Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.php

  r12157 r15078  
  1717            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience.tpl"; 
  1818        } 
  19         $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"; 
   19        $this->tpl_title = "コンビニ決済"; 
  2020        /* 
  21          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  22          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  23          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   21         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   22         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   23         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2424        */ 
  2525        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  3636$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3737 
  38 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   38// パラメータ管理クラス 
  3939$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  40 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   40// パラメータ情報の初期化 
  4141lfInitParam(); 
  42 // POSTÃͤμèÆÀ 
   42// POST値の取得 
  4343$objFormParam->setParam($_POST); 
  4444 
  45 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   45// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4646$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4747 
  48 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   48// カート集計処理 
  4949$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5050 
  51 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   51// 一時受注テーブルの読込 
  5252$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  5353 
  54 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   54// カート集計を元に最終計算 
  5555$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5656 
  57 // Âåɽ¾¦ÉʾðÊó 
   57// 代表商品情報 
  5858$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0]; 
  5959 
  60 // »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   60// 支払い情報を取得 
  6161$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"])); 
  6262 
  63 // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÀèCGI 
   63// データ送信先CGI 
  6464$order_url = $arrPayment[0]["memo02"]; 
  6565 
  6666switch($_POST["mode"]){ 
  67     //Ìá¤ë 
   67    //戻る 
  6868    case 'return': 
  69         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   69        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  7070        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  71         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   71        // 確認ページへ移動 
  7272        if (is_callable(GC_MobileUserAgent) && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  7373            header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_CONFIRM)); 
   
  8383        $objPage->arrErr = $arrErr; 
  8484         
  85         // Èó²ñ°÷¤Î¤È¤­¤Ï user_id ¤Ë not_member¤ÈÁ÷¤ë 
   85        // 非会員のときは user_id に not_memberと送る 
  8686        ($arrData["customer_id"] == 0) ? $user_id = "not_member" : $user_id = $arrData["customer_id"]; 
  8787         
  8888        if(count($arrErr) <= 0){ 
  89             // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
  90             $item_name = $arrMainProduct["name"] . "¡ß" . $arrMainProduct["quantity"] . "¸Ä (Âåɽ)"; 
   89            // 送信データ生成 
   90            $item_name = $arrMainProduct["name"] . "×" . $arrMainProduct["quantity"] . "個 (代表)"; 
  9191            $arrSendData = array( 
  92                 'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // ·ÀÌ󥳡¼¥É 
  93                 'user_id' => $user_id ,                                             // ¥æ¡¼¥¶ID 
  94                 'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  95                 'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  96                 'order_number' => $arrData["order_id"],                             // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ 
  97                 'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(Âåɽ) 
  98                 'item_name' => $item_name,                                          // ¾¦ÉÊ̾(Âåɽ) 
  99                 'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // ¾¦ÉʲÁ³Ê(Àǹþ¤ßÁí³Û) 
  100                 'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // ·èºÑ¶èʬ 
  101                 'mission_code' => '1',                                              // ²Ý¶â¶èʬ(¸ÇÄê) 
  102                 'process_code' => '1',                                              // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê) 
  103                 'xml' => '1',                                                       // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê) 
  104                 'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  105                 'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  106                 'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // »á̾(¥«¥Ê) 
  107                 'haraikomi_mail' => 0,                                              // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤) 
  108                 'memo1' => "",                                                      // ͽÈ÷01 
  109                 'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // ͽÈ÷02 
   92                'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // 契約コード 
   93                'user_id' => $user_id ,                                             // ユーザID 
   94                'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ユーザ名 
   95                'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // メールアドレス 
   96                'order_number' => $arrData["order_id"],                             // オーダー番号 
   97                'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // 商品コード(代表) 
   98                'item_name' => $item_name,                                          // 商品名(代表) 
   99                'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // 商品価格(税込み総額) 
   100                'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // 決済区分 
   101                'mission_code' => '1',                                              // 課金区分(固定) 
   102                'process_code' => '1',                                              // 処理区分(固定) 
   103                'xml' => '1',                                                       // 応答形式(固定) 
   104                'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // コンビニコード 
   105                'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // 電話番号 
   106                'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // 氏名(カナ) 
   107                'haraikomi_mail' => 0,                                              // 払込メール(送信しない) 
   108                'memo1' => "",                                                      // 予備01 
   109                'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // 予備02 
  110110            ); 
  111111             
  112             // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   112            // データ送信 
  113113            $arrXML = sfPostPaymentData($order_url, $arrSendData); 
  114114             
  115             // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
   115            // エラーがあるかチェックする 
  116116            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE'); 
  117117             
  118118            if($err_code != "") { 
  119119                $err_detail = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL'); 
  120                 sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail); 
   120                sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "購入処理中に以下のエラーが発生しました。<br /><br /><br />・" . $err_detail); 
  121121            } else { 
  122                 // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   122                // 正常な推移であることを記録しておく 
  123123                $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  124124 
  125                 $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
  126                 $conveni_type = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà",$arrConvenience[$conveni_code]);  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  127                 $receipt_no   = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO'));    // ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  128                 $payment_url = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));   // ʧ¹þɼURL 
  129                 $company_code = lfSetConvMSG("´ë¶È¥³¡¼¥É",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));   // ´ë¶È¥³¡¼¥É 
  130                 $order_no = lfSetConvMSG("¼õÉÕÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // ¼õÉÕÈÖ¹æ 
  131                 $tel = lfSetConvMSG("ÅÅÏÃÈÖ¹æ",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  132                 $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ´üÆü",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // »Ùʧ´üÆü 
  133                 $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É 
   125                $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // コンビニコード 
   126                $conveni_type = lfSetConvMSG("コンビニの種類",$arrConvenience[$conveni_code]); // コンビニの種類 
   127                $receipt_no   = lfSetConvMSG("払込票番号",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO')); // 払込票番号 
   128                $payment_url = lfSetConvMSG("払込票URL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));  // 払込票URL 
   129                $company_code = lfSetConvMSG("企業コード",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));    // 企業コード 
   130                $order_no = lfSetConvMSG("受付番号",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // 受付番号 
   131                $tel = lfSetConvMSG("電話番号",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // 電話番号 
   132                $payment_limit = lfSetConvMSG("支払期日",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // 支払期日 
   133                $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // トランザクションコード 
  134134                 
  135                 //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
   135                //コンビニの種類 
  136136                switch($conveni_code) { 
  137                 //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó 
   137                //セブンイレブン 
  138138                case '11': 
  139                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  140                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL(PC) 
  141                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  142                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  143                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  144                     break; 
  145                 //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È 
   139                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   140                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL(PC) 
   141                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   142                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   143                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   144                    break; 
   145                //ファミリーマート 
  146146                case '21': 
  147                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  148                     $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //´ë¶È¥³¡¼¥É 
  149                     $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //¼õÉÕÈÖ¹æ 
  150                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  151                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  152                     break; 
  153                 //¥í¡¼¥½¥ó 
   147                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   148                    $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //企業コード 
   149                    $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //受付番号 
   150                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   151                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   152                    break; 
   153                //ローソン 
  154154                case '31': 
  155                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  156                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  157                     $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  158                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  159                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  160                     break; 
  161                 //¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È 
   155                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   156                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   157                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //電話番号 
   158                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   159                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   160                    break; 
   161                //セイコーマート 
  162162                case '32': 
  163                     $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  164                     $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  165                     $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  166                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  167                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  168                     break; 
  169                 //¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× 
   163                    $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //コンビニの種類 
   164                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //払込票番号 
   165                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //電話番号 
   166                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   167                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   168                    break; 
   169                //ミニストップ 
  170170                case '33': 
  171                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  172                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL 
  173                     $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  174                     $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
  175                     break; 
  176                 //¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­ 
   171                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   172                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL 
   173                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
   174                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   175                    break; 
   176                //デイリーヤマザキ 
  177177                case '34': 
  178                     $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  179                     $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL 
   178                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //コンビニの種類 
   179                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //払込票URL 
  180180                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  181181                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]); 
   
