 
  224 <!--¢¥FOTTER--> 
   224<!--FOTTER--> 
  225225</div> 
  226 <!--{* EBiS¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
   226<!--{* EBiSタグ表示用 *}--> 
  227227<!--{$tpl_mainpage|sfPrintEbisTag}--> 
  228 <!--{* ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
   228<!--{* アフィリエイトタグ表示用 *}--> 
  229229<!--{$tpl_conv_page|sfPrintAffTag:$tpl_aff_option}--> 
  230230 
  231231 
  232 </body><!-- ¢¥ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¨¥ó¥É --> 
   232</body><!-- ▲ BODY部 エンド --> 
  233233 
  234234</html> 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.php

  r12157 r15078  
  1313    function LC_Page() { 
  1414        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl"; 
  15         $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"; 
   15        $this->tpl_title = "コンビニ決済"; 
  1616        /* 
  17          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  18          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  19          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   17         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   18         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   19         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2020        */ 
  2121        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  3131$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3232 
  33 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   33// パラメータ管理クラス 
  3434$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  3535 
  36 // POSTÃͤμèÆÀ 
   36// POST値の取得 
  3737$objFormParam->setParam($_POST); 
  3838 
  39 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   39// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4040$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4141 
  42 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   42// カート集計処理 
  4343$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  4444 
  45 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   45// 一時受注テーブルの読込 
  4646$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  4747 
  48 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   48// カート集計を元に最終計算 
  4949$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5050 
  51 // Âåɽ¾¦ÉʾðÊó 
   51// 代表商品情報 
  5252$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0]; 
  5353 
  54 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   54// 支払い情報を取得 
  5555$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"])); 
  5656 
  57 // ³Îǧ²èÌ̤ËÌá¤ë 
   57// 確認画面に戻る 
  5858switch($_POST["mode"]){ 
  59     //Ìá¤ë 
   59    //戻る 
  6060    case 'return': 
  61         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   61        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  6262        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  63         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   63        // 確認ページへ移動 
  6464        header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  6565        exit; 
   
  6767} 
  6868 
  69 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   69// ルミーズからの返信があった場合 
  7070if (isset($_POST["X-R_CODE"])) { 
  7171 
  7272    $err_detail = ""; 
  7373     
  74     // ÄÌ¿®»þ¥¨¥é¡¼ 
   74    // 通信時エラー 
  7575    if ($_POST["X-R_CODE"] != $arrRemiseErrorWord["OK"]) { 
  7676        $err_detail = $_POST["X-R_CODE"]; 
  77         sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
   77        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail); 
  7878     
  79     // ÄÌ¿®·ë²ÌÀµ¾ï 
   79    // 通信結果正常 
  8080    } else { 
  8181 
   
  8787        gfPrintLog("remise conveni finish end  ----------", $log_path); 
  8888 
  89         // ¶â³Û¤ÎÀ°¹çÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   89        // 金額の整合性チェック 
  9090        if ($arrData["payment_total"] != $_POST["X-TOTAL"]) { 
  91             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦ÀÁµá¶â³Û¤È»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
   91            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・請求金額と支払い金額が違います。"); 
  9292        } 
  9393         
  94         // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   94        // 正常な推移であることを記録しておく 
  9595        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  9696         
  97         // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÃͤμèÆÀ 
  98         $job_id = lfSetConvMSG("¥¸¥ç¥ÖID(REMISE)", $_POST["X-JOB_ID"]); 
  99         $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤´ü¸Â", $_POST["X-PAYDATE"]); 
  100         $conveni_type = lfSetConvMSG("»Ùʧ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë", $arrConvenience[$_POST["X-PAY_CSV"]]); 
  101         $payment_total = lfSetConvMSG("¹ç·×¶â³Û", $_POST["X-TOTAL"]); 
  102         $receipt_no = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·ÈÖ¹æ", $_POST["X-PAY_NO1"]); 
   97        // ルミーズからの値の取得 
   98        $job_id = lfSetConvMSG("ジョブID(REMISE)", $_POST["X-JOB_ID"]); 
   99        $payment_limit = lfSetConvMSG("支払い期限", $_POST["X-PAYDATE"]); 
   100        $conveni_type = lfSetConvMSG("支払いコンビニ", $arrConvenience[$_POST["X-PAY_CSV"]]); 
   101        $payment_total = lfSetConvMSG("合計金額", $_POST["X-TOTAL"]); 
   102        $receipt_no = lfSetConvMSG("コンビニ払い出し番号", $_POST["X-PAY_NO1"]); 
  103103 
  104         // ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤ßURL¤¬¤Ê¤¤ 
   104        // ファミリーマートのみURLがない 
  105105        if ($_POST["X-PAY_CSV"] != "D030") { 
  106             $payment_url = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ëʧ¤¤½Ð¤·URL", $_POST["X-PAY_NO2"]); 
   106            $payment_url = lfSetConvMSG("コンビニ払い出しURL", $_POST["X-PAY_NO2"]); 
  107107        } else { 
  108             $payment_url = lfSetConvMSG("ÃíʸÈÖ¹æ", $_POST["X-PAY_NO2"]); 
   108            $payment_url = lfSetConvMSG("注文番号", $_POST["X-PAY_NO2"]); 
  109109        } 
  110110         
  111         $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;             // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  112         $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;       // ʧ¹þɼURL(PC) 
  113         $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;         // ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  114         $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;   // »Ùʧ¤¤´ü¸Â 
  115         $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true); 
   111        $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;             // コンビニの種類 
   112        $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;       // 払込票URL(PC) 
   113        $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;         // 払込票番号 
   114        $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;   // 支払い期限 
   115        $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("コンビニ決済", true); 
  116116         
  117         // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   117        // 決済送信データ作成 
  118118        $arrModule['module_id'] = MDL_REMISE_ID; 
  119119        $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"]; 
  120120        $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
  121121         
  122         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë 
   122        // ステータスは未入金にする 
  123123        $sqlval['status'] = 2; 
  124124         
  125         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   125        // コンビニ決済情報を格納 
  126126        $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet); 
  127127        $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
   
