Changeset 15049


Ignore:
Timestamp:
2007/07/17 20:06:24 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

エビスタグ付加モジュール

Location:
branches/dev
Files:
8 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r15042 r15049  
  907907 
  908908/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/ 
  909 /* Ç¤°Õ¹àÌܤòÁý¤ä¤¹¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§ 
  910  * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢EBiS_TAG_OPTIONS_MAX 
  911  * $arrEBiSTagOptions¡¢$arrEBiSTagAttrTagName 
  912  * module.inc¤ÎsfPrintEbisTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲà
  913 */ 
   909/**  
   910 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§ 
   911 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions 
   912 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲà
   913 */ 
  914914// °À­¾ðÊó 
  915915define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤ 
   
  918918define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È 
  919919define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ 
   920define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð 
   921define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷ 
  920922 
  921923// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó 
   
  939941    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È', 
  940942    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ', 
  941 ); 
  942  
  943 // °À­¾ðÊó¤ËÂбþ¤¹¤ë$_SESSION¤Î¥­¡¼Ì¾ 
  944 $arrEBiSTagAttrKeys = array( 
  945     EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => 'customer_id', 
  946     EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT     => 'buy_total', 
  947     EBiS_TAG_ATTR_JOB         => 'job', 
  948     EBiS_TAG_ATTR_SEX         => 'sex', 
   943    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð', 
   944    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷' 
  949945); 
  950946 
   
  953949    'm1id', 'a1id', 
  954950    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id', 
   951); 
   952 
   953// À­ÊÌ(±Ñ¸ì) 
   954$arrSexEN = array( 
   955    1 => 'male', 
   956    2 => 'female', 
   957); 
   958 
   959// ¿¦¶È(±Ñ¸ì) 
   960$arrJobEN = array( 
   961    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷ 
   962    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È 
   963    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦ 
   964    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦ 
   965    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸ 
   966    6 => "Doctor",            // °å»Õ 
   967    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î 
   968    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳ 
   969    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä 
   970    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯ 
   971    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ 
   972    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥° 
   973    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸ 
   974    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷ 
   975    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß 
   976    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼ 
   977    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ 
   978    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾ 
  955979); 
  956980 
 • branches/dev/data/include/module.inc

  r15040 r15049  
  4949 
  5050    // ¹ØÆþ´°Î»¥Ú¡¼¥¸(thanks¥Ú¡¼¥¸)¤ÏÆüìID¤òȯ¹Ô 
  51     if(preg_match("|/shopping/complete.php$|", $_SERVER["REQUEST_URI"])) { 
  52         global $arrEBiSTagAttrKeys; 
  53         global $arrEBiSTagAttrTagName; 
  54         global $arrJob; 
  55         global $arrSex; 
  56          
  57         $arrEbis['pid']  = 'thanks'; // ¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¥»¥Ã¥È 
  58         $customerInfo    = $_SESSION['customer']; 
  59          
  60         /** 
  61          * $arrSubData == Array ( 
  62          *      [user] => username 
  63          *      [pass] => password 
  64          *      [login_url] => http://login_url/ 
  65          *      [cid] => ebis_parameter 
  66          *      [m1id] => 1 
  67          *      [a1id] => 2 
  68          *      [o1id] => 3 
  69          *      [o2id] => 4 
  70          *      [o3id] => 0 
  71          *      [o4id] => 0 
  72          *      [o5id] => 0 
  73          * ) 
  74          **/ 
  75          
  76         foreach ($arrSubData as $key => $value) { 
  77             if (!in_array($key , $arrEBiSTagAttrTagName)) continue; 
  78             if (empty($arrEBiSTagAttrKeys[$value])) continue; 
  79              
  80             // °À­¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È 
  81             switch ($value) { 
  82             case EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID: 
  83             case EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT: 
  84                 $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
  85                 $arrEbis[$key] = $customerInfo[$tmp_key]; 
  86                 break; 
  87             case EBiS_TAG_ATTR_JOB: 
  88                 $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
  89                 $arrEbis[$key] = $arrJob[$customerInfo[$tmp_key]]; 
  90                 break; 
  91             case EBiS_TAG_ATTR_SEX: 
  92                 $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
  93                 $arrEbis[$key] = $arrSex[$customerInfo[$tmp_key]]; 
  94                 break; 
  95             default: 
  96             } 
  97         } 
  98     } 
  99      
   51    lfSetThanksPegeTag($arrEbis, $arrSubData); 
   52 
  10053    // ID³ä¤êÅö¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
  10154    if($arrEbis['pid'] == "") {              
   
