Changeset 12006


Ignore:
Timestamp:
2007/03/29 11:40:35 (15 years ago)
Author:
inoue
Message:

サイト情報管理テーブル(インストール時)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/install/index.php

  r12005 r12006  
  106106    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  107107    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  108     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
  109108    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  110     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
  111109    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  112     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
   110    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_site_control", $dsn);    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  113111    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_trackback", $dsn);   // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  114112     
   
  207205    lfDropTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn); 
  208206    lfDropTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn); 
   207    lfDropTable("dtb_site_control", $dsn); 
  209208    lfDropTable("dtb_trackback", $dsn); 
  210209             
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.