Changeset 15040


Ignore:
Timestamp:
2007/07/12 15:06:41 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

#エビスタグ付加モジュール(thanksページで顧客情報をタグ埋め込み・CSVダウンロード機能)

Location:
branches/dev/data
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r15029 r15040  
  8989/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/ 
  9090// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡ 
  91 define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/"); 
   91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/"); 
  9292// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
  9393define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096); 
   
  906906); 
  907907 
   908/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/ 
   909/* Ǥ°Õ¹àÌܤòÁý¤ä¤¹¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§ 
   910 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢EBiS_TAG_OPTIONS_MAX 
   911 * $arrEBiSTagOptions¡¢$arrEBiSTagAttrTagName 
   912 * module.inc¤ÎsfPrintEbisTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲà
   913*/ 
   914// °À­¾ðÊó 
   915define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤ 
   916define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID 
   917define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û 
   918define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È 
   919define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ 
   920 
   921// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó 
   922$arrEBiSTagCustomerId = array( 
   923    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë', 
   924    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   925); 
   926 
   927// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó 
   928$arrEBiSTagPayment = array( 
   929    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë', 
   930    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   931); 
   932 
   933// Ǥ°Õ¹àÌܤοô 
   934define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5); 
   935 
   936// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó 
   937$arrEBiSTagOptions = array( 
   938    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤', 
   939    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È', 
   940    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ', 
   941); 
   942 
   943// °À­¾ðÊó¤ËÂбþ¤¹¤ë$_SESSION¤Î¥­¡¼Ì¾ 
   944$arrEBiSTagAttrKeys = array( 
   945    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => 'customer_id', 
   946    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT     => 'buy_total', 
   947    EBiS_TAG_ATTR_JOB         => 'job', 
   948    EBiS_TAG_ATTR_SEX         => 'sex', 
   949); 
   950 
   951// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾ 
   952$arrEBiSTagAttrTagName = array( 
   953    'm1id', 'a1id', 
   954    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id', 
   955); 
   956 
  908957/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/ 
  909958 
 • branches/dev/data/downloads/module/ebis_tag.php

  r17 r15040  
  22/** 
  33 *  
  4  * @copyright   2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  5  * @version CVS: $Id: ebis_tag.php 7224 2006-11-19 06:38:01Z kakinaka $ 
   4 * @copyright   2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   5 * @version CVS: $Id: ebis_tag.php,v 1.29 2006/10/26 04:02:40 naka Exp $ 
  66 * @link        http://www.lockon.co.jp/ 
  77 * 
  88 */ 
  99 
  10 require_once("../../require.php"); 
   10//require_once("./require.php"); 
   11//require_once MODULE_PATH . 'ebis_tag_conf.php'; 
   12 
   13// ǧ¾Ú³Îǧ 
   14$objSess = new SC_Session(); 
   15sfIsSuccess($objSess); 
  1116 
  1217//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  1520    function LC_Page() { 
  1621        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
  17         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'ebis_tag.tpl'; 
  18         $this->tpl_subtitle = 'EBiS¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ßµ¡Ç½'; 
   22        $this->tpl_mainpage  = MODULE_PATH . 'ebis_tag.tpl'; 
   23        $this->tpl_subtitle  = 'EBiS¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ßµ¡Ç½'; 
   24        $this->tpl_uniqid    = ''; 
   25         
   26        global $arrEBiSTagCustomerId; 
   27        $this->arrEBiSTagCustomerId = $arrEBiSTagCustomerId; 
   28        global $arrEBiSTagPayment; 
   29        $this->arrEBiSTagPayment = $arrEBiSTagPayment; 
   30        global $arrEBiSTagOptions; 
   31        $this->arrEBiSTagOptions = $arrEBiSTagOptions; 
  1932    } 
  2033} 
   34 
  2135$objPage = new LC_Page(); 
  2236$objView = new SC_AdminView(); 
  23  
  24 // ǧ¾Ú³Îǧ 
  25 $objSess = new SC_Session(); 
  26 sfIsSuccess($objSess); 
  2737 
  2838// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  3444switch($_POST['mode']) { 
  3545case 'edit': 
   46    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   47    //if (sfIsValidTransition($objSess) == false) { 
   48    //    sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR); 
   49    //} 
   50     
  3651    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  3752    $objPage->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   
  4560    } 
  4661    break; 
   62case 'csv': 
   63    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   64    //if (sfIsValidTransition($objSess) == false) { 
   65    //    sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR); 
   66    //} 
   67    $csv = lgGetCsvData(); 
   68    sfCSVDownload($csv); 
   69    exit; 
  4770default: 
  4871    $arrRet = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
  4972    $arrSubData = unserialize($arrRet[0]['sub_data']); 
  5073    $objFormParam->setParam($arrSubData); 
   74     
   75    // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òËä¤á¹þ¤ß 
   76    // $objPage->tpl_uniqid = $objSess->getUniqId(); 
  5177    break; 
  5278} 
   
