source: branches/dev/html/admin/products/trackback.php @ 11949

Revision 11949, 6.7 KB checked in by inoue, 15 years ago (diff)

プロトタイプ

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8require_once("./index_csv.php");
9
10session_start();
11
12class LC_Page {
13    var $arrSession;
14    function LC_Page() {
15        global $arrPageMax;
16        $this->arrPageMax = $arrPageMax;
17        $this->tpl_mainpage = 'products/trackback.tpl';
18        $this->tpl_subnavi = 'products/subnavi.tpl';
19        $this->tpl_mainno = 'products';
20        $this->tpl_subno = 'trackback';
21        $this->tpl_pager = DATA_PATH . 'Smarty/templates/admin/pager.tpl';
22        $this->tpl_subtitle = '¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý';
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27$objView = new SC_AdminView();
28$objSess = new SC_Session();
29$objDate = new SC_Date();
30$objQuery = new SC_Query();
31
32// ¾õÂÖ¤ÎÀßÄê
33$objPage->arrTrackBackStatus = $arrTrackBackStatus;
34
35// ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·¸¡º÷³«»Ïǯ
36$objDate->setStartYear(RELEASE_YEAR);
37$objDate->setEndYear(DATE("Y"));
38$objPage->arrStartYear = $objDate->getYear();
39$objPage->arrStartMonth = $objDate->getMonth();
40$objPage->arrStartDay = $objDate->getDay();
41// ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·¸¡º÷½ªÎ»Ç¯
42$objDate->setStartYear(RELEASE_YEAR);
43$objDate->setEndYear(DATE("Y"));
44$objPage->arrEndYear = $objDate->getYear();
45$objPage->arrEndMonth = $objDate->getMonth();
46$objPage->arrEndDay = $objDate->getDay();
47
48// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
49sfIsSuccess($objSess);
50
51// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¾ðÊó¤Î¥«¥é¥à¤Î¼èÆÀ(view¤È¤Î·ë¹ç¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òA¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤¯)
52$select = "A.trackback_id, A.product_id, A.blog_name, A.title, A.url, ";
53$select .= "A.excerpt, A.status, A.create_date, A.update_date, B.name";
54$from = "dtb_trackback AS A LEFT JOIN dtb_products AS B ON A.product_id = B.product_id ";
55
56// ¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Î°ú¤­·Ñ¤®
57foreach ($_POST as $key => $val) {
58    if (ereg("^search_", $key)) {
59        $objPage->arrHidden[$key] = $val;
60    }
61}
62
63// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Îºï½ü
64if ($_POST['mode'] == "delete") {
65    $objQuery->exec("UPDATE dtb_trackback SET del_flg = 1 WHERE trackback_id = ?", array($_POST['trackback_id']));
66}
67   
68if ($_POST['mode'] == 'search' || $_POST['mode'] == 'csv' || $_POST['mode'] == 'delete'){
69   
70    //ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦Éʤò¸¡º÷
71    $where="A.del_flg = 0 AND B.del_flg = 0";
72    $objPage->arrForm = $_POST;
73
74    //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
75    $objPage->arrErr = lfCheckError();
76
77    if (!$objPage->arrErr) {
78        foreach ($_POST as $key => $val) {
79
80            $val = sfManualEscape($val);
81           
82            if ($val == "") {
83                continue;
84            }
85           
86            switch ($key) {
87
88                case 'search_blog_name':
89                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val);
90                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val);
91                    $where.= " AND A.blog_name ILIKE ? ";
92                    $arrval[] = "%$val%";
93                    break;
94           
95                case 'search_blog_title':
96                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val);
97                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val);
98                    $where.= " AND A.title ILIKE ? ";
99                    $arrval[] = "%$val%";
100                    break;
101           
102                case 'search_blog_url':
103                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val);
104                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val);
105                    $where.= " AND A.url ILIKE ? ";
106                    $arrval[] = "%$val%";
107                    break;
108                   
109                case 'search_status':
110                    if (isset($_POST['search_status'])) {
111                        $where.= " AND A.status = ? ";
112                        $arrval[] = $val;
113                    }
114                    break;
115                           
116                case 'search_name':
117                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val);
118                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val);
119                    $where.= " AND B.name ILIKE ? ";
