Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_epsilon/mdl_epsilon.php

  r12157 r15078  
  1010 
  1111$arrPayment = array( 
  12     1 => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È', 
  13     2 => '¥³¥ó¥Ó¥Ë' 
   12    1 => 'クレジット', 
   13    2 => 'コンビニ' 
  1414); 
  1515 
   
  1919); 
  2020 
  21 //¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   21//ページ管理クラス 
  2222class LC_Page { 
  23     //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   23    //コンストラクタ 
  2424    function LC_Page() { 
  25         //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   25        //メインテンプレートの指定 
  2626        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_epsilon/mdl_epsilon.tpl'; 
  27         $this->tpl_subtitle = '¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   27        $this->tpl_subtitle = 'イプシロン決済モジュール'; 
  2828        global $arrPayment; 
  2929        $this->arrPayment = $arrPayment; 
   
  3838$objQuery = new SC_Query(); 
  3939 
  40 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   40// コンビニ入金チェック 
  4141lfEpsilonCheck(); 
  4242 
  43 // ǧ¾Ú³Îǧ 
   43// 認証確認 
  4444$objSess = new SC_Session(); 
  4545sfIsSuccess($objSess); 
  4646 
  47 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   47// パラメータ管理クラス 
  4848$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  4949$objFormParam = lfInitParam($objFormParam); 
  50 // POSTÃͤμèÆÀ 
   50// POST値の取得 
  5151$objFormParam->setParam($_POST); 
  5252 
  53 // ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª) 
   53// 汎用項目を追加(必須!!) 
  5454sfAlterMemo(); 
  5555 
  5656switch($_POST['mode']) { 
  5757case 'edit': 
  58     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
   58    // 入力エラー判定 
  5959    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  6060 
  61     // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·  
   61    // エラーなしの場合にはデータを更新  
  6262    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  63         // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   63        // データ更新 
  6464        lfUpdPaymentDB(); 
  6565         
  66         // javascript¼Â¹Ô 
  67         $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   66        // javascript実行 
   67        $objPage->tpl_onload = 'alert("登録完了しました。\n基本情報>支払方法設定より詳細設定をしてください。"); window.close();'; 
  6868    } 
  6969    break; 
  7070case 'module_del': 
  71     // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   71    // 汎用項目の存在チェック 
  7272    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){ 
  73         // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë 
   73        // データの削除フラグをたてる 
  7474        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_EPSILON_ID)); 
  7575    } 
  7676    break; 
  7777default: 
  78     // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
   78    // データのロード 
  7979    lfLoadData();    
  8080    break; 
   
  8383$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  8484 
  85 $objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë 
  86 $objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ 
   85$objView->assignobj($objPage);                  //変数をテンプレートにアサインする 
   86$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //テンプレートの出力 
  8787//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  88 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   88/* パラメータ情報の初期化 */ 
  8989function lfInitParam($objFormParam) { 
  90     $objFormParam->addParam("·ÀÌ󥳡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  91     $objFormParam->addParam("ÀܳÀèURL", "url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  92     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ·èºÑ", "payment", "", "", array("EXIST_CHECK")); 
  93     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È", "credit");     
  94     $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë", "convenience");  
   90    $objFormParam->addParam("契約コード", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   91    $objFormParam->addParam("接続先URL", "url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
   92    $objFormParam->addParam("利用決済", "payment", "", "", array("EXIST_CHECK")); 
   93    $objFormParam->addParam("利用クレジット", "credit");    
   94    $objFormParam->addParam("利用コンビニ", "convenience");    
  9595    return $objFormParam; 
  9696} 
  9797 
  98 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   98// エラーチェックを行う 
  9999function lfCheckError(){ 
  100100    global $objFormParam; 
   
  102102    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  103103     
  104     // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   104    // 利用クレジット、利用コンビニのエラーチェック 
  105105    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
  106106    foreach((array)$arrChkPay as $key => $val){ 
  107         // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 
   107        // 利用クレジット 
  108108        if($val == 1 and count($_POST["credit"]) <= 0){ 
  109             $arrErr["credit"] = "ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  110         } 
  111         // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   109            $arrErr["credit"] = "利用クレジットが選択されていません。<br />"; 
   110        } 
   111        // 利用コンビニ 
  112112        if($val == 2 and count($_POST["convenience"]) <= 0){ 
  113             $arrErr["convenience"] = "ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  114         } 
  115     } 
  116  
  117     // sslÂбþȽÄê 
   113            $arrErr["convenience"] = "利用コンビニが選択されていません。<br />"; 
   114        } 
   115    } 
   116 
   117    // ssl対応判定 
  118118    if(!extension_loaded('openssl') and ereg( "^https://", $_POST["url"] )){ 
  119         $arrErr["url"] = "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏSSL¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>http¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  120     } 
  121  
  122     // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   119        $arrErr["url"] = "このサーバーはSSLに対応していません。<br>httpで接続してください。"; 
   120    } 
   121 
   122    // 接続チェックを行う 
  123123    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect(); 
  124124 
   