  131131        $sqlval['memo05'] = serialize($arrModule); 
  132132 
  133         // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   133        // 受注一時テーブルに更新 
  134134        sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval); 
  135135 
   
  138138} 
  139139 
  140 // EC-CUBE¦¤ÎÄÌÃÎÍÑURL 
   140// EC-CUBE側の通知用URL 
  141141$retUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php?module_id=' . MDL_REMISE_ID; 
  142142$exitUrl = SITE_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
  143143$tel = $arrData["order_tel01"].$arrData["order_tel02"].$arrData["order_tel03"]; 
  144144 
  145 // ½»½êÀ°·Á 
   145// 住所整形 
  146146$pref = $arrPref[$arrData["order_pref"]]; 
  147147$address1 = mb_convert_kana($arrData["order_addr01"], "ASKHV"); 
  148148$address2 = mb_convert_kana($arrData["order_addr02"], "ASKHV"); 
  149149 
  150 // ¾¦ÉÊ̾À°·Á(ºÇÂç7¸Ä¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤È¤·¤ÆÁ´ÂΤǽÐÎϤ¹¤ë) 
  151 $itemName = "¾¦ÉÊÂå¶â"; 
   150// 商品名整形(最大7個のため、商品代金として全体で出力する) 
   151$itemName = "商品代金"; 
  152152$itemPlace = $arrData["payment_total"] - $arrData["deliv_fee"]; 
  153153 
  154154$arrSendData = array( 
  155     'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo05"],     // ÀܳÀèURL 
  156     'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // ÀÁµáÈÖ¹æ(EC-CUBE) 
  157     'MAIL' => $arrData["order_email"],              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  158     'NAME1' => $arrData["order_name01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾1 
  159     'NAME2' => $arrData["order_name02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾2 
  160     'KANA1' => $arrData["order_kana01"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)1 
  161     'KANA2' => $arrData["order_kana02"],            // ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾(¥«¥Ê)2 
  162     'TEL' => $tel,                                  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  163     'YUBIN1' => $arrData["order_zip01"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ1 
  164     'YUBIN2' => $arrData["order_zip02"],            // ͹ÊØÈÖ¹æ2 
  165     'ADD1' => $pref,                                // ½»½ê1 
  166     'ADD2' => $address1,                            // ½»½ê2 
  167     'ADD3' => $address2,                            // ½»½ê3 
  168     'MSUM_01' => $arrData["subtotal"],              // ¶â³Û 
  169     'TAX' => $arrData["deliv_fee"],                 // Á÷ÎÁ + ÀÇ 
  170     'TOTAL' => $arrData["payment_total"],           // ¹ç·×¶â³Û 
  171     'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],           // ŹÊÞ¥³¡¼¥É 
  172     'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],           // ¥Û¥¹¥ÈID 
  173     'RETURL' => $retUrl,                            // ´°Î»ÄÌÃÎURL 
  174     'NG_RETURL' => $retUrl,                     // NG´°Î»ÄÌÃÎURL 
  175     'EXITURL' => $exitUrl,                          // Ìá¤êÀèURL 
  176     'MNAME_01' => $itemName,                        // ¾¦ÉÊ̾ 
  177     'MSUM_01' => $itemPlace,                        // ¾¦ÉÊÂå¶â¹ç·×(Á÷ÎÁ+Àǰʳ°) 
   155    'SEND_URL' => $arrPayment[0]["memo05"],     // 接続先URL 
   156    'S_TORIHIKI_NO' => $arrData["order_id"],        // 請求番号(EC-CUBE) 
   157    'MAIL' => $arrData["order_email"],              // メールアドレス 
   158    'NAME1' => $arrData["order_name01"],            // ユーザー名1 
   159    'NAME2' => $arrData["order_name02"],            // ユーザー名2 
   160    'KANA1' => $arrData["order_kana01"],            // ユーザー名(カナ)1 
   161    'KANA2' => $arrData["order_kana02"],            // ユーザー名(カナ)2 
   162    'TEL' => $tel,                                  // 電話番号 
   163    'YUBIN1' => $arrData["order_zip01"],            // 郵便番号1 
   164    'YUBIN2' => $arrData["order_zip02"],            // 郵便番号2 
   165    'ADD1' => $pref,                                // 住所1 
   166    'ADD2' => $address1,                            // 住所2 
   167    'ADD3' => $address2,                            // 住所3 
   168    'MSUM_01' => $arrData["subtotal"],              // 金額 
   169    'TAX' => $arrData["deliv_fee"],                 // 送料 + 税 
   170    'TOTAL' => $arrData["payment_total"],           // 合計金額 
   171    'SHOPCO' => $arrPayment[0]["memo01"],           // 店舗コード 
   172    'HOSTID' => $arrPayment[0]["memo02"],           // ホストID 
   173    'RETURL' => $retUrl,                            // 完了通知URL 
   174    'NG_RETURL' => $retUrl,                     // NG完了通知URL 
   175    'EXITURL' => $exitUrl,                          // 戻り先URL 
   176    'MNAME_01' => $itemName,                        // 商品名 
   177    'MSUM_01' => $itemPlace,                        // 商品代金合計(送料+税以外) 
  178178    'REMARKS3' => MDL_REMISE_POST_VALUE 
  179179); 
   
