source: branches/rel/data/conf/conf.php @ 12223

Revision 12223, 37.2 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.3.1");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
192define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
193define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
194define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
195define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
196define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
197define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
198define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
199define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
200define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
201define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
202define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
203define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
204define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
205define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
206define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
207define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
208define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
209define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
210define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
211define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
212
213define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
214define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
215define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
216define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
217
218/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
219define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
220define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
221// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
222// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223
224define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
225// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
226// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
228define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
229define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
230
231/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
232define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
233define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
234
235// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
236define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
237define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
238define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
239define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
240define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
241define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
242define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
243
244// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
245//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
246//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
247//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
248//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
249define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
250define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
251
252define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
253define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
254define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
255define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
256define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
257define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
258define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
259define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
260define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
261define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
262define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
263define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
264define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
265define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
267define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
268
269define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
270define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
272define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
273define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
274define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
275define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
276define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
277
278/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
279define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
280define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
281define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
282define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
283define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
284define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
285// ²Á³Ê̾¾Î
286define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
287define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
288
289/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
290define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
291define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
293define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
295define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296
297define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
298define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
299
300define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
301define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
302define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
303define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
304define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
305define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
306define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
307define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
308define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309
310/* URL¥Ñ¥¹ */
311define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
312define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
313define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
314define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
315define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
316define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
317define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
318define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
319define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
326define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
327define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
328
329/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
330define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
331define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
332define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
333define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
334
335/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
336define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
337define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
338define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
339define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
340define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
341define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
342define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
343
344/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
345define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
346define ("SMTEXT_LEN", 100);
347define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
348define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
349define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
350define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
351define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
352define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
353define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
354define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
355define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
356define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
357define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
358define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
359define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
360define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
361define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
362define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
363define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
364define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
365define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
366define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
367
368/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
369
370/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
371define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
372define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
373define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
374define ("FREE_DIAL", "");
375
376/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
377define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
378define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
379define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
380define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
381define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
382define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
383define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
384define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
385define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
386define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
387define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
388define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
389define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
390define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
391define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
392define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
393define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
394define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
395define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
396define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
397define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
398define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
399
400/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
401define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
402define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
403
404/* URL */
405define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
406define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
407define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
408define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