  6086    $objFormParam->addParam("¥æ¡¼¥¶ID", "user", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  6187    $objFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  62     $objFormParam->addParam("¥¿¥°¼±ÊÌID", "cid", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   88    $objFormParam->addParam("¥í¥°¥¤¥óURL", "login_url", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   89    $objFormParam->addParam("EBiS°ú¿ô", "cid", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   90     
   91    $objFormParam->addParam("¸ÜµÒID", "m1id", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK", 'NUM_CHECK')); 
   92    $objFormParam->addParam("¹ØÆþ¶â³Û", "a1id", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK", 'NUM_CHECK')); 
   93     
   94    for ($i = 1; $i <= EBiS_TAG_OPTIONS_MAX; $i++) { 
   95        $title = "Ǥ°Õ¹àÌÜ$i"; 
   96        $name  = 'o' . $i . 'id'; 
   97        $objFormParam->addParam( 
   98            $title, $name, INT_LEN, "", 
   99            array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK") 
   100        ); 
   101    } 
  63102    return $objFormParam; 
  64103} 
   104 
   105/* CSV¼èÆÀ */ 
   106function lgGetCsvData() { 
   107    $csv  = lfGetDetailPageCSV(); 
   108    $csv .= lfGetListPageCSV(); 
   109    $csv .= lfGetFrontPageCSV(); 
   110    return $csv; 
   111} 
   112 
   113function lfGetDetailPageCSV() { 
   114    $table    = 'dtb_products'; 
   115    $colmuns  = 'product_id, name'; 
   116    $objQuery = new SC_Query(); 
   117     
   118    $arrRet = $objQuery->select($colmuns, $table); 
   119     
   120    $arrCSV = array(); 
   121    foreach ($arrRet as $key => $product) { 
   122        $id  = $product['product_id']; 
   123        $url = SITE_URL . 'products/detail.php?product_id='; 
   124        $title = str_replace('"', '\"', $product['name']); 
   125         
   126        $arrCSV[$key]['page_id']    = '"' . 'detail-p' . $id . '"'; 
   127        $arrCSV[$key]['page_title'] = '"' . $title . '"'; 
   128        $arrCSV[$key]['url']        = '"' . $url . $id . '"'; 
   129    } 
   130     
   131    return lfCreateCSV($arrCSV); 
   132} 
   133 
   134function lfGetListPageCSV() { 
   135    $table    = 'dtb_category'; 
   136    $colmuns  = 'category_id, category_name'; 
   137    $objQuery = new SC_Query(); 
   138     
   139    $arrRet = $objQuery->select($colmuns, $table); 
   140     
   141    $arrCSV = array(); 
   142    foreach ($arrRet as $key => $category) { 
   143        $id  = $category['category_id']; 
   144        $url = SITE_URL . 'products/list.php?category_id='; 
   145        $title = str_replace('"', '\"', $category['category_name']); 
   146         
   147        $arrCSV[$key]['page_id']    = '"' . 'list-c' . $id . '"'; 
   148        $arrCSV[$key]['page_title'] = '"' . $title . '"'; 
   149        $arrCSV[$key]['url']        = '"' . $url . $id . '"'; 
   150    } 
   151    return lfCreateCSV($arrCSV); 
   152} 
   153 
   154function lfCreateCSV ($arrCSV) { 
   155    $csv_str = ''; 
   156    foreach ($arrCSV as $csv) { 
   157        $csv_str .= join(',', $csv) . "\n"; 
   158    } 
   159    return $csv_str; 
   160} 
   161 
   162function lfGetFrontPageCSV() { 
   163    $arrList = array( 
   164        array('page_id' => 'top', 'page_title' => '' , 'url' => 'index.php'), 
   165        array('page_id' => 'abouts_index'), 
   166        array('page_id' => 'cart_index'), 
   167        array('page_id' => 'contact_index'), 
   168        array('page_id' => 'contact_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'contact/index.php'), 
   169        array('page_id' => 'contact_complete'), 
   170        array('page_id' => 'order_index'), 
   171        array('page_id' => 'entry_kiyaku'), 
   172        array('page_id' => 'entry_index'), 
   173        array('page_id' => 'entry_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'entry/index.php'), 
   174        array('page_id' => 'regist_complete', 'page_title' => '', 'url' => 'entry/complete.php'), 
   175        array('page_id' => 'products_favorite'), 
   176        array('page_id' => 'shopping_deliv'), 
   177        array('page_id' => 'shopping_deliv'), 
   178        array('page_id' => 'shopping_payment'), 
   179        array('page_id' => 'shopping_confirm'), 
   180        array('page_id' => 'thanks', 'page_title' => '', 'url' => 'shopping/complete.php'), 
   181        array('page_id' => 'mypage_index'), 
   182        array('page_id' => 'mypage_change'), 
   183        array('page_id' => 'mypage_change_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'mypage/change.php'), 
   184        array('page_id' => 'mypage_change_complete', 'page_title' => '', 'url' => 'mypage/change_complete.php'), 
   185        array('page_id' => 'error'), 
   186    ); 
   187     
   188    foreach ($arrList as $key => $list) { 
   189        if ( empty($arrList[$key]['page_title']) ) { 
   190            $arrList[$key]['page_title'] = $arrList[$key]['page_id']; 
   191        } 
   192         
   193        if ( empty($arrList[$key]['url']) ) { 
   194            $arrList[$key]['url'] = $arrList[$key]['page_id'] . '.php'; 
   195        } 
   196         
   197        $arrList[$key]['url'] = SITE_URL . str_replace('_', '/', $arrList[$key]['url']); 
   198    } 
   199     
   200    return lfCreateCSV($arrList); 
   201} 
  65202?> 
 • branches/dev/data/downloads/module/ebis_tag.tpl