  183183$objView->assignobj($objPage); 
  184184 
  185 // ½ÐÎÏÆâÍƤòSJIS¤Ë¤¹¤ë(¥ë¥ß¡¼¥ºÂбþ) 
   185// 出力内容をSJISにする(ルミーズ対応) 
  186186mb_http_output(REMISE_SEND_ENCODE); 
  187187$objView->display(MODULE_PATH . "mdl_remise/convenience.tpl"); 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/convenience.tpl

  r12157 r15078  
  5858</head> 
  5959 
  60 <!-- ¢§ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¹¥¿¡¼¥È --> 
   60<!-- ▼ BODY部 スタート --> 
  6161<body bgcolor="#ffe9e6" text="#555555" link="#3a75af" vlink="#3a75af" alink="#3a75af" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="preLoadImg('/'); "> 
  6262<noscript> 
   
  6767<a name="top" id="top"></a> 
  6868 
  69 <!--¢§HEADER--> 
   69<!--HEADER--> 
  7070<!--{if $arrPageLayout.header_chk != 2}-->  
  7171<!--{assign var=header_dir value="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/header.tpl"}--> 
  7272<!--{include file= $header_dir}--> 
  7373<!--{/if}--> 
  74 <!--¢¥HEADER--> 
  75  
  76 <!--¢§MAIN--> 
   74<!--HEADER--> 
   75 
   76<!--MAIN--> 
  7777<div id="base"> 
  7878<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   
  8686 
  8787            <tr valign="top"> 
  88                 <!--¢§º¸¥Ê¥Ó--> 
  89                                 <!--¢¥º¸¥Ê¥Ó--> 
   88                <!--▼左ナビ--> 
   89                                <!--▲左ナビ--> 
  9090             
  9191                <td align="center" width=100%> 
  9292                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  9393                     
  94                     <!--¢§¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
  95                                         <!--¢¥¥á¥¤¥ó¾åÉô--> 
   94                    <!--▼メイン上部--> 
   95                                        <!--▲メイン上部--> 
  9696                     
  9797                    <tr><td align="center"> 
  98 <!--¢§CONTENTS--> 
   98<!--CONTENTS--> 
  9999<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  100100    <tr> 
  101101        <td align="center" bgcolor="#ffffff"> 
  102         <!--¢§MAIN ONTENTS--> 
  103         <!--{*¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì--> 
   102        <!--MAIN ONTENTS--> 
   103        <!--{*購入手続きの流れ--> 
  104104        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  105105            <tr> 
  106                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td> 
   106                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="購入手続きの流れ"></td> 
  107107            </tr> 
  108108            <tr><td height="15"></td></tr> 
  109109        </table> 
  110         <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì*}--> 
   110        <!--購入手続きの流れ*}--> 
  111111         
  112112        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  113113            <tr> 
  114                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"></td> 
   114                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="コンビニ決済"></td> 
  115115            </tr> 
  116116            <tr><td height="15"></td></tr> 
  117117            <tr> 
  118                 <td class="fs12">ɬÍ×»ö¹à¤ò³Îǧ¤·¡¢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td> 
   118                <td class="fs12">必要事項を確認し、一番下の「ご注文完了ページへ」ボタンをクリックしてください。</td> 
  119119            </tr> 
  120120            <tr><td height="20"></td></tr> 
   
  150150            <tr> 
  151151                <td bgcolor="#cccccc"> 
  152                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é-->      
   152                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここから-->      
  153153                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
  154154                    <tr> 
  155                         <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°</td> 
   155                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">お名前</td> 
  156156                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.NAME1|escape}--><!--{$arrSendData.NAME2|escape}--></td> 
  157157                    </tr> 
  158158                    <tr> 
  159                         <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°(¥«¥Ê)</td> 
   159                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">お名前(カナ)</td> 
  160160                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.KANA1|escape}--><!--{$arrSendData.KANA2|escape}--></td> 
  161161                    </tr> 
  162162                    <tr> 
  163                         <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ</td> 
   163                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">電話番号</td> 
  164164                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.TEL|escape}--></td> 
  165165                    </tr> 
  166166                    <tr> 
  167                         <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¹ç·×¶â³Û</td> 
  168                         <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.TOTAL|escape}-->±ß</td> 
   167                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">合計金額</td> 
   168                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><!--{$arrSendData.TOTAL|escape}--></td> 
  169169                    </tr> 
  170170                </table> 
  171                 <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   171                <!--お支払方法・お届け時間の指定・その他お問い合わせここまで--> 
  172172                </td> 
  173173            </tr> 
   
