source: branches/beta/html/mobile/entry/index.php @ 15093

Revision 15093, 19.0 KB checked in by adati, 16 years ago (diff)

#133 メルマガ登録の不具合を修正

  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';            //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_MobileView();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
24$objPage->arrPref = $arrPref;
25$objPage->arrJob = $arrJob;
26$objPage->arrReminder = $arrReminder;
27$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
28$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
29$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
30
31// ¶õ¥á¡¼¥ë
32if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
33    $objPage->tpl_kara_mail_from = $_POST['email'] = $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'];
34} elseif (MOBILE_USE_KARA_MAIL) {
35    $token = gfPrepareKaraMail('entry/index.php');
36    if ($token !== false) {
37        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/mail.tpl';
38        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(¶õ¥á¡¼¥ë)';
39        $objPage->tpl_kara_mail_to = MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER . 'entry_' . $token . '@' . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN;
40        $objPage->tpl_from_address = $CONF['email03'];
41    }
42}
43
44//SSLURLȽÄê
45if (SSLURL_CHECK == 1){
46    $ssl_url= sfRmDupSlash(MOBILE_SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
47    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
48        sfDispSiteError(URL_ERROR, "", false, "", true);
49    }
50}
51
52// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
53$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
54
55//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
56$arrRegistColumn = array(
57                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
58                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
59                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
60                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
61                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
64                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
65                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
66                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
67                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
68                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
69                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
70                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
71                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
72                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
73                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
74                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
75                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
76                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
77                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
78                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
79                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
80                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
81                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
82                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" ),
83                             array(  "column" => "mailmaga_flg", "convert" => "n" ),
84                         );
85
86//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
87$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
88
89if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
90
91    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
92    $objPage->arrForm = $_POST;
93   
94    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
95        $objPage->arrForm['year'] = '';
96    }
97   
98    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
99   
100    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
101    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
102
103    // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
104    if (!empty($_POST["return"])) {
105        switch ($_POST["mode"]) {
106        case "complete":
107            $_POST["mode"] = "set3";
108            break;
109        case "confirm":
110            $_POST["mode"] = "set2";
111            break;
112        default:
113            $_POST["mode"] = "set1";
114            break;
115        }
116    }
117
118    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
119    if ($_POST["mode"] == "set1") {
120        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
121        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';
122        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';
123    } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
124        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
125        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
126        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
127    } else {
128        $objPage->arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm);
129        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
130        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
131    }
132
133    foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
134        $objPage->$key = $val;
135    }
136
137    if ($objPage->arrErr || !empty($_POST["return"])) {     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
138
139        //-- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀßÄê
140        if ($_POST["mode"] == "set1") {
141            $checkVal = array("email", "password", "reminder", "reminder_answer", "name01", "name02", "kana01", "kana02");
142        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
143            $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02");
144        } else {
145            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mailmaga_flg");
146        }
147
148        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
149            if ($key != "mode" && $key != "submit" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal))
150                $objPage->list_data[ $key ] = $val;
151        }
152
153
154
155    } else {
156
157        //--¡¡¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê
158        if ($_POST["mode"] == "set1") {
159            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
160            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
161        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
162            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
163            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
164
165            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
166                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
167                $objPage->pref = @$address[0]['state'];
168                $objPage->addr01 = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
169            }
170        } elseif ($_POST["mode"] == "confirm") {
171            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
172            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
173            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
174           
175            //¥á¡¼¥ë¼õ¤±¼è¤ê
176            if (strtolower($objPage->arrForm['mailmaga_flg']) == "on") {
177                $objPage->arrForm['mailmaga_flg']  = "2";
178            } else {
179                $objPage->arrForm['mailmaga_flg']  = "3";
180            }
181
182            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
183            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
184
185        }
186
187        //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
188        unset($objPage->list_data);
189        if ($_POST["mode"] == "set1") {
190            $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02");
191        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
192            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mailmaga_flg");
193        } else {
194            $checkVal = array();
195        }
196
197        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
198            if ($key != "mode" && $key != "submit" && $key != "confirm" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal)) {
199                $objPage->list_data[ $key ] = $val;
200            }
201        }
202
203
204        //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
205        if ($_POST["mode"] == "complete") {
206           
207            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ1¡Ë
208            $arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
209            if(count($arrErr) > 0){
210                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';
211                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';
212                $objPage->arrErr = $arrErr;
213                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
214                $objView->assignobj($objPage);
215                $objView->display(SITE_FRAME);
216                exit();
217            }
218           
219            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ2¡Ë
220            $arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
221            if(count($arrErr) > 0){
222                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
223                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
224                $objPage->arrErr = $arrErr;
225                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
226                $objView->assignobj($objPage);
227                $objView->display(SITE_FRAME);
228                exit();
229            }
230
231            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ3¡Ë
232            $arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm);
233            if(count($arrErr) > 0){
234                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
235                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
236                $objPage->arrErr = $arrErr;
237                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
238                $objView->assignobj($objPage);
239                $objView->display(SITE_FRAME);
240                exit();
241            }
242           
243            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, CUSTOMER_CONFIRM_MAIL);
244
245            // ¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤¹¤ë¡£
246            if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
247                header("Location:" . gfAddSessionId(MOBILE_URL_DIR . "regist/index.php?mode=regist&id=" . $objPage->uniqid));
248                exit;
249            }
250
251            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
252            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
253
254            sfMobileSetExtSessionId('id', $objPage->uniqid, 'regist/index.php');
255
256            //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
257            $objPage->CONF = $CONF;
258            $objPage->to_name01 = $_POST['name01'];
259            $objPage->to_name02 = $_POST['name02'];
260            $objMailText = new SC_MobileView();
261            $objMailText->assignobj($objPage);
262           
263            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
264            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) {
