Changeset 15037


Ignore:
Timestamp:
2007/07/11 12:53:23 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

不正アクセス時にログをとるように修正

Location:
branches/rel/html
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/html/frontparts/login_check.php

  r15036 r15037  
  99// ÉÔÀµ¤ÊURL¤¬POST¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼É½¼¨ 
  1010if (isset($_POST['url']) && lfIsValidURL() !== true) { 
  11     gfDebugLog("login_check.php debug \n" . $POST['url']); 
   11    gfPrintLog('invalid access :login_check.php $POST["url"]=' . $POST['url']); 
  1212    sfDispSiteError(PAGE_ERROR); 
  1313} 
 • branches/rel/html/resize_image.php

  r15035 r15037  
  55 
  66require_once($include_dir . HTML2DATA_DIR. "lib/gdthumb.php"); 
   7require_once($include_dir . HTML2DATA_DIR. "lib/glib.php"); 
  78require_once($include_dir . HTML2DATA_DIR. "conf/conf.php"); 
  89 
   
  1415if ( isset($_GET['image']) && $_GET['image'] !== NO_IMAGE_DIR) { 
  1516     
  16     //ÉÔÀµ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬ÅϤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï½ªÎ»¤µ¤»¤ë 
  17     if ( lfCheckFileName() !== true ) { 
  18         exit(); 
   17    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬Àµ¤·¤¤¾ì¹ç¤À¤±¡¢$file¤òÀßÄê 
   18    if ( lfCheckFileName() === true ) { 
   19        $file = IMAGE_SAVE_DIR . $_GET['image']; 
   20    } else { 
   21        gfPrintLog('invalid access :resize_image.php $_GET["image"]=' . $_GET['image']); 
  1922    } 
  20      
  21     $file = IMAGE_SAVE_DIR . $_GET['image']; 
  2223} 
  2324 
   
  3132function lfCheckFileName() { 
  3233    //$pattern = '|^[0-9]+_[0-9a-z]+\.[a-z]{3}$|'; 
  33     $pattern = '|\.\./|'; 
   34    $pattern = '|\./|'; 
  3435    $file    = trim($_GET["image"]); 
  3536    if ( preg_match_all($pattern, $file, $matches) ) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.