  176176            <tr> 
  177177                <td align="center"> 
  178                     <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->" onclick="fnFormModeSubmit('form2', 'return', '', '');return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a> 
   178                    <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->" onclick="fnFormModeSubmit('form2', 'return', '', '');return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="戻る" border="0" name="back03" id="back03"/></a> 
  179179                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="20" height="" alt="" /> 
  180                     <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
   180                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="ご注文完了ページへ" border="0" name="next" id="next" /> 
  181181                </td> 
  182182            </tr> 
  183183            </form> 
  184184        </table> 
  185         <!--¢¥MAIN ONTENTS--> 
   185        <!--MAIN ONTENTS--> 
  186186        </td> 
  187187    </tr> 
  188188</table> 
  189 <!--¢¥CONTENTS--> 
   189<!--CONTENTS--> 
  190190</td></tr> 
  191191                     
  192                     <!--¢§¥á¥¤¥ó²¼Éô--> 
   192                    <!--▼メイン下部--> 
  193193                    <tr><td align="center"> 
  194194                                        </td><tr> 
  195                     <!--¢¥¥á¥¤¥ó²¼Éô-->                  
   195                    <!--▲メイン下部-->                    
  196196     
  197197                    </table> 
  198198                </td> 
  199199 
  200                 <!--¢§±¦¥Ê¥Ó--> 
  201                                 <!--¢¥±¦¥Ê¥Ó--> 
   200                <!--▼右ナビ--> 
   201                                <!--▲右ナビ--> 
  202202 
  203203            </tr> 
   
  210210 
  211211</div> 
  212 <!--¢¥MAIN--> 
  213  
  214 <!--¢§FOTTER--> 
   212<!--MAIN--> 
   213 
   214<!--FOTTER--> 
  215215<!--{if $arrPageLayout.footer_chk != 2}-->  
  216216<!--{include file="`$smarty.const.HTML_PATH`user_data/include/footer.tpl"}--> 
  217217<!--{/if}--> 
  218 <!--¢¥FOTTER--> 
   218<!--FOTTER--> 
  219219</div> 
  220 <!--{* EBiS¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
   220<!--{* EBiSタグ表示用 *}--> 
  221221<!--{$tpl_mainpage|sfPrintEbisTag}--> 
  222 <!--{* ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°É½¼¨ÍÑ *}--> 
   222<!--{* アフィリエイトタグ表示用 *}--> 
  223223<!--{$tpl_conv_page|sfPrintAffTag:$tpl_aff_option}--> 
  224224 
  225225 
  226 </body><!-- ¢¥ £Â£Ï£Ä£ÙÉô ¥¨¥ó¥É --> 
   226</body><!-- ▲ BODY部 エンド --> 
  227227 
  228228</html> 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.inc

