Changeset 11949


Ignore:
Timestamp:
2007/03/22 16:40:42 (15 years ago)
Author:
inoue
Message:

プロトタイプ

Location:
branches/dev/html/admin/products
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/admin/products/index_csv.php

  r211 r11949  
  2929                        ); 
  3030 
   31$arrTRACKBACK_CVSTITLE = array( 
   32                        '¾¦ÉÊ̾', 
   33                        '¥Ö¥í¥°Ì¾', 
   34                        '¥Ö¥í¥°µ­»ö¥¿¥¤¥È¥ë', 
   35                        '¥Ö¥í¥°µ­»öÆâÍÆ', 
   36                        '¾õÂÖ', 
   37                        'Åê¹ÆÆü' 
   38                        ); 
   39 
   40$arrTRACKBACK_CVSCOL = array(  
   41                        'B.name', 
   42                        'A.blog_name', 
   43                        'A.title', 
   44                        'A.excerpt', 
   45                        'A.status', 
   46                        'A.create_date' 
   47                        ); 
   48 
  3149// CSV½ÐÎϥǡ¼¥¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£(¾¦ÉÊ) 
  3250function lfGetProductsCSV($where, $option, $arrval, $arrOutputCols) { 
   
  7290        // ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  7391        $data .= lfMakeReviewCSV($list_data[$i]); 
   92    } 
   93    return $data; 
   94} 
   95 
   96// CSV½ÐÎϥǡ¼¥¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£(¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯) 
   97function lfGetTrackbackCSV($where, $option, $arrval) { 
   98    global $arrTRACKBACK_CVSCOL; 
   99 
   100    $from = "dtb_trackback AS A INNER JOIN dtb_products AS B on A.product_id = B.product_id "; 
   101    $cols = sfGetCommaList($arrTRACKBACK_CVSCOL); 
   102     
   103    $objQuery = new SC_Query(); 
   104    $objQuery->setoption($option); 
   105     
   106    $list_data = $objQuery->select($cols, $from, $where, $arrval);   
   107 
   108    $max = count($list_data); 
   109    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   110        // ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   111        $data .= lfMakeTrackbackCSV($list_data[$i]); 
  74112    } 
  75113    return $data; 
   
  139177} 
  140178 
   179// ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£(¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯) 
   180function lfMakeTrackbackCSV($list) { 
   181    global $arrTrackBackStatus; 
   182    global $arrDISP; 
   183     
   184    $line = ""; 
   185     
   186    foreach($list as $key => $val) { 
   187        $tmp = ""; 
   188        switch($key) { 
   189            case 'status': 
   190                $tmp = $arrTrackBackStatus[$val]; 
   191                break; 
   192            default: 
   193                $tmp = $val; 
   194                break; 
   195        } 
   196 
   197        $tmp = ereg_replace("[\",]", " ", $tmp); 
   198        $line .= "\"".$tmp."\","; 
   199    } 
   200    // ʸËö¤Î","¤òÊÑ´¹ 
   201    $line = ereg_replace(",$", "\n", $line); 
   202    return $line; 
   203} 
   204 
  141205?> 
 • branches/dev/html/admin/products/trackback.php

  r11941 r11949  
  4949sfIsSuccess($objSess); 
  5050 
  51 // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤Î¥«¥é¥à¤Î¼èÆÀ 
  52 $select="trackback_id, tra.product_id, tra.blog_name, tra.title, tra.url, "; 
  53 $select.="tra.excerpt, tra.status, tra.create_date, tra.update_date, pro.name"; 
  54 $from = "dtb_trackback AS tra LEFT JOIN dtb_products AS pro ON tra.product_id = pro.product_id "; 
   51// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤Î¥«¥é¥à¤Î¼èÆÀ(view¤È¤Î·ë¹ç¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òA¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤¯) 
   52$select = "A.trackback_id, A.product_id, A.blog_name, A.title, A.url, "; 
   53$select .= "A.excerpt, A.status, A.create_date, A.update_date, B.name"; 
   54$from = "dtb_trackback AS A LEFT JOIN dtb_products AS B ON A.product_id = B.product_id "; 
  5555 
  5656// ¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Î°ú¤­·Ñ¤® 
   
