source: branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc @ 15469

Revision 15469, 12.0 KB checked in by naka, 14 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­´Ø¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë
4 */
5
6require_once DATA_PATH . 'module/Net/URL.php';
7require_once DATA_PATH . 'class/SC_DbConn.php';
8require_once DATA_PATH . 'class/SC_Query.php';
9
10/**
11 * EC-CUBE ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·ÈÂÓüËö¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
12 * ÈóÂбþüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï unsupported/index.php ¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
13 *
14 * @return void
15 */
16function lfMobileCheckCompatibility() {
17   
18
19   
20    if (!GC_MobileUserAgent::isSupported()) {
21        header('Location: ' . URL_DIR . 'unsupported/index.php');
22        exit;
23    }
24   
25
26}
27
28/**
29 * ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
30 *
31 * @param string &$value ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ø¤Î»²¾È
32 * @return void
33 */
34function lfMobileConvertInputValue(&$value) {
35    // Shift JIS ¤«¤éÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
36    // SoftBank °Ê³°¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï³°»úÎΰè¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë¡£
37    $value = mb_convert_encoding($value, CHAR_CODE, 'SJIS');
38
39    // SoftBank ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
40    $value = preg_replace('/\\x1b\\$[^\\x0f]*\\x0f/', '', $value);
41}
42
43/**
44 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤÎÆþÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
45 *
46 * @return void
47 */
48function lfMobileInitInput() {
49    array_walk($_GET, 'lfMobileConvertInputValue');
50    array_walk($_POST, 'lfMobileConvertInputValue');
51    array_walk($_REQUEST, 'lfMobileConvertInputValue');
52}
53
54/**
55 * dtb_mobile_ext_session_id ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
56 *
57 * @return string|null ¼èÆÀ¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
58 *                     ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï null ¤òÊÖ¤¹¡£
59 */
60function lfMobileGetExtSessionId() {
61    if (!preg_match('|^' . URL_DIR . '(.*)$|', $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $matches)) {
62        return null;
63    }
64
65    $url = $matches[1];
66    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
67    $objQuery = new SC_Query;
68
69    foreach ($_REQUEST as $key => $value) {
70        $session_id = $objQuery->get('dtb_mobile_ext_session_id', 'session_id',
71                                     'param_key = ? AND param_value = ? AND url = ? AND create_date >= ?',
72                                     array($key, $value, $url, $time));
73        if (isset($session_id)) {
74            return $session_id;
75        }
76    }
77
78    return null;
79}
80
81/**
82 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
83 *
84 * @return string|false ¼èÆÀ¤·¤¿Í­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
85 *                      ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
86 */
87function lfMobileGetSessionId() {
88    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
89    $sessionId = @$_POST[session_name()];
90    if (!isset($sessionId)) {
91        $sessionId = @$_GET[session_name()];
92    }
93    if (!isset($sessionId)) {
94        $sessionId = lfMobileGetExtSessionId();
95    }
96   
97    if (!isset($sessionId)) {
98        return false;
99    }
100
101    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
102    if (sfSessRead($sessionId) === null) {
103        gfPrintLog("Non-existent session id : sid=$sessionId");
104        return false;
105    }
106   
107    return session_id($sessionId);
108}
109
110/**
111 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
112 *
113 * @return boolean ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï true¡¢Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
114 */
115function lfMobileValidateSession() {
116    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
117    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) {
118        gfPrintLog("SESSIONüËö¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
119        return false;
120    }
121
122    // Í­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
123    if (intval(@$_SESSION['mobile']['expires']) < time()) {
124        gfPrintLog("Session expired at " .
125                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) .
126                   ' : sid=' . session_id());
127        gfPrintLog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                 
128        return false;
129    }
130
131    // ·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
132    $model = GC_MobileUserAgent::getModel();
133    if (@$_SESSION['mobile']['model'] != $model) {
134        gfPrintLog("User agent model mismatch : " .
135                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] .