  r12157 r15078  
  88 */ 
  99 
  10 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
   10// ルミーズモジュールID 
  1111define("MDL_REMISE_ID", 5); 
  1212 
  13 // EC-CUBE¡¦¥ë¥ß¡¼¥º¶¦ÄÌID 
   13// EC-CUBE・ルミーズ共通ID 
  1414define("MDL_REMISE_POST_VALUE", A0000155); 
  1515 
  16 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÍÑ¥¨¥ó¥³¡¼¥É 
   16// ルミーズへのデータ送信用エンコード 
  1717define("REMISE_SEND_ENCODE", 'SJIS-win'); 
  1818 
  19 // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾å¸Â¡¦²¼¸Â¶â³Û 
   19// クレジット決済・コンビニ決済上限・下限金額 
  2020define("REMISE_CREDIT_UPPER", 500000); 
  2121define("REMISE_CONVENIENCE_UPPER", 500000); 
  2222define("REMISE_CONVENIENCE_BOTTOM", 200); 
  2323 
  24 // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¥³¡¼¥É(10:°ì³ç 61:ʬ³ä 80:¥ê¥Ü) 
   24// クレジット支払いコード(10:一括 61:分割 80:リボ) 
  2525define("REMISE_PAYMENT_METHOD_LUMP", 10); 
  2626define("REMISE_PAYMENT_METHOD_DIVIDE", 61); 
  2727define("REMISE_PAYMENT_METHOD_REVO", 80); 
  2828 
  29 // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈºÇÂç»Ùʧ¤¤²ó¿ô 
  30 // EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤ 
   29// クレジット最大支払い回数 
   30// ECサイト様の条件に合わせて変更して下さい 
  3131define("REMISE_PAYMENT_DIVIDE_MAX", 2); 
  3232 
  33 // EC¥µ¥¤¥ÈÍͤξò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤·¤Æ²¼¤µ¤¤ 
  34 // AUTH(²¾Çä¾å) 
  35 // CAPTURE(¼ÂÇä¾å) 
   33// ECサイト様の条件に合わせて変更して下さい 
   34// AUTH(仮売上) 
   35// CAPTURE(実売上) 
  3636define("REMISE_PAYMENT_JOB_CODE", "AUTH"); 
  3737 
  38 // ʬ³ä²ó¿ô 
   38// 分割回数 
  3939$arrCreditDivide = array( 
  4040    2 => "2" 
  4141); 
  4242 
  43 // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
   43// クレジット結果ステータス 
  4444define("REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>"); 
  4545 
  46 // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼ¼õ¿®¥Õ¥é¥°(0:¼«Æ°¼õ¿®¤·¤Ê¤¤ 1:¼«Æ°¼õ¿®¤¹¤ë) 
   46// コンビニ収納受信フラグ(0:自動受信しない 1:自動受信する) 
  4747define("REMISE_CONVENIENCE_RECIVE", 1); 
  4848 
  49 // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¼ýǼºÑ¥Õ¥é¥° 
   49// コンビニ収納済フラグ 
  5050define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE", 1); 
  5151 
  52 // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·ë²Ì¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
   52// コンビニ結果ステータス 
  5353define("REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK", "<SDBKDATA>STATUS=800</SDBKDATA>"); 
  5454 
  55 // ¥¨¥é¡¼ÆâÍÆ 
   55// エラー内容 
  5656$arrRemiseErrorWord = array( 
  5757    "OK" => "0:0000" 
  5858); 
  5959 
  60 // ¥ë¥ß¡¼¥º¤«¤é¤ÎÄÌ¿®¤ÎIPÀ©¸æ(0:¤·¤Ê¤¤ 1:¤¹¤ë) 
   60// ルミーズからの通信のIP制御(0:しない 1:する) 
  6161define("REMISE_IP_ADDRESS_DENY", 0); 
  6262 
  63 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥µ¡¼¥Ð¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹ 
  64 // ¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹ÂÓ°è¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤ 
   63// ルミーズサーバのIPアドレス 
   64// 実際に使用する場合は最新のIPアドレス帯域を確認して下さい 
  6565define("REMISE_IP_ADDRESS_S", "211.0.149.169"); 
  6666define("REMISE_IP_ADDRESS_E", "211.0.149.169"); 
  6767 
  68 // ·èºÑÊýË¡ 
   68// 決済方法 
  6969$arrPayment = array( 
  70     1 => "¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   70    1 => "コンビニ" 
  7171); 
  7272 
  73 // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   73// 支払い方法 
  7474$arrCredit = array( 
  75     10 => "°ì³çʧ¤¤", 
  76     61 => "ʬ³äʧ¤¤", 
  77     80 => "¥ê¥Ü¥ë¥Ó¥ó¥°Ê§¤¤" 
   75    10 => "一括払い", 
   76    61 => "分割払い", 
   77    80 => "リボルビング払い" 
  7878); 
  7979 
  80 // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
   80// コンビニの種類 
  8181$arrConvenience = array( 
  82     D001 => "¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó" 
  83     ,D002 => "¥í¡¼¥½¥ó" 
  84     ,D030 => "¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È" 
  85     ,D004 => "¥µ¡¼¥¯¥¹£Ë" 
  86     ,D003 => "¥µ¥ó¥¯¥¹" 
  87     ,D015 => "¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È" 
  88     ,D005 => "¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×" 
  89     ,D010 => "¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­" 
  90     ,D011 => "¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢" 
   82    D001 => "セブンイレブン" 
   83    ,D002 => "ローソン" 
   84    ,D030 => "ファミリーマート" 
   85    ,D004 => "サークスK" 
   86    ,D003 => "サンクス" 
   87    ,D015 => "セイコーマート" 
   88    ,D005 => "ミニストップ" 
   89    ,D010 => "デイリーヤマザキ" 
   90    ,D011 => "ヤマザキデイリーストア" 
  9191); 
  9292 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.php

  r12157 r15078  
  99require_once(MODULE_PATH . "mdl_remise/mdl_remise.inc"); 
  1010 
  11 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   11//ページ管理クラス 
  1212class LC_Page { 
  13     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   13    //コンストラクタ 
  1414    function LC_Page() { 
  15         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   15        //メインテンプレートの指定 
  1616        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_remise/mdl_remise.tpl'; 
  17         $this->tpl_subtitle = '¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   17        $this->tpl_subtitle = 'ルミーズ決済モジュール'; 
  1818        global $arrPayment; 
  1919        $this->arrPayment = $arrPayment; 
   
  2828$objQuery = new SC_Query(); 
  2929 
  30 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
   30// ルミーズカードクレジット決済結果通知処理 
  3131lfRemiseCreditResultCheck(); 
  3232 
  33 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   33// コンビニ入金チェック 
  3434lfRemiseConveniCheck(); 
  3535 
  36 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   36// 認証確認 
  3737$objSess = new SC_Session(); 
  3838sfIsSuccess($objSess); 
  3939 
  40 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   40// パラメータ管理クラス 
  4141$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  4242$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  4343 
  44 // POSTÃͤμèÆÀ 
   44// POST値の取得 
  4545$objFormParam->setParam($_POST); 
  4646 
  47 // ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª) 
   47// 汎用項目を追加(必須!!) 
  4848sfAlterMemo(); 
  4949 
   