120                    $arrval[] = "%$val%";
121                    break;
122                   
123                case 'search_product_code':
124                    $val = ereg_replace(" ", "%", $val);
125                    $val = ereg_replace("¡¡", "%", $val);
126                    $where.= " AND B.product_id IN (SELECT product_id FROM dtb_products_class WHERE product_code ILIKE ? )";
127                    $arrval[] = "%$val%";
128                    break;
129                   
130                case 'search_startyear':
131                    if (isset($_POST['search_startyear']) && isset($_POST['search_startmonth']) && isset($_POST['search_startday'])) {
132                        $date = sfGetTimestamp($_POST['search_startyear'], $_POST['search_startmonth'], $_POST['search_startday']);
133                        $where.= " AND A.create_date >= ? ";
134                        $arrval[] = $date;
135                    }
136                    break;
137   
138                case 'search_endyear':
139                    if (isset($_POST['search_startyear']) && isset($_POST['search_startmonth']) && isset($_POST['search_startday'])) {
140                        $date = sfGetTimestamp($_POST['search_endyear'], $_POST['search_endmonth'], $_POST['search_endday']);
141                       
142                        $end_date = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($date)));
143                       
144                        $where.= " AND A.create_date <= cast('$end_date' as date) ";
145                    }
146                    break;
147            }
148       
149        }
150           
151    }
152   
153    $order = "A.create_date DESC";
154   
155    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î½èÍý
156    if(is_numeric($_POST['search_page_max'])) {
157        $page_max = $_POST['search_page_max'];
158    } else {
159        $page_max = SEARCH_PMAX;
160    }
161   
162    $linemax = $objQuery->count($from, $where, $arrval);
163    $objPage->tpl_linemax = $linemax;
164   
165    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ
166    $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['search_pageno'], $linemax, $page_max, "fnNaviSearchPage", NAVI_PMAX);
167    $objPage->arrPagenavi = $objNavi->arrPagenavi;
168    $startno = $objNavi->start_row;
169
170    $objPage->tpl_pageno = $_POST['search_pageno'];
171   
172    // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È)
173    $objQuery->setlimitoffset($page_max, $startno);
174
175    // ɽ¼¨½ç½ø
176    $objQuery->setorder($order);
177   
178    //¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ
179    $objPage->arrTrackback = $objQuery->select($select, $from, $where, $arrval);
180   
181    //CSV¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
182    if ($_POST['mode'] == 'csv'){
183        // ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ØÄê
184        $option = "ORDER BY A.trackback_id";
185        // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ®
186        $head = sfGetCSVList($arrTRACKBACK_CVSTITLE);
187        $data = lfGetTrackbackCSV($where, '', $arrval);
188        // CSV¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£
189        sfCSVDownload($head.$data);
190        exit;
191    }   
192}
193
194$objView->assignobj($objPage);
195$objView->display(MAIN_FRAME);
196
197//-------------------------------------------------------------------------------------
198
199// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
200function lfCheckError() {
201    $objErr = new SC_CheckError();
202    switch ($_POST['mode']){
203        case 'search':
204        $objErr->doFunc(array("Åê¹Æ¼Ô", "search_startyear", "search_startmonth", "search_startday"), array("CHECK_DATE"));
205        $objErr->doFunc(array("³«»ÏÆü", "search_startyear", "search_startmonth", "search_startday"), array("CHECK_DATE"));
206        $objErr->doFunc(array("½ªÎ»Æü", "search_endyear", "search_endmonth", "search_endday"), array("CHECK_DATE"));
207        $objErr->doFunc(array("³«»ÏÆü", "½ªÎ»Æü", "search_startyear", "search_startmonth", "search_startday", "search_endyear", "search_endmonth", "search_endday"), array("CHECK_SET_TERM"));
208        break;
209       
210        case 'complete':
211        $objErr->doFunc(array("¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë", "recommend_level"), array("SELECT_CHECK"));
212        $objErr->doFunc(array("¥¿¥¤¥È¥ë", "title", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
213        $objErr->doFunc(array("¥³¥á¥ó¥È", "comment", LTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
214        break;
215    }
216    return $objErr->arrErr;
217}
218
219?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.