Ignore:
Timestamp:
2007/04/01 08:51:24 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

除外ファイル名を指定できるよう変更.
変換ファイル拡張子の指定方法を変更.
コメントを追加し, リファクタリング.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/convert.php

  r11974 r12040  
  44 * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò $fromEncoding ¤«¤é $toEncoding ¤ØÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹. 
  55 * 
  6  * @version $Revision$ $Date$ 
  7  * @author  Kentaro Ohkouchi 
   6 * @author  Kentaro Ohkouchi<ohkouchi@loop-az.jp> 
   7 * @since   PHP4.3.0(cli) 
   8 * @version $Id$ 
  89 */ 
  910 
  10 /** include files suffix. */ 
  11 $includes = ".php,.inc,.tpl,.css,.sql"; 
   11/** 
   12 * ÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¤ò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÍåÎó. 
   13 */ 
   14$includes = "php,inc,tpl,css,sql,js"; 
  1215 
  13 /** convert from encoding. */ 
   16/** 
   17 * ½ü³°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÍåÎó. 
   18 */ 
   19$excludes = "convert.php"; 
   20 
   21/** 
   22 * ÊÑ´¹¸µ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°. 
   23 */ 
  1424$fromEncoding = "EUC-JP"; 
  15 /** convert to encoding. */ 
   25 
   26/** 
   27 * ÊÑ´¹À襨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°. 
   28 */ 
  1629$toEncoding = "UTF-8"; 
  1730 
  1831$includeArray = explode(',', $includes); 
   32$excludeArray = explode(',', $excludes); 
  1933$fileArrays = listdirs('.'); 
  2034 
  2135foreach ($fileArrays as $path) { 
  2236    if (is_file($path)) { 
  23         $fileName = basename($path); 
  24         $suffix = substr($fileName, -4); 
  2537 
   38        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ 
   39        $fileName = pathinfo($path, PATHINFO_BASENAME); 
   40         
   41        // ³ÈÄ¥»Ò¤ò¼èÆÀ 
   42        $suffix = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION); 
   43 
   44        // ½ü³°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥­¥Ã¥× 
   45        if (in_array($fileName, $excludeArray)) { 
   46            echo "excludes by " . $path . "\n"; 
   47            continue; 
   48        } 
   49 
   50        // ÊÑ´¹Âоݤò½ç¤Ë½èÍý 
  2651        foreach ($includeArray as $include) { 
  2752            if ($suffix == $include) { 
   53                 
   54                // ¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤·, ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÊÑ´¹ 
  2855                $contents = file_get_contents($path); 
  2956                $convertedContents = mb_convert_encoding($contents, 
   
  3158                                                         $fromEncoding); 
  3259 
   60                // ½ñ¤­¹þ¤ß¤Ç¤­¤ë¤«¡© 
  3361                if (is_writable($path)) { 
  3462 
  35                     // file open 
   63                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤·¥â¡¼¥É¤Ç³«¤¯ 
  3664                    $handle = fopen($path, "w"); 
  3765                    if (!$handle) { 
   
  4068                    } 
  4169 
   70                    // ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤¿ÆâÍƤò½ñ¤­¹þ¤à  
  4271                    if (fwrite($handle, $convertedContents) === false) { 
  4372                        echo "Cannot write to file (" . $path . ")"; 
   
  4675 
  4776                    echo "converted " . $path . "\n"; 
   77                    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë 
  4878                    fclose($handle); 
  4979                } else { 
   
  5686} 
  5787 
   88/** 
   89 * $dir ¤òºÆµ¢Åª¤Ëé¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹Ì¾¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹. 
   90 *  
   91 * @param string Ǥ°Õ¤Î¥Ñ¥¹Ì¾ 
   92 * @return array $dir ¤è¤ê²¼Áؤ˸ºß¤¹¤ë¥Ñ¥¹Ì¾¤ÎÇÛÎó 
   93 * @see http://www.php.net/glob 
   94 */ 
  5895function listdirs($dir) { 
  5996    static $alldirs = array(); 
   
  66103} 
  67104?> 
  68  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.