409define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
410define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
411define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
412define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
413define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
414define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
418define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
419define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
420define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
421define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
422define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
423
424/*
425 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
426 */
427 
428// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
429// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
430// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
431$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
432$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
441$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
444
445// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
446$arrDISABLE_LOGOUT = array(
447    1 => "/shopping/deliv.php",
448    2 => "/shopping/payment.php",
449    3 => "/shopping/confirm.php",
450    4 => "/shopping/card.php",
451    5 => "/shopping/loan.php",
452);
453
454// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
455$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
456//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
457// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
458
459// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
460$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
461$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
462
463// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
464$arrDISP[1] = "¸ø³«";
465$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
466
467// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
468$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
469$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
470
471// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
472$arrSRANK[1] = 1;
473$arrSRANK[2] = 2;
474$arrSRANK[3] = 3;
475$arrSRANK[4] = 4;
476$arrSRANK[5] = 5;
477
478// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
479$arrSTATUS[1] = "NEW";
480$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
481$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
482$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
483$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
484
485// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
486$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
487$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
491
492// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
493$arrAllowedTag = array(
494    "table",
495    "tr",
496    "td",
497    "a",
498    "b",
499    "blink",
500    "br",
501    "center",
502    "font",
503    "h",
504    "hr",
505    "img",
506    "li",
507    "strong",
508    "p",
509    "div",
510    "i",
511    "u",
512    "s",
513    "/table",
514    "/tr",
515    "/td",
516    "/a",
517    "/b",
518    "/blink",
519    "/br",
520    "/center",
521    "/font",
522    "/h",
523    "/hr",
524    "/img",
525    "/li",
526    "/strong",
527    "/p",
528    "/div",
529    "/i",
530    "/u",
531    "/s"
532);
533
534// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
535$arrPageMax = array(
536    10 => "10",
537    20 => "20",
538    30 => "30",
539    40 => "40",
540    50 => "50",
541    60 => "60",
542    70 => "70",
543    80 => "80",
544    90 => "90",
545    100 => "100",
546); 
547   
548// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
549$arrMagazineType["1"] = "HTML";
550$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
551
552$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
553$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
554
555
556/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
557$arrMAILMAGATYPE = array(
558    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
559    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
560    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
561);
562
563/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
564$arrRECOMMEND = array(
565    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
566    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
567    3 => "¡ú¡ú¡ú",
568    2 => "¡ú¡ú",
569    1 => "¡ú"
570);
571
572$arrTAXRULE = array(
573    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
574    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
575    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
576);
577
578
579// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
580$arrMAILTEMPLATE = array(
581     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
582    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
583    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
584);
585
586// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
587$arrMAILTPLPATH = array(
588    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
589    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
590    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
591    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
592);
593
594/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
595$arrPref = array(
596                    1 => "Ë̳¤Æ»",
597                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
598                    3 => "´ä¼ê¸©",
599                    4 => "µÜ¾ë¸©",
600                    5 => "½©Åĸ©",
601                    6 => "»³·Á¸©",
602                    7 => "Ê¡Å縩",
603                    8 => "°ñ¾ë¸©",
604                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
605                    10 => "·²Çϸ©",
606                    11 => "ºë¶Ì¸©",
607                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
608                    13 => "ÅìµþÅÔ",
609                    14 => "¿ÀÆàÀ",
610                    15 => "¿·³ã¸©",
611                    16 => "ÉÙ»³¸©",
612                    17 => "ÀÐÀ",
613                    18 => "Ê¡°æ¸©",
614                    19 => "»³Íü¸©",
615                    20 => "ĹÌ",
616                    21 => "´ôÉ츩",
617                    22 => "ÀŲ¬¸©",
618                    23 => "°¦Ãθ©",
619                    24 => "»°½Å¸©",
620                    25 => "¼¢²ì¸©",
621                    26 => "µþÅÔÉÜ",
622                    27 => "ÂçºåÉÜ",
623                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
624                    29 => "ÆàÎɸ©",
625                    30 => "Ï²λ³¸©",
626                    31 => "Ä»¼è¸©",
627                    32 => "Å纬¸©",
628                    33 => "²¬»³¸©",
629                    34 => "¹­Å縩",
630                    35 => "»³¸ý¸©",
631                    36 => "ÆÁÅ縩",
632                    37 => "¹áÀ",
633                    38 => "°¦É²¸©",
634                    39 => "¹âÃθ©",
635                    40 => "Ê¡²¬¸©",
636                    41 => "º´²ì¸©",
637                    42 => "Ĺºê¸©",
638                    43 => "·§Ëܸ©",
639                    44 => "Âçʬ¸©",
640                    45 => "µÜºê¸©",
641                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
642                    47 => "²­Æ츩"
643                );
644               
645/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
646$arrJob = array(
647                    1 => "¸ø̳°÷",
648                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
649                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
650                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
651                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
652                    6 => "°å»Õ",
653                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
654                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
655                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
656                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
657                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
658                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
659                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
660                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
661                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
662                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
663                    17 => "¼çÉØ",
664                    18 => "¤½¤Î¾"
665                );
666
667/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
668$arrReminder = array(
669                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
670                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
671                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
672                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
673                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
674                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
675                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
676                    );
677/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
678$arrSex = array(
679                    1 => "ÃËÀ­",
680                    2 => "½÷À­"
681                );
682
683/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
684define ("MAIL_TYPE_PC",1);
685define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
686$arrMailType = array(
687                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
688                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
689                );     
690               
691               
692/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
693$arrPageRows = array(
694                        10 => 10,
695                        20 => 20,
696                        30 => 30,
697                        40 => 40,
698                        50 => 50,
699                        60 => 60,
700                        70 => 70,
701                        80 => 80,
702                        90 => 90,
703                        100 => 100,
704                    );
705
706/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
707define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
708define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
709define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
710define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
711define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
712define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
713
714/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
715$arrORDERSTATUS = array(
716    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
717    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
718    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
719    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
720    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
721    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
722);
723
724// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
725define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
726
727/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
728$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
