source: branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc @ 15448

Revision 15448, 11.6 KB checked in by naka, 13 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­´Ø¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë
4 */
5
6require_once DATA_PATH . 'module/Net/URL.php';
7require_once DATA_PATH . 'class/SC_DbConn.php';
8require_once DATA_PATH . 'class/SC_Query.php';
9
10/**
11 * EC-CUBE ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·ÈÂÓüËö¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
12 * ÈóÂбþüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï unsupported/index.php ¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
13 *
14 * @return void
15 */
16function lfMobileCheckCompatibility() {
17   
18
19   
20    if (!GC_MobileUserAgent::isSupported()) {
21        header('Location: ' . URL_DIR . 'unsupported/index.php');
22        exit;
23    }
24   
25
26}
27
28/**
29 * ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
30 *
31 * @param string &$value ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ø¤Î»²¾È
32 * @return void
33 */
34function lfMobileConvertInputValue(&$value) {
35    // Shift JIS ¤«¤éÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
36    // SoftBank °Ê³°¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï³°»úÎΰè¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë¡£
37    $value = mb_convert_encoding($value, CHAR_CODE, 'SJIS');
38
39    // SoftBank ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
40    $value = preg_replace('/\\x1b\\$[^\\x0f]*\\x0f/', '', $value);
41}
42
43/**
44 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤÎÆþÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
45 *
46 * @return void
47 */
48function lfMobileInitInput() {
49    array_walk($_GET, 'lfMobileConvertInputValue');
50    array_walk($_POST, 'lfMobileConvertInputValue');
51    array_walk($_REQUEST, 'lfMobileConvertInputValue');
52}
53
54/**
55 * dtb_mobile_ext_session_id ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
56 *
57 * @return string|null ¼èÆÀ¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
58 *                     ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï null ¤òÊÖ¤¹¡£
59 */
60function lfMobileGetExtSessionId() {
61    if (!preg_match('|^' . URL_DIR . '(.*)$|', $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $matches)) {
62        return null;
63    }
64
65    $url = $matches[1];
66    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
67    $objQuery = new SC_Query;
68
69    foreach ($_REQUEST as $key => $value) {
70        $session_id = $objQuery->get('dtb_mobile_ext_session_id', 'session_id',
71                                     'param_key = ? AND param_value = ? AND url = ? AND create_date >= ?',
72                                     array($key, $value, $url, $time));
73        if (isset($session_id)) {
74            return $session_id;
75        }
76    }
77
78    return null;
79}
80
81/**
82 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
83 *
84 * @return string|false ¼èÆÀ¤·¤¿Í­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
85 *                      ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
86 */
87function lfMobileGetSessionId() {
88    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
89    $sessionId = @$_POST[session_name()];
90    if (!isset($sessionId)) {
91        $sessionId = @$_GET[session_name()];
92    }
93    if (!isset($sessionId)) {
94        $sessionId = lfMobileGetExtSessionId();
95    }
96   
97    if (!isset($sessionId)) {
98        return false;
99    }
100
101    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
102    if (sfSessRead($sessionId) === null) {
103        gfPrintLog("Non-existent session id : sid=$sessionId");
104        return false;
105    }
106   
107    return session_id($sessionId);
108}
109
110/**
111 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
112 *
113 * @return boolean ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï true¡¢Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
114 */
115function lfMobileValidateSession() {
116    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
117    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) {
118        gfprintlog("SESSIONüËö¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£");
119        return false;
120    }
121
122    // Í­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
123    if (intval(@$_SESSION['mobile']['expires']) < time()) {
124        gfPrintLog("Session expired at " .
125                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) .
126                   ' : sid=' . session_id());
127        gfprintlog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                 
128        return false;
129    }
130
131    // ·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
132    $model = GC_MobileUserAgent::getModel();
133    if (@$_SESSION['mobile']['model'] != $model) {
134        gfPrintLog("User agent model mismatch : " .
135                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] .
