Ignore:
Timestamp:
2007/03/29 19:58:21 (15 years ago)
Author:
inoue
Message:

不要ログを削除

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/tb/index.php

  r11981 r12036  
  1515    // NG 
  1616    IfResponseNg(); 
   17    exit(); 
  1718} 
  1819 
   
  4647} else { 
  4748    /* 
  48      * TODO:¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¼õ¿®¤Îɸ½à²½¤ò·è¤á¤ë 
  4949     * RSSÌÜŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤GET¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÀ©¸æ(livedoor blog) 
  5050     * _rss¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¤ÎGET¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÀ©¸æ(Yahoo blog) 
   
  7373 
  7474$log_path = DATA_PATH . "logs/tb_result.log"; 
  75 gfPrintLog("s1--------------------", $log_path); 
   75gfPrintLog("request data start -----", $log_path); 
  7676foreach($arrData as $key => $val) { 
  7777    gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
  7878} 
  79 gfPrintLog("s1--------------------", $log_path); 
   79gfPrintLog("request data end   -----", $log_path); 
  8080 
  8181$objFormParam->setParam($arrData); 
   
  8686 
  8787// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬À®¤êΩ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢URL°Ê³°¤âɬ¿Ü¤È¤¹¤ë) 
  88 gfPrintLog("--- ERROR CHECK START ---", $log_path); 
  8988$objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  90 gfPrintLog("--- ERROR CHECK FINISH ---", $log_path); 
  91 gfPrintLog("--- ERROR COUNT : " . count($objPage->arrErr), $log_path); 
  9289 
  9390// ¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿· 
   
  9794    if (isset($_GET["pid"])) { 
  9895        $product_id = $_GET["pid"]; 
  99  
  100         gfPrintLog("--- PRODUCT ID : " . $product_id, $log_path); 
  10196 
  10297        // ¾¦Éʥǡ¼¥¿¤Î¸ºß³Îǧ 
   
  177172    $arrData["update_date"] = "now()"; 
  178173 
  179     gfPrintLog("e--------------------", $log_path); 
  180     foreach($arrData as $key => $val) { 
  181         gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
  182     } 
  183     gfPrintLog("e--------------------", $log_path); 
  184  
  185174    // ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ 
  186175    $table = "dtb_trackback"; 
  187176    $ret = $objQuery->insert($table, $arrData); 
  188  
  189     gfPrintLog("INSERT RESULT : " . $ret, $log_path); 
  190177    return $ret; 
  191178} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.