  6363// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Îºï½ü 
  6464if ($_POST['mode'] == "delete") { 
  65     $objQuery->exec("UPDATE dtb_trackback SET del_flg = 1 WHERE trackback_id=?", array($_POST['trackback_id'])); 
   65    $objQuery->exec("UPDATE dtb_trackback SET del_flg = 1 WHERE trackback_id = ?", array($_POST['trackback_id'])); 
  6666} 
  6767     
   
  6969     
  7070    //ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦Éʤò¸¡º÷ 
  71     $where="tra.del_flg = 0 AND pro.del_flg = 0"; 
   71    $where="A.del_flg = 0 AND B.del_flg = 0"; 
  7272    $objPage->arrForm = $_POST; 
  7373 
   
  8989                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val); 
  9090                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val); 
  91                     $where.= " AND tra.blog_name ILIKE ? "; 
   91                    $where.= " AND A.blog_name ILIKE ? "; 
  9292                    $arrval[] = "%$val%"; 
  9393                    break; 
   
  9696                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val); 
  9797                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val); 
  98                     $where.= " AND tra.title ILIKE ? "; 
   98                    $where.= " AND A.title ILIKE ? "; 
  9999                    $arrval[] = "%$val%"; 
  100100                    break; 
   
  103103                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val); 
  104104                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val); 
  105                     $where.= " AND tra.url ILIKE ? "; 
   105                    $where.= " AND A.url ILIKE ? "; 
  106106                    $arrval[] = "%$val%"; 
  107107                    break; 
   
  109109                case 'search_status': 
  110110                    if (isset($_POST['search_status'])) { 
  111                         $where.= " AND tra.status = ? "; 
   111                        $where.= " AND A.status = ? "; 
  112112                        $arrval[] = $val; 
  113113                    } 
   
  117117                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val); 
  118118                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val); 
  119                     $where.= " AND pro.name ILIKE ? "; 
   119                    $where.= " AND B.name ILIKE ? "; 
  120120                    $arrval[] = "%$val%"; 
  121121                    break; 
   
  124124                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val); 
  125125                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val); 
  126                     $where.= " AND pro.product_id IN (SELECT product_id FROM dtb_products_class WHERE product_code ILIKE ? )"; 
   126                    $where.= " AND B.product_id IN (SELECT product_id FROM dtb_products_class WHERE product_code ILIKE ? )"; 
  127127                    $arrval[] = "%$val%"; 
  128128                    break; 
   
  131131                    if (isset($_POST['search_startyear']) && isset($_POST['search_startmonth']) && isset($_POST['search_startday'])) { 
  132132                        $date = sfGetTimestamp($_POST['search_startyear'], $_POST['search_startmonth'], $_POST['search_startday']); 
  133                         $where.= " AND tra.create_date >= ? "; 
   133                        $where.= " AND A.create_date >= ? "; 
  134134                        $arrval[] = $date; 
  135135                    } 
   
  142142                        $end_date = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($date))); 
  143143                         
  144                         $where.= " AND tra.create_date <= cast('$end_date' as date) "; 
   144                        $where.= " AND A.create_date <= cast('$end_date' as date) "; 
  145145                    } 
  146146                    break; 
   
  151151    } 
  152152     
  153     $order = "tra.create_date DESC"; 
   153    $order = "A.create_date DESC"; 
  154154     
  155155    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î½èÍý 
   
  182182    if ($_POST['mode'] == 'csv'){ 
  183183        // ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ØÄê 
  184         $option = "ORDER BY trackback_id"; 
   184        $option = "ORDER BY A.trackback_id"; 
  185185        // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ® 
  186         $head = sfGetCSVList($arrREVIEW_CVSTITLE); 
  187         $data = lfGetReviewCSV($where, '', $arrval); 
   186        $head = sfGetCSVList($arrTRACKBACK_CVSTITLE); 
   187        $data = lfGetTrackbackCSV($where, '', $arrval); 
  188188        // CSV¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  189189        sfCSVDownload($head.$data); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.