  r17 r15040  
  11<!--{* 
  22/* 
  3  * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  44 * 
  55 * http://www.lockon.co.jp/ 
   
  1111 
  1212<head> 
  13 <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->" /> 
   13<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=EUC-JP" /> 
  1414<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /> 
  1515<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /> 
  16 <link rel="stylesheet" href="/ec-cube/admin/css/contents.css" type="text/css" media="all" /> 
  17 <script type="text/javascript" src="/ec-cube/js/css.js"></script> 
  18 <script type="text/javascript" src="/ec-cube/js/navi.js"></script> 
  19 <script type="text/javascript" src="/ec-cube/js/win_op.js"></script> 
  20 <script type="text/javascript" src="/ec-cube/js/site.js"></script> 
  21 <script type="text/javascript" src="/ec-cube/js/admin.js"></script> 
   16<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/contents.css" type="text/css" media="all" /> 
   17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script> 
   18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script> 
   19<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script> 
   20<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script> 
   21<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/admin.js"></script> 
  2222<!--{include file='css/contents.tpl'}--> 
  2323<title><!--{$tpl_subtitle}--></title> 
   
  3131<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload="<!--{$tpl_onload}-->"> 
  3232<noscript> 
  33 <link rel="stylesheet" href="/ec-cube/admin/css/common.css" type="text/css" /> 
   33<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" /> 
  3434</noscript> 
  3535 
   
  3737<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
  3838<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  39 <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->"> 
   39<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI}-->"> 
  4040<input type="hidden" name="mode" value="edit"> 
   41<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
   42 
  4143    <tr valign="top"> 
  4244        <td class="mainbg"> 
   