  11467        $objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
  11568    } 
   69} 
   70 
   71function lfSetThanksPegeTag(&$arrEbis, $arrSubData){ 
   72    $pattern = "|/shopping/complete.php$|"; 
   73    $target  = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
   74    if( !preg_match($pattern, $target) ) return; 
   75     
   76    global $arrEBiSTagAttrTagName; 
   77    global $arrJobEN; 
   78    global $arrSexEN; 
   79    global $order_id; 
   80     
   81    $objQuery = new SC_Query(); 
   82    $arrRet   = $objQuery->select('*', 'dtb_order', 'order_id = ?', array($order_id)); 
   83    $arrCustomerInfo = $arrRet[0]; 
   84    $arrEbis['pid']  = 'thanks'; // ¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¥»¥Ã¥È 
   85     
   86    /** 
   87     * $arrSubData == Array ( 
   88     *      [user] => username 
   89     *      [pass] => password 
   90     *      [login_url] => http://login_url/ 
   91     *      [cid] => ebis_parameter 
   92     *      [m1id] => 1 
   93     *      [a1id] => 2 
   94     *      [o1id] => 3 
   95     *      [o2id] => 4 
   96     *      [o3id] => 0 
   97     *      [o4id] => 0 
   98     *      [o5id] => 0 
   99     * ) 
   100     * $arrEBiSTagAttrTagName == Array( 
   101     *      'm1id', 'a1id', 'o1id', 'o2id' 
   102     *      'o3id', 'o4id', 'o5id' 
   103     * ) 
   104     **/ 
   105     
   106    foreach ($arrEBiSTagAttrTagName as $tagname) { 
   107        if ( empty($arrSubData[$tagname]) ) continue; 
   108         
   109        $value = $arrSubData[$tagname]; 
   110         
   111        // °À­¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È 
   112        switch ($value) { 
   113        case EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID: 
   114            $arrEbis[$tagname] = $arrCustomerInfo['customer_id']; 
   115            break; 
   116        case EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT: 
   117            $arrEbis[$tagname] = $arrCustomerInfo['payment_total']; 
   118            break; 
   119        case EBiS_TAG_ATTR_JOB: 
   120            if ( empty($arrCustomerInfo['order_job']) ) break; 
   121            $arrEbis[$tagname] = $arrJobEN[$arrCustomerInfo['order_job']]; 
   122            break; 
   123        case EBiS_TAG_ATTR_SEX: 
   124            $arrEbis[$tagname] = $arrSexEN[$arrCustomerInfo['order_sex']]; 
   125            break; 
   126        case EBiS_TAG_ATTR_AGE: 
   127            if ( empty($arrCustomerInfo['order_birth']) ) break; 
   128            $arrEbis[$tagname] = gfGetAge($arrCustomerInfo['order_birth']); 
   129            break; 
   130        case EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER: 
   131            if ( $arrCustomerInfo['customer_id'] == '0' ) { 
   132                $arrEbis[$tagname] = '0'; 
   133            } else { 
   134                $arrEbis[$tagname] = '1'; 
   135            } 
   136            break; 
   137        default: 
   138        } 
   139    } 
  116140} 
  117141 
 • branches/dev/html/shopping/complete.php

  r14873 r15049  
  4040$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  4141$objCustomer = new SC_Customer(); 
   42$order_id = ''; 
  4243 
  4344// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.