  126126} 
  127127 
  128 // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   128// 接続チェックを行う 
  129129function lfChkConnect(){ 
  130130    global $objQuery; 
   
  133133    $arrRet = array(); 
  134134     
  135     // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼èÆÀ 
   135    // メールアドレス取得 
  136136    $email = $objQuery->getone("SELECT email03 FROM dtb_baseinfo"); 
  137137 
  138     // ·ÀÌ󥳡¼¥É    
   138    // 契約コード     
  139139    (in_array(1, (array)$_POST["payment"])) ? $cre = "1" : $cre = "0"; 
  140140    (in_array(2, (array)$_POST["payment"])) ? $con = "1" : $con = "0"; 
  141141    $st_code = $cre . "0" . $con . "00-0000-00000"; 
  142142     
  143     // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   143    // 送信データ生成 
  144144    $arrSendData = array( 
  145         'contract_code' => $_POST["code"],      // ·ÀÌ󥳡¼¥É 
  146         'user_id' => "connect_test",            // ¥æ¡¼¥¶ID 
  147         'user_name' => "Àܳ¥Æ¥¹¥È",            // ¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  148         'user_mail_add' => $email,              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  149         'st_code' => $st_code,                  // ·èºÑ¶èʬ 
  150         'process_code' => '3',                  // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê) 
  151         'xml' => '1',                           // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê) 
   145        'contract_code' => $_POST["code"],      // 契約コード 
   146        'user_id' => "connect_test",            // ユーザID 
   147        'user_name' => "接続テスト",         // ユーザ名 
   148        'user_mail_add' => $email,              // メールアドレス 
   149        'st_code' => $st_code,                  // 決済区分 
   150        'process_code' => '3',                  // 処理区分(固定) 
   151        'xml' => '1',                           // 応答形式(固定) 
  152152    ); 
  153153     
  154     // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   154    // データ送信 
  155155    $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false); 
  156156    if($arrXML == "") { 
  157         $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>"; 
   157        $arrRet["url"] = "接続できませんでした。<br>"; 
  158158        return $arrRet;  
  159159    } 
  160160     
  161     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   161    // エラーがあるかチェックする 
  162162    $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  163163    switch ($err_code) { 
   
  165165            break; 
  166166        case "607": 
  167             $arrRet["code"] = "·ÀÌ󥳡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   167            $arrRet["code"] = "契約コードが違います。<br>"; 
  168168            return $arrRet; 
  169169        default : 
   
  172172    } 
  173173 
  174     // ¥³¥ó¥Ó¥Ë»ØÄ꤬¤¢¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ëʬ¥ë¡¼¥×¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   174    // コンビニ指定があればコンビニ分ループし、チェックを行う 
  175175    if(count($_POST["convenience"]) > 0){ 
  176176        foreach($_POST["convenience"] as $key => $val){ 
  177             // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  178             $arrSendData['conveni_code'] = $val;            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  179             $arrSendData['user_tel'] = "0300000000";        // ¥À¥ß¡¼ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  180             $arrSendData['user_name_kana'] = "Á÷¿®¥Æ¥¹¥È";  // ¥À¥ß¡¼»á̾(¥«¥Ê) 
  181             $arrSendData['haraikomi_mail'] = 0;             // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤) 
   177            // 送信データ生成 
   178            $arrSendData['conveni_code'] = $val;            // コンビニコード 
   179            $arrSendData['user_tel'] = "0300000000";        // ダミー電話番号 
   180            $arrSendData['user_name_kana'] = "送信テスト";   // ダミー氏名(カナ) 
   181            $arrSendData['haraikomi_mail'] = 0;             // 払込メール(送信しない) 
  182182             
  183             // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   183            // データ送信 
  184184            $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false); 
  185185            if($arrXML == "") { 
  186                 $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>"; 
   186                $arrRet["url"] = "接続できませんでした。<br>"; 
  187187                return $arrRet;  
  188188            } 
  189189             
  190             // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   190            // エラーがあるかチェックする 
  191191            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  192192            if($err_code != ""){ 
   