  5555switch($mode) { 
  5656    case 'edit': 
  57         // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   57        // 入力エラー判定 
  5858        $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  5959 
  60         // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·  
   60        // エラーなしの場合にはデータを更新  
  6161        if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  62             // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   62            // データ更新 
  6363            lfUpdPaymentDB(); 
  6464             
  65             // javascript¼Â¹Ô 
  66             $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   65            // javascript実行 
   66            $objPage->tpl_onload = 'alert("登録完了しました。\n基本情報>支払方法設定より詳細設定をしてください。"); window.close();'; 
  6767        } 
  6868        break; 
  6969    case 'module_del': 
  70         // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   70        // 汎用項目の存在チェック 
  7171        if (sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")) { 
  72             // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
   72            // データの削除フラグをたてる 
  7373            $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_REMISE_ID)); 
  7474        } 
  7575        break; 
  7676    default: 
  77         // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
   77        // データのロード 
  7878        lfLoadData(); 
  7979        break; 
   
  8282$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  8383 
  84 $objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  85 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   84$objView->assignobj($objPage);                  //変数をテンプレートにアサインする 
   85$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  8686//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  87 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   87/* パラメータ情報の初期化 */ 
  8888function lfInitParam($objFormParam) { 
  89     $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  90     $objFormParam->addParam("¥Û¥¹¥ÈÈÖ¹æ", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  91     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  92     $objFormParam->addParam("¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_credit_url"); 
  93     $objFormParam->addParam("»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "credit_method"); 
  94     $objFormParam->addParam("¥ª¥×¥·¥ç¥ó", "payment"); 
  95     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)", "convenience_url"); 
  96     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)", "mobile_convenience_url"); 
   89    $objFormParam->addParam("加盟店コード", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   90    $objFormParam->addParam("ホスト番号", "host_id", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   91    $objFormParam->addParam("クレジット接続先URL(PC)", "credit_url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
   92    $objFormParam->addParam("クレジット接続先URL(モバイル)", "mobile_credit_url"); 
   93    $objFormParam->addParam("支払い方法", "credit_method"); 
   94    $objFormParam->addParam("オプション", "payment"); 
   95    $objFormParam->addParam("コンビニ接続先URL(PC)", "convenience_url"); 
   96    $objFormParam->addParam("コンビニ接続先URL(モバイル)", "mobile_convenience_url"); 
  9797    return $objFormParam; 
  9898} 
  9999 
  100 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   100// エラーチェックを行う 
  101101function lfCheckError(){ 
  102102    global $objFormParam; 
   
  104104    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  105105     
  106     // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   106    // 利用クレジット、利用コンビニのエラーチェック 
  107107    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
  108108 
  109     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î»Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   109    // クレジットの支払い方法 
  110110    if (count($_POST["credit_method"]) <= 0) { 
  111         $arrErr["credit_method"] = "»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  112     } 
  113  
  114     // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   111        $arrErr["credit_method"] = "支払い方法が選択されていません。<br />"; 
   112    } 
   113 
   114    // 利用コンビニ 
  115115    if (isset($arrChkPay)) { 
  116116        if ($_POST["convenience_url"] == "" && $_POST["mobile_convenience_url"] == "") { 
  117             $arrErr["convenience_url"] = "¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(PC)¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀܳÀèURL(¥â¥Ð¥¤¥ë)¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   117            $arrErr["convenience_url"] = "コンビニ接続先URL(PC)またはコンビニ接続先URL(モバイル)が入力されていません。<br />"; 
  118118        } 
  119119    } 
   
  122122} 
  123123 
  124 // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
   124// 登録データを読み込む 
  125125function lfLoadData(){ 
  126126    global $objFormParam; 
  127127     
  128     //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   128    //データを取得 
  129129    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
  130130 
  131     // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   131    // 値をセット 
  132132    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  133133 
  134     // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
   134    // 画面表示用にデータを変換 
  135135    $arrDisp = array(); 
  136136    $arrDisp["payment"][0] = 0; 
  137137 
  138138    foreach($arrRet as $key => $val) { 
  139         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   139        // クレジットの決済区分を取得 
  140140        if($val["payment"] == 1) { 
  141141            $credit = $val["payment_code"]; 
   
  145145        } 
  146146 
  147         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   147        // コンビニの決済区分を取得 
  148148        if($val["payment"] == 2) { 
  149149            $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
   
  157157    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  158158     
  159     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¶èʬ 
   159    // クレジット支払い区分 
  160160    //$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  161161} 
  162162 
  163 // DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   163// DBからデータを取得する 
  164164function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  165165    global $objQuery; 
   
  187187 
  188188 
  189 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
   189// データの更新処理 
  190190function lfUpdPaymentDB(){ 
  191191    global $objQuery; 
  192192    global $objSess; 
  193193     
  194     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
   194    // 支払い方法にチェックが入っている場合は、ハイフン区切りに編集する 
  195195    $convCnt = count($_POST["credit_method"]); 
  196196    if ($convCnt > 0) { 
   
  201201    } 
  202202 
  203     // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   203    // del_flgを削除にしておく 
  204204    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  205205    $arrDel = array(MDL_REMISE_ID); 
   