  4951                            <tr><td height="14"></td></tr> 
  5052                            <tr> 
  51                                 <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
   53                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
  5254                            </tr> 
  5355                            <tr> 
  54                                 <td background="/ec-cube/img/contents/main_left.jpg"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
   56                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
  5557                                <td bgcolor="#cccccc"> 
  5658                                     
  5759                                    <table width="440" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  5860                                        <tr> 
  59                                             <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/contents_title_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
   61                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
  6062                                        </tr> 
  6163                                        <tr> 
  62                                             <td background="/ec-cube/img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="/ec-cube/img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
   64                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  6365                                            <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  64                                             <td background="/ec-cube/img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
   66                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  6567                                        </tr> 
  6668                                        <tr> 
  67                                             <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/contents_title_bottom.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
   69                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
  6870                                        </tr> 
  6971                                        <tr> 
  70                                             <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/main_bar.jpg" width="440" height="10" alt=""></td> 
   72                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="440" height="10" alt=""></td> 
  7173                                        </tr> 
  7274                                    </table> 
   
  8688                                            <input type="password" name="pass" size="30" style="<!--{$arrErr.pass|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm.pass.value}-->" class="box30" maxlength="50"/> 
  8789                                            </td> 
  88                                         </tr>    
   90                                        </tr> 
  8991                                        <tr class="fs12n"> 
  90                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥¿¥°¼±ÊÌID<span class="red">¢¨</span></td> 
   92                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥í¥°¥¤¥óURL<span class="red">¢¨</span></td> 
   93                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
   94                                            <span class="red"><!--{$arrErr.login_url}--></span> 
   95                                            <input type="text" name="login_url" size="30" style="<!--{$arrErr.login_url|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm.login_url.value}-->" class="box30" maxlength="50"/> 
   96                                            </td> 
   97                                        </tr> 
   98                                        <tr class="fs12n"> 
   99                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">EBiS°ú¿ô<span class="red">¢¨</span></td> 
  91100                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  92101                                            <span class="red"><!--{$arrErr.cid}--></span> 
  93102                                            <input type="text" name="cid" size="30" style="<!--{$arrErr.cid|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm.cid.value}-->" class="box30" maxlength="50"/> 
  94103                                            </td> 
  95                                         </tr>                                        
   104                                        </tr> 
   105                                        <tr class="fs12n"> 
   106                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¸ÜµÒID</td> 
   107                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
   108                                            <!--{* ¸ÜµÒID¡¢ebis¥¿¥°¤Ç¤Ï"m1id" *}--> 
   109                                            <!--{assign var=key value="m1id"}--> 
   110                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   111                                            <!--{html_radios name="$key" options=$arrEBiSTagCustomerId selected=$arrForm[$key].value}--> 
   112                                            </td> 
   113                                        </tr> 
   114                                        <tr class="fs12n"> 
   115                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¹ØÆþ¶â³Û</td> 
   116                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
   117                                            <!--{* ¹ØÆþ¶â³Û¡¢ebis¥¿¥°¤Ç¤Ï"a1id" *}--> 
   118                                            <!--{assign var=key value="a1id"}--> 
   119                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   120                                            <!--{html_radios name="$key" options=$arrEBiSTagPayment selected=$arrForm[$key].value}--> 
   121                                            </td> 
   122                                        </tr> 
   123                                        <!--{section name="options_loop" loop=$smarty.const.EBiS_TAG_OPTIONS_MAX}--> 
   124                                        <tr class="fs12n"> 
   125                                            <!--{assign var=index value="`$smarty.section.options_loop.iteration`"}--> 
   126                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">Ǥ°Õ¹àÌÜ<!--{$index}--></td> 
   127                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
   128                                            <!--{* Ǥ°Õ¹àÌÜ¡¢ebis¥¿¥°¤Ç¤Ïo1id, o2id, o3id... *}--> 
   129                                            <!--{assign var=key value="o`$index`id"}--> 
   130                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   131                                            <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"> 
   132                                            <!--{html_options options=$arrEBiSTagOptions selected=$arrForm[$key].value}--> 
   133                                            </select> 
   134                                            </td> 
   135                                        </tr> 
   136                                        <!--{/section}--> 
  96137                                    </table> 
  97  
   138                                     
   139                                    <table width="440" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
   140                                        <tr class="fs12n"> 
   141                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3" align="center"> 
   142                                            <input type="button" onClick="fnModeSubmit('csv','','');document.form1.mode.value='edit';return false;" value="¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿CSV¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É"> 
   143                                            </td> 
   144                                        </tr> 
   145                                    </table> 
   146                                     
  98147                                    <table width="440" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  99148                                        <tr> 
  100                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
  101                                             <td><img src="/ec-cube/img/contents/tbl_top.gif" width="438" height="7" alt=""></td> 
  102                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
   149                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
   150                                            <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="438" height="7" alt=""></td> 
   151                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
  103152                                        </tr> 
  104153                                        <tr> 
  105                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
   154                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
  106155                                            <td bgcolor="#e9e7de" align="center"> 
  107156                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  108157                                                <tr> 
  109                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="/ec-cube/img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td> 
   158                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td> 
  110159                                                </tr> 
  111160                                            </table> 
  112161                                            </td> 
  113                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
   162                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
  114163                                        </tr> 
  115164                                        <tr> 
  116                                             <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/tbl_bottom.gif" width="440" height="8" alt=""></td> 
   165                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="440" height="8" alt=""></td> 
  117166                                        </tr> 
  118167                                    </table> 
  119168                                </td> 
  120                                 <td background="/ec-cube/img/contents/main_right.jpg"><img src="/ec-cube/img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
   169                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
  121170                            </tr> 
  122171                            <tr> 
  123                                 <td colspan="3"><img src="/ec-cube/img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
   172                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
  124173                            </tr> 
  125174                            <tr><td height="30"></td></tr> 
 • branches/dev/data/downloads/module/ebis_tag_text.tpl