136                   '" (expected), sid=' . session_id());
137        gfPrintLog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");   
138        return false;
139    }
140    return true;
141}
142
143/**
144 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
145 *
146 * @return void
147 */
148function lfMobileInitSession() {
149    $session_ok = true;
150   
151    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼õ¤±ÅϤ·¤Ë¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£
152    ini_set('session.use_cookies', '0');
153
154    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
155    $sessionId = lfMobileGetSessionId();
156   
157    session_start();
158   
159    // ¿·µ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤álfMobileGetSessionId()¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï""¤È¤Ê¤ë¡£
160    if(!$sessionId == "") {
161        gfPrintLog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£");
162        $session_ok = false;       
163    }
164   
165    if(!lfMobileValidateSession()) {
166        $session_ok = false;
167    }
168   
169    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À®¤·¡¢
170    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£
171    if (!$session_ok) {
172        session_regenerate_id();
173        $_SESSION['mobile']['model'] = GC_MobileUserAgent::getModel();
174        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = GC_MobileUserAgent::getId();
175        if($_SESSION['mobile']['phone_id'] != "") {
176            gfPrintLog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¡§".$_SESSION['mobile']['phone_id']);
177        } else {
178            gfPrintLog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£");
179        }
180        $_SESSION['mobile']['expires'] =  time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME;
181
182        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
183        if ($_GET['PHPSESSID'] != "") {
184            gfPrintLog("GETÍ׵ᤢ¤ê:".$_GET['PHPSESSID']);
185            gfPrintLog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId());
186            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
187            header('Location: ' . gfAddSessionId());
188        } else {
189            gfPrintLog("GETÍ×µá¤Ê¤·");
190            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
191            /*
192                Äê¿ôSID¡§PHPSESSID=<¥»¥Ã¥·¥ç¥óID>
193             */
194            gfPrintLog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".URL_SITE_TOP . '?' . SID);
195            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID);
196        }
197        exit;
198    }
199   
200    if($_SESSION['mobile']['phone_id'] == "") {
201        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = GC_MobileUserAgent::getId();
202        if($_SESSION['mobile']['phone_id'] != "") {
203            gfPrintLog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤ÎºÆ¼èÆÀ¡§".$_SESSION['mobile']['phone_id']);
204        }
205    }
206   
207    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
208    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME;
209}
210
211/**
212 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνÐÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
213 *
214 * ½ÐÎϤÎή¤ì
215 * 1. Smarty
216 * 2. ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
217 * 3. Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
218 * 4. ²èÁüÍѤΥ¿¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
219 * 5. ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
220 * 6. ½ÐÎÏ
221 *
222 * @return void
223 */
224function lfMobileInitOutput() {
225    // Smarty ÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
226    @mkdir(COMPILE_DIR);
227
228    // ½ÐÎÏÍѤΥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò Shift JIS ¤Ë¸ÇÄꤹ¤ë¡£
229    mb_http_output('SJIS-win');
230
231    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
232    ob_start(array('GC_MobileEmoji', 'handler'));
233
234    // üËö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÁü¥µ¥¤¥º¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
235    ob_start(array('GC_MobileImage', 'handler'));
236
237    // Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
238    ob_start(create_function('$buffer', 'return mb_convert_kana($buffer, "k", "SJIS-win");'));
239
240    // ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
241    ob_start('mb_output_handler');
242}
243
244/**
245 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
246 *
247 * @return void
248 */
249function sfMobileInit() {
250    lfMobileInitInput();
251    if (basename(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) != 'unsupported') {
252        lfMobileCheckCompatibility();
253        lfMobileInitSession();
254    }
255
256    lfMobileInitOutput();
257}
258
259/**
260 * LocationÅù¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤ëɬÍפ¬¤¢¤ëURL¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤롣
261 *
262 * @return String
263 */
264function gfAddSessionId($url = null) {
265    $objURL = new Net_URL($url);
266    $objURL->addQueryString(session_name(), session_id());
267    return $objURL->getURL();
268}
269
270/**
271 * ¶õ¥á¡¼¥ëÍѤΥȡ¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
272 *
273 * @return string À¸À®¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
274 */
275function lfGenerateKaraMailToken() {
276    $token_chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
277    $token_chars_length = strlen($token_chars);
278    $token_length = 10;
279    $token = '';
280
281    while ($token_length > 0) {
282        $token .= $token_chars{mt_rand(0, $token_chars_length - 1)};
283        --$token_length;
284    }
285
286    return $token;
287}
288
289/**
290 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
291 *