  213213 
  214214    foreach($arrEntry as $key => $val){ 
  215         // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   215        // ランクの最大値を取得する 
  216216        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  217217 
  218         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   218        // 支払方法データを取得            
  219219        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  220220 
  221         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑÅÐÏ¿ 
   221        // クレジット決済登録 
  222222        if($val == 1) { 
  223223 
  224224            $arrData = array( 
  225                 "payment_method" => "remise¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
   225                "payment_method" => "remiseクレジット" 
  226226                ,"fix" => 3 
  227227                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  244244        } 
  245245 
  246         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   246        // コンビニにチェックが入っていればコンビニを登録する 
  247247        if($val == 2) { 
  248248             
  249249            $arrData = array( 
  250                 "payment_method" => "remise¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   250                "payment_method" => "remiseコンビニ" 
  251251                ,"fix" => 3 
  252252                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  268268        } 
  269269 
  270         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   270        // データが存在していればUPDATE、無ければINSERT 
  271271        if (count($arrPaymentData) > 0) { 
  272272            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_REMISE_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
   
  278278} 
  279279 
  280 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
   280// ルミーズカードクレジット決済結果通知処理 
  281281function lfRemiseCreditResultCheck(){ 
  282282    global $objQuery; 
   
  285285    gfPrintLog("remise card result : ".$_POST["X-TRANID"] , $log_path); 
  286286     
  287     // TRAN_ID ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾ðÊ󤬤¢¤ë¾ì¹ç 
   287    // TRAN_ID を指定されていて、カード情報がある場合 
  288288    if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
  289289         
   
  296296        gfPrintLog("remise credit result end  ----------", $log_path); 
  297297 
  298         // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   298        // IPアドレス制御する場合 
  299299        if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  300300            gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   
  305305        } 
  306306         
  307         // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   307        // 請求番号と金額の取得 
  308308        $order_id = 0; 
  309309        $payment_total = 0; 
   
  320320        gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  321321 
  322         // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   322        // 注文データ取得 
  323323        $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  324324 
  325         // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   325        // 金額の相違 
  326326        if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  327327            gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   
  340340} 
  341341 
  342 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   342// コンビニ入金確認処理 
  343343function lfRemiseConveniCheck(){ 
  344344    global $objQuery; 
   
  347347    gfPrintLog("remise conveni result : ".$_POST["JOB_ID"] , $log_path); 
  348348     
  349     // ɬÍפʥǡ¼¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýǼÄÌÃΤμ«Æ°¼õ¿®¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   349    // 必要なデータが送信されていて、収納通知の自動受信を許可している場合 
  350350    if(isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1){ 
  351351         
  352352        $errFlg = FALSE; 
  353353             
  354         // ¼ýǼºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
   354        // 収納済みの場合 
  355355        if ($_POST["REC_FLG"] == REMISE_CONVENIENCE_CHARGE) { 
  356             // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
   356            // POSTの内容を全てログ保存 
  357357            gfPrintLog("remise conveni charge start----------", $log_path); 
  358358            foreach($_POST as $key => $val){ 
   
  361361            gfPrintLog("remise conveni charge end  ----------", $log_path); 
  362362 
  363             // IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸æ¤¹¤ë¾ì¹ç 
   363            // IPアドレス制御する場合 
  364364            if (REMISE_IP_ADDRESS_DENY == 1) { 
  365365                gfPrintLog("remise remoto ip address : ".$_SERVER["REMOTE_HOST"]."-".$_SERVER["REMOTE_ADDR"], $log_path); 
   
  370370            } 
  371371             
  372             // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
   372            // 請求番号と金額の取得 
  373373            $order_id = 0; 
  374374            $payment_total = 0; 
   
  385385            gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  386386             
  387             // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   387            // 注文データ取得 
  388388            $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
  389389 
  390             // ¶â³Û¤ÎÁê°ã 
   390            // 金額の相違 
  391391            if (count($arrTempOrder) > 0) { 
  392392                gfPrintLog("ORDER payment_total : ".$arrTempOrder[0]['payment_total'], $log_path); 
   
  396396            } 
  397397             
  398             // JOB_ID¤ÈÀÁµáÈֹ档Æþ¶â¶â³Û¤¬°ìÃפ¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   398            // JOB_IDと請求番号。入金金額が一致する場合のみ、ステータスを入金済みに変更する 
  399399            if ($errFlg) { 
  400400                $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() ". 
   
  402402                $objQuery->query($sql, array($order_id, $_POST["JOB_ID"])); 
  403403             
  404                 //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
   404                //応答結果を表示 
  405405                print(REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK); 
  406406                exit; 
   
  413413 
  414414/** 
  415  * IP¥¢¥É¥ì¥¹ÂÓ°è¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  416  * @param $ip IP¥¢¥É¥ì¥¹ 
   415 * IPアドレス帯域チェック 
   416 * @param $ip IPアドレス 
  417417 * @return boolean 
  418418 */ 
  419419function lfIpAddressDenyCheck($ip) { 
  420420     
  421     // IP¥¢¥É¥ì¥¹ÈϰϤËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   421    // IPアドレス範囲に入ってない場合 
  422422    if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) ||  
  423423        ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_E) < ip2long($ip)) { 
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.tpl

  r12157 r15078  
  66 */ 
  77*}--> 
  8 <!--¡¡--> 
   8<!-- --> 
  99<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  1010<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"> 
   