265                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
266                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
267            } else {
268                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»');
269                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl");
270                // ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂ֤ˤ¹¤ë
271                $objCustomer->setLogin($_POST["email"]);
272            }
273           
274            $objMail = new GC_SendMail();
275            $objMail->setItem(
276                                ''                                  //¡¡°¸Àè
277                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
278                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
279                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
280                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
281                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
282                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
283                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
284                                , $CONF["email01"]                  //  Bcc
285                                                                );
286            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
287            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
288            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
289            $objMail->sendMail();
290
291            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
292            header("Location:" . gfAddSessionId("./complete.php"));
293            exit;
294        }
295    }
296}
297
298//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
299$objView->assignobj($objPage);
300$objView->display(SITE_FRAME);
301
302//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
303
304//---- function·²
305function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, $confirm_flg) {
306    global $objConn;
307
308    // ²¾ÅÐÏ¿
309    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
310        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
311            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
312        }
313    }
314       
315    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
316    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
317        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
318    }
319   
320    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
321    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
322
323    // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
324    if($confirm_flg == true) {
325        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
326        $count = 1;
327        while ($count != 0) {
328            $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
329            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
330        }
331   
332        switch($array["mailmaga_flg"]) {
333            case 1:
334                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 4;
335                break;
336            case 2:
337                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 5;
338                break;
339            default:
340                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 6;
341                break;
342        }
343        $arrRegist["status"] = "1";             // ²¾²ñ°÷
344    } else {
345        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
346        $count = 1;
347        while ($count != 0) {
348            $uniqid = sfGetUniqRandomId("r");
349            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
350        }
351        $arrRegist["status"] = "2";             // Ëܲñ°÷
352    }
353   
354    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô
355    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
356    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
357    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
358   
359    // ·ÈÂӥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
360    $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
361
362    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
363    $objConn->query("BEGIN");
364
365    $objQuery = new SC_Query();
366    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
367
368/* ¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷µ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¡¡2007/03/07
369    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
370    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
371    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
372
373    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
374    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
375    if ($array["mailmaga_flg"] == 1) {
376        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 4;
377    } elseif ($array["mailmaga_flg"] == 2) {
378        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 5;
379    } else {
380        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 6;
381    }
382    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
383   
384    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
385    if ($mailResult == 1) {     
386        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
387    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
388        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
389        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
390    }
391*/
392    $objConn->query("COMMIT");
393
394    return $uniqid;
395}
396
397//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
398function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
399    /*
400     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
401     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
402     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
403     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
404     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
405     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
406     */
407    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
408    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
409        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
410    }
411    // ʸ»úÊÑ´¹
412    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
413        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
414        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
415            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
416        }
417    }
418    return $array;
419}
420
421//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
422function lfErrorCheck1($array) {
423
424    global $objConn;
425    $objErr = new SC_CheckError($array);
426   
427    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
428    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
429    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
430    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
431    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK"));
432
433    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
434    if (strlen($array["email"]) > 0) {
435        $objQuery = new SC_Query();
436        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? OR email_mobile ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"], $array["email"]));
437               
438        if(count($arrRet) > 0) {
439            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
440                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
441                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
442            } else {
443                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
444                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
445                $now_time = time();
446                $pass_time = $now_time - $leave_time;
447                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
448                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
449                if($pass_time < $limit_time) {
450                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
451                }
452            }
453        }
454    }
455
456    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
457    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
458    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä¤ÎÅú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
459   
460    return $objErr->arrErr;
461}
462
463//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
464function lfErrorCheck2($array) {
465
466    global $objConn, $objDate;
467    $objErr = new SC_CheckError($array);
468   
469    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
470    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
471    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
472
473    $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
474    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
475    if (!isset($objErr->arrErr['year'])) {
476        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK"));
477        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK"));
478    }
479    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK"));
480    if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) {
481        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
482    }
483   
484    return $objErr->arrErr;
485}
486
487//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
488function lfErrorCheck3($array) {
489
490    global $objConn;
491    $objErr = new SC_CheckError($array);
492   
493    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
494    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
495    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
496    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
497    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
498    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
499    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
500   
501    return $objErr->arrErr;
502}
503
504//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
505
506function lfPassLen($passlen){
507    $ret = "";
508    for ($i=0;$i<$passlen;true){
509    $ret.="*";
510    $i++;
511    }
512    return $ret;
513}
514
515
516// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
517function lfGetAddress($zipcode) {
518    global $arrPref;
519
520    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
521
522    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
523    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
524    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
525
526    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
527
528    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
529    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
530
531    /*
532        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
533        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
534        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
535        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
536    */
537    $town =  $data_list[0]['town'];
538    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
539    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
540    $data_list[0]['town'] = $town;
541    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
542
543    return $data_list;
544}
545
546//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
547?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.