136                   '" (expected), sid=' . session_id());
137        gfprintlog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");   
138        return false;
139    }
140    return true;
141}
142
143/**
144 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
145 *
146 * @return void
147 */
148function lfMobileInitSession() {
149    $session_ok = true;
150   
151    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼õ¤±ÅϤ·¤Ë¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£
152    ini_set('session.use_cookies', '0');
153
154    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
155    $sessionId = lfMobileGetSessionId();
156   
157    session_start();
158   
159    // ¿·µ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤álfMobileGetSessionId()¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï""¤È¤Ê¤ë¡£
160    if(!$sessionId == "") {
161        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£");
162        $session_ok = false;       
163    }
164   
165    if(!lfMobileValidateSession()) {
166        $session_ok = false;
167    }
168   
169    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À®¤·¡¢
170    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£
171    if (!$session_ok) {
172        session_regenerate_id();
173        $_SESSION['mobile']['model'] = GC_MobileUserAgent::getModel();
174        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = GC_MobileUserAgent::getModel();
175        $_SESSION['mobile']['expires'] =  time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME;
176
177        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
178        if ($_GET['PHPSESSID'] != "") {
179            gfprintlog("GETÍ׵ᤢ¤ê:".$_GET['PHPSESSID']);
180            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId());
181            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
182            header('Location: ' . gfAddSessionId());
183        } else {
184            gfprintlog("GETÍ×µá¤Ê¤·");
185            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
186            /*
187                Äê¿ôSID¡§PHPSESSID=<¥»¥Ã¥·¥ç¥óID>
188             */
189            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".URL_SITE_TOP . '?' . SID);
190            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID);
191        }
192        exit;
193    }
194    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
195    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME;
196}
197
198/**
199 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνÐÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
200 *
201 * ½ÐÎϤÎή¤ì
202 * 1. Smarty
203 * 2. ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
204 * 3. Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
205 * 4. ²èÁüÍѤΥ¿¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
206 * 5. ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
207 * 6. ½ÐÎÏ
208 *
209 * @return void
210 */
211function lfMobileInitOutput() {
212    // Smarty ÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
213    @mkdir(COMPILE_DIR);
214
215    // ½ÐÎÏÍѤΥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò Shift JIS ¤Ë¸ÇÄꤹ¤ë¡£
216    mb_http_output('SJIS-win');
217
218    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
219    ob_start(array('GC_MobileEmoji', 'handler'));
220
221    // üËö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÁü¥µ¥¤¥º¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
222    ob_start(array('GC_MobileImage', 'handler'));
223
224    // Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
225    ob_start(create_function('$buffer', 'return mb_convert_kana($buffer, "k", "SJIS-win");'));
226
227    // ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
228    ob_start('mb_output_handler');
229}
230
231/**
232 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
233 *
234 * @return void
235 */
236function sfMobileInit() {
237    lfMobileInitInput();
238    if (basename(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) != 'unsupported') {
239        lfMobileCheckCompatibility();
240        lfMobileInitSession();
241    }
242
243    lfMobileInitOutput();
244}
245
246/**
247 * LocationÅù¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤ëɬÍפ¬¤¢¤ëURL¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤롣
248 *
249 * @return String
250 */
251function gfAddSessionId($url = null) {
252    $objURL = new Net_URL($url);
253    $objURL->addQueryString(session_name(), session_id());
254    return $objURL->getURL();
255}
256
257/**
258 * ¶õ¥á¡¼¥ëÍѤΥȡ¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
259 *
260 * @return string À¸À®¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
261 */
262function lfGenerateKaraMailToken() {
263    $token_chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
264    $token_chars_length = strlen($token_chars);
265    $token_length = 10;
266    $token = '';
267
268    while ($token_length > 0) {
269        $token .= $token_chars{mt_rand(0, $token_chars_length - 1)};
270        --$token_length;
271    }
272
273    return $token;
274}
275
276/**
277 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
278 *
279 * @param string $next_url ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¸å¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸ (¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÁêÂÐURL)
280 * @param string $session_id ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID (¾Êά¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óID)
