source: branches/feature-module-zeus/html/user_data/include/campaign/bloc/login.tpl @ 15376

Revision 15376, 3.3 KB checked in by naka, 13 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ-->
7<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#cccccc">
10        <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
11            <tr><td height="5"></td></tr>
12            <tr>
13                <td align="center" bgcolor="#ffffff">
14                <table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
15                    <tr><td height="13"></td></tr>
16                    <tr>
17                        <td><img src="/img/login/member.gif" width="202" height="16" alt="²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ"></td>
18                    </tr>
19                    <tr><td height="20"></td></tr>
20                </table>
21                <!--¥í¥°¥¤¥ó¤³¤³¤«¤é-->
22                <table width="530" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
23                <form name="member_form" id="member_form" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onsubmit="return fnCheckLogin('member_form')">
24                <input type="hidden" name="mode" value="login">
25                    <tr>
26                        <td class="fs12">²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅÐÏ¿»þ¤ËÆþÎϤµ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
27                    </tr>
28                    <tr><td height="10"></td></tr>
29                    <tr>
30                        <td align="center" bgcolor="#f0f0f0">
31                        <table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
32                            <tr><td height="20"></td></tr>
33                            <tr>
34                                <td><img src="/img/login/mailadress.gif" width="92" height="13" alt="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"></td>
35                                <td class="fs12">
36                                    <span class="red"></span>
37                                    <input type="text" name="login_email" value="" maxlength="" style="; ime-mode: disabled;" size="40" class="box40" />
38                                </td>
39                            </tr>
40                            <tr>
41                                <td align="right"></td>
42                                <td class="fs10n"><input type="checkbox" name="login_memory" value="1" /><label for="memory">²ñ°÷¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ëµ­²±¤µ¤»¤ë</label></td>
43                            </tr>
44                            <tr><td height="10"></td></tr>
45                            <tr>
46                                <td><img src="/img/login/password.gif" width="92" height="13" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"></td>
47                                <td class="fs12">
48                                    <span class="red"></span>
49                                    <input type="password" name="login_pass" maxlength="" style="" size="40" class="box40" />
50                                </td>
51                            </tr>
52                            <tr><td height="20"></td></tr>
53                        </table>
54                        </td>
55                    </tr>
56                    <tr><td height="20"></td></tr>
57                    <tr>
58                        <td align="center">
59                            <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/login/b_login_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/login/b_login.gif',this)" src="/img/login/b_login.gif" width="140" height="30" alt="¥í¥°¥¤¥ó" name="log" id="log" />
60                        </td>
61                    </tr>
62                    <tr><td height="15"></td></tr>
63                    <tr>
64                        <td class="fs10">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý¤Ï<a href="/forgot/index.php" onclick="win01('/forgot/index.php','forget','600','400'); return false;" target="_blank">¤³¤Á¤é</a>¤«¤é¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎºÆȯ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
65                        ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò˺¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢<a href="/contact/index.php">¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Ú¡¼¥¸</a>¤«¤é¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
66                    </tr>
67                    <tr><td height="20"></td></tr>
68                </form>
69                </table>
70                <!--¥í¥°¥¤¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç-->
71                </td>
72            </tr>
73            <tr><td height="5"></td></tr>
74        </table>
75        </td>
76    </tr>
77    <tr><td height="20"></td></tr>
78</table>
79<!--¢¥²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.