729    1 => "#FFFFFF",
730    2 => "#C9C9C9",
731    3 => "#DDE6F2"
732);
733
734$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
735    1 => "#FFFFFF",
736    2 => "#FFDE9B",
737    3 => "#C9C9C9",
738    4 => "#FFD9D9",
739    5 => "#BFDFFF",
740    6 => "#FFFFAB"
741);
742
743// ÍËÆü
744$arrWDAY = array(
745    0 => "Æü",
746    1 => "·î",
747    2 => "²Ð",
748    3 => "¿å",
749    4 => "ÌÚ",
750    5 => "¶â",
751    6 => "ÅÚ"
752);         
753       
754/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
755define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
756
757/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
758define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
759define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
760define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
761
762// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
763define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
764define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
765define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
766
767//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
768$arrDELIVERYDATE = array(
769    1 => "¨Æü",
770    2 => "1¡Á2Æü¸å",
771    3 => "3¡Á4Æü¸å",
772    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
773    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
774    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
775    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
776    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
777    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
778);
779
780/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
781define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
782
783/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
784define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
785
786/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
787$arrPRODUCTLISTMAX = array(
788    15 => '15·ï',
789    30 => '30·ï',
790    50 => '50·ï'
791);
792
793/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
794define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
795
796/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
797
798//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
799$arrCONVENIENCE = array(
800    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
801    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
802    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
803    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
804    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
805);
806
807//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
808$arrCONVENIMESSAGE = array(
809    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
810    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
811    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
812    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
813    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
814);
815
816//»Ùʧ´ü¸Â
817define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
818
819/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
820
821//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
822define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
823
824//DB¤Î¼ïÎà
825$arrDB = array(
826    1 => 'PostgreSQL',
827    2 => 'MySQL'
828);
829
830// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
831$arrTarget = array(
832    1 => "LeftNavi",
833    2 => "MainHead",
834    3 => "RightNavi",
835    4 => "MainFoot",
836    5 => "Unused"
837);
838
839/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
840
841define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
842define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
843define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
844
845define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
846define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
847
848// ¾õÂÖ
849$arrTrackBackStatus = array(
850    1 => "ɽ¼¨",
851    2 => "Èóɽ¼¨",
852    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
853);
854
855/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
856
857define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
858define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
859
860// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
861$arrSiteControlTrackBack = array(
862    1 => "Í­¸ú",
863    2 => "̵¸ú"
864);
865
866// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
867$arrSiteControlAffiliate = array(
868    1 => "Í­¸ú",
869    2 => "̵¸ú"
870);
871
872/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
873
874// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
875$arrViewWhere = array(
876    "&&crscls_where&&" => "",
877    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
878    "&&noncls_where&&" => "",
879    "&&allcls_where&&" => "",
880    "&&allclsdtl_where&&" => "",
881    "&&prdcls_where&&" => "",
882    "&&catcnt_where&&" => ""
883);
884
885// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
886$arrView = array(
887    "vw_cross_class" => '
888        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
889        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
890
891    "vw_cross_products_class" =>'
892        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
893        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
894        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
895        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
896        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
897
898    "vw_products_nonclass" => '
899        (SELECT
900            T1.product_id,
901            T1.name,
902            T1.deliv_fee,
903            T1.sale_limit,
904            T1.sale_unlimited,
905            T1.category_id,
906            T1.rank,
907            T1.status,
908            T1.product_flag,
909            T1.point_rate,
910            T1.comment1,
911            T1.comment2,
912            T1.comment3,
913            T1.comment4,
914            T1.comment5,
915            T1.comment6,
916            T1.file1,
917            T1.file2,
918            T1.file3,
919            T1.file4,
920            T1.file5,
921            T1.file6,
922            T1.main_list_comment,
923            T1.main_list_image,
924            T1.main_comment,
925            T1.main_image,
926            T1.main_large_image,
927            T1.sub_title1,
928            T1.sub_comment1,
929            T1.sub_image1,
930            T1.sub_large_image1,
931            T1.sub_title2,
932            T1.sub_comment2,
933            T1.sub_image2,
934            T1.sub_large_image2,
935            T1.sub_title3,
936            T1.sub_comment3,
937            T1.sub_image3,
938            T1.sub_large_image3,
939            T1.sub_title4,
940            T1.sub_comment4,
941            T1.sub_image4,
942            T1.sub_large_image4,
943            T1.sub_title5,
944            T1.sub_comment5,
945            T1.sub_image5,
946            T1.sub_large_image5,
947            T1.sub_title6,
948            T1.sub_comment6,
949            T1.sub_image6,
950            T1.sub_large_image6,
951            T1.del_flg,
952            T1.creator_id,
953            T1.create_date,
954            T1.update_date,
955            T1.deliv_date_id,
956            T2.product_id_sub,
957            T2.product_code,
958            T2.price01,
959            T2.price02,
960            T2.stock,
961            T2.stock_unlimited,
962            T2.classcategory_id1,
963            T2.classcategory_id2
964        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
965        (SELECT
966        product_id AS product_id_sub,
967        product_code,
968        price01,
969        price02,
970        stock,
971        stock_unlimited,
972        classcategory_id1,
973        classcategory_id2
974        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
975        AS T2
976        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
977
978    "vw_products_allclass" => '
979        (SELECT
980        product_id,
981        product_code_min,
982        product_code_max,
983        price01_min,
984        price01_max,
985        price02_min,
986        price02_max,
987        stock_min,
988        stock_max,
989        stock_unlimited_min,
990        stock_unlimited_max,
991        del_flg,
992        status,
993        name,
994        comment1,
995        comment2,
996        comment3,
997        rank,
998        main_list_comment,
999        main_image,
1000        main_list_image,
1001        product_flag,
1002        deliv_date_id,
1003        sale_limit,
1004        point_rate,
1005        sale_unlimited,
1006        create_date,
1007        deliv_fee
1008        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1009        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1010    FROM
1011        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1012    ) ',
1013
1014    "vw_products_allclass_detail" => '
1015        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1016        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1017        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1018        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1019        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1020        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1021        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1022        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1023        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1024        (SELECT
1025        product_id AS product_id_sub,
1026        MIN(price01) AS price01_min,
1027        MAX(price01) AS price01_max,
1028        MIN(price02) AS price02_min,
1029        MAX(price02) AS price02_max,
1030        MIN(stock) AS stock_min,
1031        MAX(stock) AS stock_max,
1032        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1033        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1034        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1035        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1036        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1037
1038    "vw_product_class" => '
1039        (SELECT * FROM
1040        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1041        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1042        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1043        FROM ( SELECT
1044                T1.product_class_id,
1045                T1.product_id,
1046                classcategory_id1,
1047                classcategory_id2,
1048                T2.rank,
1049                T2.class_id,
1050                stock,
1051                price01,
1052                price02,
1053                stock_unlimited,
1054                product_code       
1055         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1056        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1057        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1058        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1059        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1060
1061    "vw_category_count" => '
1062        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1063        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1064        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1065);
1066
1067?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.