  5959    for(i = 0; i < len; i++) { 
  6060        if(document.form1[list[i]]) { 
  61             // ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹Åù¤ÎÇÛÎó¤ËÂбþ 
   61            // ラジオボタン、チェックボックス等の配列に対応 
  6262            max = document.form1[list[i]].length 
  6363            if(max > 1) { 
  6464                for(j = 0; j < max; j++) { 
  65                     // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨ 
   65                    // 有効、無効の切り替え 
  6666                    document.form1[list[i]][j].disabled = disable; 
  6767                } 
  6868            } else { 
  69                 // Í­¸ú¡¢Ìµ¸ú¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨ 
   69                // 有効、無効の切り替え 
  7070                document.form1[list[i]].disabled = disable; 
  7171            } 
   
  8989 
  9090<div align="center"> 
  91 <!--¡ú¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú¡ú--> 
   91<!--★★★メインコンテンツ★★★--> 
  9292<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  9393<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->"> 
   
  9595    <tr valign="top"> 
  9696        <td class="mainbg"> 
  97             <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é--> 
   97            <!--▼登録テーブルここから--> 
  9898            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  99                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   99                <!--メインエリア--> 
  100100                <tr> 
  101101                    <td align="center"> 
   
  114114                                        <tr> 
  115115                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  116                                             <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
   116                                            <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--コンテンツタイトル--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  117117                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  118118                                        </tr> 
   
  128128                                        <tr class="fs12n"> 
  129129                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  130                                                 ¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  131                                                 ¥ë¥ß¡¼¥º³ô¼°²ñ¼ÒÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  132                                                 ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  133                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.remise.jp/')" > ¡ä¡ä ¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
  134                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥ë¥ß¡¼¥º·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
   130                                                ルミーズ決済モジュールをご利用頂く為には、ユーザ様ご自身で 
   131                                                ルミーズ株式会社様とご契約を行っていただく必要があります。 <br/> 
   132                                                お申し込みにつきましては、下記のページから、お申し込みを行って下さい。<br/><br/> 
   133                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.remise.jp/')" > >> ルミーズ決済システムについて</a><br/> 
   134                                                <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > >> ルミーズ決済モジュール設定マニュアル</a> 
  135135                                            </td> 
  136136                                        </tr> 
   
  143143                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  144144                                        <tr class="fs12n"> 
  145                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red">¢¨</span></td> 
   145                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">加盟店コード<span class="red">※</span></td> 
  146146                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  147147                                            <!--{assign var=key value="code"}--> 
   
  151151                                        </tr> 
  152152                                        <tr class="fs12n"> 
  153                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥Û¥¹¥ÈÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td> 
   153                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ホスト番号<span class="red">※</span></td> 
  154154                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  155155                                            <!--{assign var=key value="host_id"}--> 
   
  159159                                        </tr> 
  160160                                        <tr class="fs12n"> 
  161                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL<br />(¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È)<span class="red">¢¨</span></td> 
   161                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">接続先URL<br />(クレジット)<span class="red">※</span></td> 
  162162                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  163163                                            <!--{assign var=key value="credit_url"}--> 
   
  166166                                            <!--{assign var=key value="mobile_credit_url"}--> 
  167167                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  168                                             [¥â¥Ð¥¤¥ë]<br /><input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box40" maxlength="<!--{$smarty.const.URL_LEN}-->"> 
  169                                             </td> 
  170                                         </tr> 
  171                                         <tr class="fs12n"> 
  172                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">»Ùʧ¤¤ÊýË¡<span class="red">¢¨</span></td> 
   168                                            [モバイル]<br /><input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box40" maxlength="<!--{$smarty.const.URL_LEN}-->"> 
   169                                            </td> 
   170                                        </tr> 
   171                                        <tr class="fs12n"> 
   172                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">支払い方法<span class="red">※</span></td> 
  173173                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  174174                                            <!--{assign var=key value="credit_method"}--> 
   
  178178                                        </tr> 
  179179                                        <tr class="fs12n"> 
  180                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥ª¥×¥·¥ç¥ó</td> 
   180                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">オプション</td> 
  181181                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  182182                                            <!--{assign var=key value="payment"}--> 
   
  186186                                        </tr> 
  187187                                        <tr class="fs12n"> 
  188                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL<br />(¥³¥ó¥Ó¥Ë)</td> 
   188                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">接続先URL<br />(コンビニ)</td> 
  189189                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  190190                                            <!--{assign var=key value="convenience_url"}--> 
   
  193193                                            <!--{assign var=key value="mobile_convenience_url"}--> 
  194194                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  195                                             [¥â¥Ð¥¤¥ë]<br /><input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box40" maxlength="<!--{$smarty.const.URL_LEN}-->"> 
   195                                            [モバイル]<br /><input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box40" maxlength="<!--{$smarty.const.URL_LEN}-->"> 
  196196                                            </td> 
  197197                                        </tr> 
   
  217217                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  218218                                                <tr> 
  219                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td> 
   219                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="この内容で登録する" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td> 
  220220                                                </tr> 
  221221                                            </table> 
   
  237237                    </td> 
  238238                </tr> 
  239                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   239                <!--メインエリア--> 
  240240            </table> 
  241             <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç--> 
   241            <!--▲登録テーブルここまで--> 
  242242        </td> 
  243243    </tr> 
  244244</form> 
  245245</table> 
  246 <!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
   246<!--★★メインコンテンツ★★--> 
  247247</div> 
  248248 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.