source: branches/feature-module-zeus/html/user_data/include/campaign/bloc/entry.tpl @ 15376

Revision 15376, 2.0 KB checked in by naka, 13 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ-->
7<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#cccccc">
10        <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
11            <tr><td height="5"></td></tr>
12            <tr>
13                <td align="center" bgcolor="#ffffff">
14                <table width="604" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
15                    <tr><td height="13"></td></tr>
16                    <tr>
17                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/guest.gif" width="247" height="16" alt="¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ"></td>
18                    </tr>
19                    <tr><td height="20"></td></tr>
20                </table>
21               
22                <table width="530" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
23                    <tr>
24                        <td class="fs12">¤ª¿½¹þ¤ò¹Ô¤¦°Ù¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£<br>
25                        ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
26                    </tr>
27                    <tr><td height="10"></td></tr>
28                    <tr>
29                        <td align="center" bgcolor="#f0f0f0">
30                        <table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
31                            <tr><td height="20"></td></tr>
32                            <tr>
33                                <td align="center">
34                                    <a href="<!--{$smarty.const.CAMPAIGN_URL}--><!--{$dir_name}-->/entry.php" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry_on.gif','b_gotoentry');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry.gif','b_gotoentry');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/login/b_gotoentry.gif" width="130" height="30" alt="²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë" border="0" name="b_gotoentry"></a>¡¡
35                                </td>
36                            </tr>
37                            <tr><td height="20"></td></tr>
38                        </table>
39                        </td>
40                    </tr>
41                    <tr><td height="20"></td></tr>
42                </table>
43                </td>
44            </tr>
45            <tr><td height="5"></td></tr>
46        </table>
47        </td>
48    </tr>
49</table>
50<!--¢¥¤Þ¤À²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.