Changeset 11966


Ignore:
Timestamp:
2007/03/23 18:13:29 (15 years ago)
Author:
inoue
Message:

トラックバックのフロント部分

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/products/detail.php

  r11959 r11966  
  173173$objPage->arrReview = lfGetReviewData($tmp_id); 
  174174// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  175 $objPage->arrTrackback = lfGetTrackbackData($tmp_id); 
   175 
   176// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î²ÔƯ¾õ¶·¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   177if (sfGetSiteControlFlg(SITE_CONTROL_TRACKBACK) != 1) { 
   178    $objPage->arrTrackbackView = "OFF"; 
   179} else { 
   180    $objPage->arrTrackbackView = "ON"; 
   181    $objPage->arrTrackback = lfGetTrackbackData($tmp_id); 
   182} 
  176183$objPage->trackback_url = TRACKBACK_TO_URL . $tmp_id; 
  177184// ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾¦ÉÊ̾¤òÆþ¤ì¤ë 
   
  440447    $arrTrackback = array(); 
  441448 
  442     // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î²ÔƯ¾õ¶·¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  443     if (sfGetSiteControlFlg(SITE_CONTROL_TRACKBACK) != 1) { 
  444         return $arrTrackback; 
  445     }    
  446  
  447449    $objQuery = new SC_Query; 
  448450    //¾¦Éʤ´¤È¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.