281 * @return string|false ¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
282 */
283function gfPrepareKaraMail($next_url, $session_id = null) {
284    if (!isset($session_id)) {
285        $session_id = session_id();
286    }
287
288    $objQuery = new SC_Query;
289
290    // GC
291    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
292    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'email IS NULL AND create_date < ?', array($time));
293
294    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
295
296    $arrValues = array('session_id' => $session_id,
297                       'next_url'   => $next_url);
298
299    $try = 10;
300
301    while ($try > 0) {
302        $arrValues['token'] = $token = lfGenerateKaraMailToken();
303
304        $objQuery->insert('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues);
305        $count = $objQuery->count('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
306
307        if ($count == 1) {
308            break;
309        }
310
311        $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
312        $token = false;
313        --$try;
314    }
315
316    return $token;
317}
318
319/**
320 * ¶õ¥á¡¼¥ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
321 *
322 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
323 * @param string $email ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
324 * @return boolean À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
325 */
326function gfRegisterKaraMail($token, $email) {
327    $objQuery = new SC_Query;
328
329    // GC
330    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
331    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail',
332                      '(email IS NULL AND create_date < ?) OR (email IS NOT NULL AND receive_date < ?)',
333                      array($time, $time));
334
335    $kara_mail_id = $objQuery->get('dtb_mobile_kara_mail', 'kara_mail_id', 'token = ?', array($token));
336    if (!isset($kara_mail_id)) {
337        return false;
338    }
339
340    $arrValues = array('email' => $email);
341    $arrRawValues = array('receive_date' => 'now()');
342    $objQuery->update('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues, 'kara_mail_id = ?', array($kara_mail_id), $arrRawValues);
343
344    return true;
345}
346
347/**
348 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó¤¬°ìÃפ¹¤ë¹Ô¤òºï½ü¤·¡¢
349 * ¼¡¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤òÊÖ¤¹¡£¡¡
350 *
351 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
352 *
353 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
354 * @return string|false URL¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
355 */
356function gfFinishKaraMail($token) {
357    $objQuery = new SC_Query;
358
359    $arrRow = $objQuery->getrow('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id, next_url, email',
360                                'token = ? AND email IS NOT NULL AND receive_date >= ?',
361                                array($token, date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME)));
362    if (!isset($arrRow)) {
363        return false;
364    }
365
366    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
367
368    list($session_id, $next_url, $email) = $arrRow;
369    $objURL = new Net_URL(MOBILE_SITE_URL . $next_url);
370    $objURL->addQueryString(session_name(), $session_id);
371    $url = $objURL->getURL();
372
373    session_id($session_id);
374    session_start();
375    $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] = $email;
376    session_write_close();
377
378    return $url;
379}
380
381/**
382 * ³°Éô¥µ¥¤¥ÈÏ¢·ÈÍѤ˥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤òÊݸ¤¹¤ë¡£
383 *
384 * @param string $param_key ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼Ì¾
385 * @param string $param_value ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼ÃÍ
386 * @param string $url URL
387 * @return void
388 */
389function sfMobileSetExtSessionId($param_key, $param_value, $url) {
390    $objQuery = new SC_Query;
391
392    // GC
393    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
394    $objQuery->delete('dtb_mobile_ext_session_id', 'create_date < ?', array($time));
395
396    $arrValues = array('session_id'  => session_id(),
397                       'param_key'   => $param_key,
398                       'param_value' => $param_value,
399                       'url'         => $url);
400
401    $objQuery->insert('dtb_mobile_ext_session_id', $arrValues);
402}
403
404/**
405 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂӤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë¡£
406 *
407 * @param string $address ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
408 * @return boolean ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
409 */
410function gfIsMobileMailAddress($address) {
411    $arrMobileMailDomains = array('docomo.ne.jp', 'ezweb.ne.jp', 'softbank.ne.jp', 'vodafone.ne.jp');
412
413    if (defined('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS')) {
414        $arrMobileMailDomains = array_merge($arrMobileMailDomains, split('[ ,]+', MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS));
415    }
416
417    foreach ($arrMobileMailDomains as $domain) {
418        $domain = str_replace('.', '\\.', $domain);
419        if (preg_match("/@([^@]+\\.)?$domain\$/", $address)) {
420            return true;
421        }
422    }
423
424    return false;
425}
426?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.