  200200} 
  201201 
  202 // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à 
   202// 登録データを読み込む 
  203203function lfLoadData(){ 
  204204    global $objFormParam; 
  205205     
  206     //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   206    //データを取得 
  207207    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
  208208     
  209     // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
   209    // 値をセット 
  210210    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  211211 
  212     // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹ 
   212    // 画面表示用にデータを変換 
  213213    $arrDisp = array(); 
  214214    foreach($arrRet as $key => $val){ 
  215         // ÍøÍÑ·èºÑ¤òɽ¼¨ÍѤËÊÑ´¹ 
   215        // 利用決済を表示用に変換 
  216216        $arrDisp["payment"][$key] = $val["payment"]; 
  217217         
  218         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ 
   218        // クレジットの決済区分を取得 
  219219        if($val["payment"] == 1) $credit = $val["payment_code"]; 
  220220         
  221         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   221        // コンビニ 
  222222        if($val["payment"] == 2) $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"]; 
  223223    } 
   
  225225    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience"); 
  226226     
  227     // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È 
   227    // クレジット 
  228228    if(substr($credit, 0, 1)) $arrCredit["credit"][] = 1; 
  229229    if(substr($credit, 1, 1)) $arrCredit["credit"][] = 2; 
   
  231231} 
  232232 
  233 // DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   233// DBからデータを取得する 
  234234function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  235235    global $objQuery; 
   
  253253 
  254254 
  255 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
   255// データの更新処理 
  256256function lfUpdPaymentDB(){ 
  257257    global $objQuery; 
  258258    global $objSess; 
  259259     
  260     // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
   260    // 利用コンビニにチェックが入っている場合には、ハイフン区切りに編集する 
  261261    $convCnt = count($_POST["convenience"]); 
  262262    if($convCnt > 0){ 
   
  267267    } 
  268268         
  269     // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   269    // del_flgを削除にしておく 
  270270    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  271271    $arrDel = array(MDL_EPSILON_ID); 
  272272    $objQuery->query($del_sql, $arrDel); 
  273273     
  274     // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   274    // データ登録 
  275275    foreach($_POST["payment"] as $key => $val){ 
  276         // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   276        // ランクの最大値を取得する 
  277277        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  278278 
  279         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   279        // 支払方法データを取得            
  280280        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  281281         
  282         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   282        // クレジットにチェックが入っていればクレジットを登録する 
  283283        if($val == 1){ 
  284284            (in_array(1, $_POST["credit"])) ? $visa = "1" : $visa = "0"; 
  285285            (in_array(2, $_POST["credit"])) ? $jcb = "1" : $jcb = "0"; 
  286286            $arrData = array(            
  287                 "payment_method" => "Epsilon¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È" 
   287                "payment_method" => "Epsilonクレジット" 
  288288                ,"fix" => 3 
  289289                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  304304        } 
  305305         
  306         // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   306        // コンビニにチェックが入っていればコンビニを登録する 
  307307        if($val == 2){ 
  308308             
  309             // ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ßÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍøÍѾå¸Â¤ò30Ëü¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   309            // セブンイレブンのみ選択した場合には利用上限を30万にする。 
  310310            if(count($_POST["convenience"]) == 1 and $_POST["convenience"][0] == 11) { 
  311311                $upper_rule_max = SEVEN_CHARGE_MAX; 
   
  317317             
  318318            $arrData = array( 
  319                 "payment_method" => "Epsilon¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   319                "payment_method" => "Epsilonコンビニ" 
  320320                ,"fix" => 3 
  321321                ,"creator_id" => $objSess->member_id 
   
  336336        } 
  337337 
  338         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   338        // データが存在していればUPDATE、無ければINSERT 
  339339        if(count($arrPaymentData) > 0){ 
  340340            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_EPSILON_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'"); 
   
  346346} 
  347347 
  348 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý 
   348// コンビニ入金確認処理 
  349349function lfEpsilonCheck(){ 
  350350    global $objQuery; 
  351351     
  352     // trans_code ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³î¤Ä¡¢Æþ¶âºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
   352    // trans_code を指定されていて且つ、入金済みの場合 
  353353    if($_POST["trans_code"] != "" and $_POST["paid"] == 1 and $_POST["order_number"] != ""){ 
  354         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
   354        // ステータスを入金済みに変更する 
  355355        $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() WHERE order_id = ? AND memo04 = ? "; 
  356356        $objQuery->query($sql, array($_POST["order_number"], $_POST["trans_code"])); 
  357357         
  358         // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
   358        // POSTの内容を全てログ保存 
  359359        $log_path = DATA_PATH . "logs/epsilon.log"; 
  360360        gfPrintLog("epsilon conveni start---------------------------------------------------------", $log_path); 
   
  364364        gfPrintLog("epsilon conveni end-----------------------------------------------------------", $log_path); 
  365365         
  366         //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
   366        //応答結果を表示 
  367367        echo "1"; 
  368368    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.