  r8 r15040  
  22<script type="text/javascript"> 
  33if ( location.protocol == 'http:' ){  
  4     strServerName = 'http://daikoku.ebis.ne.jp';  
   4    strServerName = <!--{$arrEbis.login_url}-->;  
  55} else {  
  66    strServerName = 'https://secure2.ebis.ne.jp/ver3'; 
   
  1010</script> 
  1111<noscript> 
  12 <img src="https://secure2.ebis.ne.jp/ver3/log.php?argument=<!--{$smarty.const.EBIS_CID}-->&ebisPageID=<!--{$arrEbis.pid}-->" width="0" height="0"> 
   12<img src="https://secure2.ebis.ne.jp/ver3/log.php?argument=<!--{$arrEbis.cid}-->&ebisPageID=<!--{$arrEbis.pid}-->" width="0" height="0"> 
  1313</noscript> 
  1414<!-- EBiS tag end --> 
 • branches/dev/data/include/module.inc

  r8 r15040  
  11<?php 
  22 
  3 // ¥¿¥°½ÐÎÏÍÑ¥¯¥é¥¹ 
   3// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°½ÐÎÏÍÑ¥¯¥é¥¹ 
  44class LC_EbisPage { 
  5     function LC_EbisPage() { 
  6         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "ebis_tag_text.tpl"; 
  7     } 
   5    function LC_EbisPage() { 
   6        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "ebis_tag_text.tpl"; 
   7    } 
  88} 
  99 
   
  1111function sfPrintEbisTag($pid = "") { 
  1212    $objQuery = new SC_Query(); 
  13     $arrRet = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
   13    $arrRet   = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
  1414    $arrSubData = unserialize($arrRet[0]['sub_data']); 
  15     $arrEbis = array(); 
  16      
  17     if($arrSubData['cid'] != "") { 
  18         $arrEbis['cid'] = $arrSubData['cid']; 
  19     } else { 
  20         return; 
  21     } 
  22      
  23     // ¡Ö/¡×¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÎÂбþ 
  24     $php_self = ereg_replace("[/]+", "/", $_SERVER['PHP_SELF']); 
  25     // PHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸å¤í¤Ë¡Ö/¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÎÂбþ 
  26     $php_self = ereg_replace(".php[/]+$", ".php", $php_self); 
  27      
   15     
   16    if ( empty($arrSubData['cid']) ) return; 
   17     
   18    $arrEbis = array( 
   19        'cid'       => $arrSubData['cid'], 
   20        'login_url' => $arrSubData['login_url'], 
   21    ); 
   22     
  2823    if(!is_array($pid) && $pid != "") { 
  2924        if(!ereg(".tpl$", $pid)) { 
   
