Ignore:
Timestamp:
2007/03/28 09:50:52 (15 years ago)
Author:
inoue
Message:

トラックバックRSS

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/tb/index.php

  r11968 r11978  
  5050     * _rss¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¤ÎGET¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÀ©¸æ(Yahoo blog) 
  5151     */ 
   52    if (isset($_GET["__mode"]) && isset($_GET["pid"])) { 
   53        if ($_GET["__mode"] == "rss") { 
   54            IfResponseRss($_GET["pid"]); 
   55        } 
   56    } 
  5257    exit(); 
  5358} 
   
  119124//---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  120125 
  121 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   126/* 
   127 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   128 *  
   129 * @param void ¤Ê¤· 
   130 * @return void ¤Ê¤· 
   131 */ 
  122132function lfInitParam() { 
  123133    global $objFormParam; 
   
  128138} 
  129139 
  130 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   140/* 
   141 * ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ 
   142 *  
   143 * @param void ¤Ê¤· 
   144 * @return $objErr->arrErr ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
   145 */ 
  131146function lfCheckError() { 
  132147    global $objFormParam; 
   
  140155} 
  141156 
  142 /* ¹¹¿·½èÍý */ 
   157/* 
   158 * ¹¹¿·½èÍý 
   159 *  
   160 * @param $arrData ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿ 
   161 * @return $ret ·ë²Ì 
   162 */ 
  143163function lfEntryTrackBack($arrData) { 
  144164    global $objQuery; 
   
  171191} 
  172192 
  173 /* ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ */ 
   193/* 
   194 * ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ 
   195 *  
   196 * @param $arrData ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿ 
   197 * @param $run ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Õ¥é¥°(true:»ÈÍѤ¹¤ë false:»ÈÍѤ·¤Ê¤¤) 
   198 * @return $ret ·ë²Ì 
   199 */ 
  174200function lfSpamFilter($arrData, $run = false) { 
  175201    $ret = true; 
   
  181207} 
  182208 
  183 // OK¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÊÖ¤¹ 
   209/* 
   210 * OK¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÊÖ¤¹ 
   211 *  
   212 * @param void ¤Ê¤· 
   213 * @return void ¤Ê¤· 
   214 */ 
  184215function IfResponseOk() { 
  185216    header("Content-type: text/xml"); 
   
  191222} 
  192223 
  193 // NG¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÊÖ¤¹ 
   224/* 
   225 * NG¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÊÖ¤¹ 
   226 *  
   227 * @param void ¤Ê¤· 
   228 * @return void ¤Ê¤· 
   229 */ 
  194230function IfResponseNg() { 
  195231    header("Content-type: text/xml"); 
   
  201237    exit(); 
  202238} 
   239 
   240/* 
   241 * ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯RSS¤òÊÖ¤¹ 
   242 *  
   243 * @param $product_id ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É 
   244 * @return void ¤Ê¤· 
   245 */ 
   246function IfResponseRss($product_id) { 
   247    global $objQuery; 
   248     
   249    $retProduct = $objQuery->select("*", "dtb_products", "product_id = ?", array($product_id)); 
   250     
   251    if (count($retProduct) > 0) { 
   252        header("Content-type: text/xml"); 
   253        print("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>"); 
   254        print("<response>"); 
   255        print("<error>0</error>"); 
   256        print("<rss version=\"0.91\">"); 
   257        print("<channel>"); 
   258        print("<title>" . $retProduct[0]["name"] . "</title>"); 
   259        print("<link>"); 
   260        print(TRACKBACK_TO_URL . $product_id); 
   261        print("</link>"); 
   262        print("<description>"); 
   263        print($retProduct[0]["main_comment"]); 
   264        print("</description>"); 
   265        print("<language>ja-jp</language>"); 
   266        print("</channel>"); 
   267        print("</rss>"); 
   268        print("</response>"); 
   269        exit(); 
   270    } 
   271} 
   272 
  203273//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  204274?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.