source: branches/rel/html/mobile/frontparts/bloc/category.php @ 12157

Revision 12157, 1.6 KB checked in by uehara, 14 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¥á¥¤¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
9 */
10
11class LC_CatPage {
12    function LC_CatPage() {
13        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/
14        $this->tpl_mainpage = 'frontparts/bloc/category.tpl';   // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
15    }
16}
17
18$objSubPage = new LC_CatPage();
19$objSubView = new SC_MobileView();
20
21$objSubPage = lfGetMainCat(true, $objSubPage);
22
23$objSubView->assignobj($objSubPage);
24$objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage);
25
26//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
28// ¥á¥¤¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
29function lfGetMainCat($count_check = false, $objSubPage) {
30    $objQuery = new SC_Query();
31    $col = "*";
32    $from = "dtb_category left join dtb_category_total_count using (category_id)";
33    // ¥á¥¤¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤½¤Îľ²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
34    $where = 'level <= 2 AND del_flg = 0';
35    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
36    if($count_check) {
37        $where .= " AND product_count > 0";
38    }
39    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
40    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
41
42    // ¥á¥¤¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡£
43    $arrMainCat = array();
44    foreach ($arrRet as $cat) {
45        if ($cat['level'] != 1) {
46            continue;
47        }
48
49        // »Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
50        $arrChildrenID = sfGetUnderChildrenArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $cat['category_id']);
51        $cat['has_children'] = count($arrChildrenID) > 0;
52        $arrMainCat[] = $cat;
53    }
54
55    $objSubPage->arrCat = $arrMainCat;
56    return $objSubPage;
57}
58?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.