  3227        } else { 
  3328            // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  34             $temp_id = ereg_replace(HTML_PATH,"",$pid);          
  35             $temp_id = ereg_replace("^[/]+","",$temp_id); 
  36             $temp_id = ereg_replace(".tpl$","",$temp_id); 
  37             $temp_id = ereg_replace("[\./]","_",$temp_id); 
   29            $temp_id = str_replace(USER_TEMPLATE_PATH, '', $pid); 
   30            $temp_id = str_replace(HTML_PATH,   '',  $temp_id); 
   31            $temp_id = preg_replace('|^/+|',    '',  $temp_id); 
   32            $temp_id = preg_replace('|\.tpl$|', '',  $temp_id); 
   33            $temp_id = preg_replace('|[\./]|',  '_', $temp_id); 
  3834            $arrEbis['pid'] = $temp_id; 
  3935        } 
   
  5147        $arrEbis['pid'] = ereg_replace("detail.php\?product_id=", "detail-p", $filename); 
  5248    } 
  53      
   49 
   50    // ¹ØÆþ´°Î»¥Ú¡¼¥¸(thanks¥Ú¡¼¥¸)¤ÏÆüìID¤òȯ¹Ô 
   51    if(preg_match("|/shopping/complete.php$|", $_SERVER["REQUEST_URI"])) { 
   52        global $arrEBiSTagAttrKeys; 
   53        global $arrEBiSTagAttrTagName; 
   54        global $arrJob; 
   55        global $arrSex; 
   56         
   57        $arrEbis['pid']  = 'thanks'; // ¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¥»¥Ã¥È 
   58        $customerInfo    = $_SESSION['customer']; 
   59         
   60        /** 
   61         * $arrSubData == Array ( 
   62         *      [user] => username 
   63         *      [pass] => password 
   64         *      [login_url] => http://login_url/ 
   65         *      [cid] => ebis_parameter 
   66         *      [m1id] => 1 
   67         *      [a1id] => 2 
   68         *      [o1id] => 3 
   69         *      [o2id] => 4 
   70         *      [o3id] => 0 
   71         *      [o4id] => 0 
   72         *      [o5id] => 0 
   73         * ) 
   74         **/ 
   75         
   76        foreach ($arrSubData as $key => $value) { 
   77            if (!in_array($key , $arrEBiSTagAttrTagName)) continue; 
   78            if (empty($arrEBiSTagAttrKeys[$value])) continue; 
   79             
   80            // °À­¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È 
   81            switch ($value) { 
   82            case EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID: 
   83            case EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT: 
   84                $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
   85                $arrEbis[$key] = $customerInfo[$tmp_key]; 
   86                break; 
   87            case EBiS_TAG_ATTR_JOB: 
   88                $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
   89                $arrEbis[$key] = $arrJob[$customerInfo[$tmp_key]]; 
   90                break; 
   91            case EBiS_TAG_ATTR_SEX: 
   92                $tmp_key       = $arrEBiSTagAttrKeys[$value]; 
   93                $arrEbis[$key] = $arrSex[$customerInfo[$tmp_key]]; 
   94                break; 
   95            default: 
   96            } 
   97        } 
   98    } 
   99     
  54100    // ID³ä¤êÅö¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
  55101    if($arrEbis['pid'] == "") {              
   
  59105        $arrEbis['pid'] = $temp_id; 
  60106    } 
  61              
   107 
  62108    // ¥Ú¡¼¥¸ID¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥¿¥°¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ 
  63109    if($arrEbis['pid'] != "") { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.