292 * @param string $next_url ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¸å¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸ (¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÁêÂÐURL)
293 * @param string $session_id ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID (¾Êά¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óID)
294 * @return string|false ¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
295 */
296function gfPrepareKaraMail($next_url, $session_id = null) {
297    if (!isset($session_id)) {
298        $session_id = session_id();
299    }
300
301    $objQuery = new SC_Query;
302
303    // GC
304    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
305    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'email IS NULL AND create_date < ?', array($time));
306
307    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
308
309    $arrValues = array('session_id' => $session_id,
310                       'next_url'   => $next_url);
311
312    $try = 10;
313
314    while ($try > 0) {
315        $arrValues['token'] = $token = lfGenerateKaraMailToken();
316
317        $objQuery->insert('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues);
318        $count = $objQuery->count('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
319
320        if ($count == 1) {
321            break;
322        }
323
324        $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
325        $token = false;
326        --$try;
327    }
328
329    return $token;
330}
331
332/**
333 * ¶õ¥á¡¼¥ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
334 *
335 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
336 * @param string $email ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
337 * @return boolean À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
338 */
339function gfRegisterKaraMail($token, $email) {
340    $objQuery = new SC_Query;
341
342    // GC
343    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
344    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail',
345                      '(email IS NULL AND create_date < ?) OR (email IS NOT NULL AND receive_date < ?)',
346                      array($time, $time));
347
348    $kara_mail_id = $objQuery->get('dtb_mobile_kara_mail', 'kara_mail_id', 'token = ?', array($token));
349    if (!isset($kara_mail_id)) {
350        return false;
351    }
352
353    $arrValues = array('email' => $email);
354    $arrRawValues = array('receive_date' => 'now()');
355    $objQuery->update('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues, 'kara_mail_id = ?', array($kara_mail_id), $arrRawValues);
356
357    return true;
358}
359
360/**
361 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó¤¬°ìÃפ¹¤ë¹Ô¤òºï½ü¤·¡¢
362 * ¼¡¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤òÊÖ¤¹¡£¡¡
363 *
364 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
365 *
366 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
367 * @return string|false URL¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
368 */
369function gfFinishKaraMail($token) {
370    $objQuery = new SC_Query;
371
372    $arrRow = $objQuery->getrow('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id, next_url, email',
373                                'token = ? AND email IS NOT NULL AND receive_date >= ?',
374                                array($token, date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME)));
375    if (!isset($arrRow)) {
376        return false;
377    }
378
379    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
380
381    list($session_id, $next_url, $email) = $arrRow;
382    $objURL = new Net_URL(MOBILE_SITE_URL . $next_url);
383    $objURL->addQueryString(session_name(), $session_id);
384    $url = $objURL->getURL();
385
386    session_id($session_id);
387    session_start();
388    $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] = $email;
389    session_write_close();
390
391    return $url;
392}
393
394/**
395 * ³°Éô¥µ¥¤¥ÈÏ¢·ÈÍѤ˥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤òÊݸ¤¹¤ë¡£
396 *
397 * @param string $param_key ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼Ì¾
398 * @param string $param_value ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼ÃÍ
399 * @param string $url URL
400 * @return void
401 */
402function sfMobileSetExtSessionId($param_key, $param_value, $url) {
403    $objQuery = new SC_Query;
404
405    // GC
406    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
407    $objQuery->delete('dtb_mobile_ext_session_id', 'create_date < ?', array($time));
408
409    $arrValues = array('session_id'  => session_id(),
410                       'param_key'   => $param_key,
411                       'param_value' => $param_value,
412                       'url'         => $url);
413
414    $objQuery->insert('dtb_mobile_ext_session_id', $arrValues);
415}
416
417/**
418 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂӤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë¡£
419 *
420 * @param string $address ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
421 * @return boolean ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
422 */
423function gfIsMobileMailAddress($address) {
424    $arrMobileMailDomains = array('docomo.ne.jp', 'ezweb.ne.jp', 'softbank.ne.jp', 'vodafone.ne.jp');
425
426    if (defined('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS')) {
427        $arrMobileMailDomains = array_merge($arrMobileMailDomains, split('[ ,]+', MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS));
428    }
429
430    foreach ($arrMobileMailDomains as $domain) {
431        $domain = str_replace('.', '\\.', $domain);
432        if (preg_match("/@([^@]+\\.)?$domain\$/", $address)) {
433            return true;
434        }
435    }
436
437    return false;
438}
439?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.