  183183                } 
  184184 
  185                 //»Ùʧ´ü¸Â 
   185                //支払期限 
  186186                $arrRet['br2'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  187187                $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit; 
  188188                $arrRet['br3'] = lfSetConvMSG("","\n\n"); 
  189189 
  190                 // ¥¿¥¤¥È¥ë 
  191                 $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true); 
  192  
  193                 // ·èºÑÁ÷¿®¥Ç¡¼¥¿ºîÀ® 
   190                // タイトル 
   191                $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("コンビニ決済", true); 
   192 
   193                // 決済送信データ作成 
  194194                $arrModule['module_id'] = MDL_EPSILON_ID; 
  195195                $arrModule['payment_total'] = $arrData["payment_total"]; 
  196196                $arrModule['payment_id'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
  197197                 
  198                 // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë 
   198                // ステータスは未入金にする 
  199199                $sqlval['status'] = 2; 
  200200 
  201                 //¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   201                //コンビニ決済情報を格納 
  202202                $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet); 
  203203                $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID; 
   
  207207                $sqlval['memo05'] = serialize($arrModule); 
  208208 
  209                 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   209                // 受注一時テーブルに更新 
  210210                sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval); 
  211211 
   
  224224} 
  225225 
  226 // ÍøÍѲÄǽ¥³¥ó¥Ó¥Ë 
   226// 利用可能コンビニ 
  227227$objFormParam->setValue("convenience", $arrPayment[0]["memo05"]); 
  228228$objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience"); 
   
  232232} 
  233233 
  234 // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬30Ëü¤è¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÍøÍÑÉԲĠ
   234// 購入金額が30万より大きければセブンイレブンは利用不可 
  235235if($arrData["payment_total"] > SEVEN_CHARGE_MAX){ 
  236236    unset($arrConv[11]); 
   
  242242 
  243243$objView->assignobj($objPage); 
  244 // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
   244// フレームを選択(キャンペーンページから遷移なら変更) 
  245245$objCampaignSess->pageView($objView); 
  246246 
  247247//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  248 //¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   248//パラメータの初期化 
  249249function lfInitParam() { 
  250250    global $objFormParam; 
  251     $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  252     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥»¥¤)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  253     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥á¥¤)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  254     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  255     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  256     $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   251    $objFormParam->addParam("コンビニの種類", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   252    $objFormParam->addParam("お名前(セイ)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   253    $objFormParam->addParam("お名前(メイ)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   254    $objFormParam->addParam("お電話番号1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   255    $objFormParam->addParam("お電話番号2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   256    $objFormParam->addParam("お電話番号3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  257257} 
  258258 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.